Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Vår verksamhet

Mistras forskning ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet – med målet att skapa en god livsmiljö för alla och stärka Sveriges konkurrenskraft. Våra investeringar ska också bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter och tjänster som möter samhällets miljöutmaningar.

Bred forskning för samhällsnytta

Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar där samarbeten sker mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer. Mistra är en aktiv forskningsfinansiär som följer insatserna för att säkra att de ger samhällsnytta i form av en god livsmiljö och att olika användare utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder för att möta samhällets miljöutmaningar.

Mistras investeringar har som mål att:

Resultaten ska bidra till arbetet för en hållbar utveckling. För att forskningen ska komma till praktisk användning är användare och andra nyckelpersoner  delaktiga i forskningen.

Långsiktiga satsningar nära användare

Mistra finansierar ett tjugotal stora forskningssatsningar. Avtalstiden är vanligen fyra år men flertalet program beviljas efter en utvärdering en andra period. Det betyder att de flesta Mistra-satsningar har åtta år på sig att nå resultat.

Forskningen sker vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige och i vissa fall i utlandet. Men även ett flertal stora och små företag och organisationer är kopplade till Mistras forskning.

Nya forskningssatsningar

Mistra har en särskild process för att ta fram och utveckla nya forskningssatsningar. Kravet är att nya forskningsprogram och andra investeringar ska komma till nytta och bidra till arbetet med hållbar utveckling. Att investeringarna ska leda till praktisk miljönytta skiljer Mistra från många andra forskningsfinansiärer.

Offentlighet

Mistra omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla inkomna handlingar till Mistra, inklusive ansökningar, är offentliga. Under vissa omständigheter kan Mistra besluta att delar av en handling inte är offentlig.

Läs mer om offentlighet och sekretess här.

Open Access

Forskare som får sin forskning finansierad av Mistra ska publicera sina resultat i en form som gör att de är fria att läsa och ladda ner från internet. Det kan ske antingen genom att forskarna publicerar direkt i tidskrifter som tillämpar open access eller arkiverar redan publicerade artiklar i fritt tillgängliga databaser.

Sådan arkivering bör ske omedelbart eller senast inom sex månader efter publiceringen. För samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning gäller senast inom tolv månader efter publiceringen. Krav på publicering med open access finns inskrivet i alla programavtal som upprättats efter den 1 januari 2014.

Mistra följer Vetenskapsrådets och Kungliga bibliotekets riktlinjer och rekommendationer.

Kontaktpersoner

Policies

Här kan du ladda ner Mistras policies.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling