Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

The Seed Box

I en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. För att hantera dessa utmaningar behövs forskning som kan omfatta allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. Men även skapa relationer och politiska identitetsprocesser. Forskningsprogrammet The Seed Box möter utmaningarna genom att samla tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning.

Vad är utmaningen?

I en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. Vi befinner oss i en ny tidsålder där Antropocen, Ciptalocene eller Chthulucene utgör exempel på begrepp som försöker ringa in vår tid.

En världsligt förankrad och omdefinierad humanistisk forskning behövs, som kan omfatta natur och ekologiska sammanhang, sociala skillnader och etik, skapande relationer och politiska identitetsprocesser. Det kräver integrerade och mångsidiga förhållningssätt som kan svara upp mot förändringar lika snabbt som den värld som studeras.

Utmaningen består av fyra överordnade problem: 1) Distansering, avpolitisering och en känsla av maktlöshet vad gäller de stora miljöfrågorna. 2) Synen på miljöfrågan som ett problem som främst bör hanteras av vetenskaplig och teknologisk expertis. 3) Negativt eller till och med apokalyptiskt anslag kring miljöfrågor. 4) Kompetensuppdelning och avskärmning av miljön från viktiga intersektionella frågor som globalisering och rättvisa, etnicitet och lokal kultur, genus och kroppslighet samt en värld som tillhör oss alla.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

The Seed Box – Environmental Humanities Collaboratory erbjuder en aktualiserad och tvärvetenskaplig miljöhumaniora som ska svara på problemen genom att:

  • tänka igenom, analysera och läsa tillsammans med miljön utan att stå över eller utanför den
  • problematisera dominerande berättelser om miljön genom kritik, kreativitet, rättviseperspektiv och andra former av mångfaldsintegrerande förhållningssätt
  • bygga broar mellan discipliner, tvärvetenskaper, sociala gemenskaper och olika miljö- och naturberättelser

Programmet baseras på etablerad miljöhumanistisk forskning och intersektionell genusforskning, liksom nyskapande former av kritisk och kreativ ”posthumanities”. The Seed Box är på så vis unikt i hur programmet kan anta utmaningarna vi står inför med tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning. Under programmets andra fas (april 2020-mars 2022) kommer konsortiet att lägga ökat fokus på konstnärliga aspekter i programmet och samarbeta med partners i det globala syd.

Konsortiet består av sex svenska och sju internationella universitet med etablerade satsningar inom miljöinriktad humaniora. I denna samarbetsform, Environmental Humanities Collaboratory, syftar de till att sätta svensk miljöhumaniora på kartan med en internationell profil. The Seed Box har en omfattande gemensam projektportfölj, ett aktivitets- och gästforskarprogram samt ett mentorsprogram för postdoktorer.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Programmet syftar till att bidra med kunskaper med relevans för flera målgrupper. En övergripande tanke är att förstärka samarbetet över gränser, exempelvis mellan universitet och konstnärlig verksamhet. Ett annat syfte är att på bred front bidra till att fördjupa engagemanget hos en engagerad allmänhet, genom att föra de ofta abstrakt formulerade miljöfrågorna närmare det dagliga livet.

Ytterligare en förhoppning är att bidra till vitaliseringen av politiken genom att förtydliga de starka kopplingarna mellan miljöfrågor och en mängd andra centrala politiska frågor som handlar om att välja framtid. Programmet syftar också till att sprida impulser för olika organiserade aktiviteter som på ideell eller professionell basis utvecklar nya sätt att anta de gröna utmaningarna, genom nya samarbetsformer socialt, politiskt och ekonomiskt.

Programtid: 2015-2022

Finansiering: Mistra investerar 31 MSEK (total programbudget 74 MSEK där även Formas bidrar med 32 MSEK och deltagande parter med 16 MSEK)

Programvärd: Linköpings universitet

Programchef: Victoria Wibeck

Programstyrelsens ordf:
Lars Haikola

Kontakt hos Mistra: Johan Edman

Programmets webbplats:
theseedbox.mistraprograms.org

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling