Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Strategi 2030

Mistras vision är en bättre värld för människa och natur där miljö- och klimatutmaningarna har lösts.

Vision

Mistras vision är en bättre värld för människa och natur där miljö- och klimatutmaningarna har lösts. Vetenskaplig kunskap och kompetens är avgörande för att nå dit. Vårt uppdrag är att investera i strategisk forskning som driver på omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle samt stärker Sveriges konkurrenskraft. 

Mistra i samtiden

Vetenskapen är tydlig – det krävs en hållbar samhällsomställning för att möta de miljö- och klimatutmaningar vi står inför. Vår resursanvändning hotar den biologiska mångfalden och våra livsvillkor. Klimatet förändras i en allt snabbare takt och sambandet mellan människans påverkan och extrema väderhändelser är tydligt. För att vända utvecklingen krävs förändring på system- och individnivå gällande allt från energi och transport till kläder och mat. Idag är miljö- och klimatfrågorna starkt närvarande i samhällsdebatten. Nationella och internationella hållbarhetsmål ska stimulera den omställning som har påbörjats. Samtidigt finns många olösta och komplexa frågor för att omställningen ska accelerera och genomföras på ett rättvist sätt. Vetenskap och expertis krävs både för att genomföra omställningen och för att kritiskt granska utvecklingen och peka på målkonflikter. Mistra är en oberoende stiftelse och forskningsfinansiär som sedan 1994 investerar i forskning av strategisk betydelse för miljö och hållbar utveckling. Stadgarna utgör ramen för Mistras verksamhet.

Prioriteringar till 2030

För att nå vår långsiktiga vision är våra prioriteringar: utforska, samarbeta och påverka.

Utforska

Mistra strävar efter att skapa världsledande forskningsmiljöer som attraherar framstående forskare och bidrar med nya perspektiv och lösningar på miljöutmaningar. För oss är det viktigt att ha ett utforskande angreppssätt i alla led. Vi lägger stor vikt vid idéutveckling som en grund för nya forskningssatsningar. För att skapa verkligt nydanande satsningar vill vi öppna upp idéprocessen för fler aktörer. Vi vill bli bättre på att ta vara på initiativkraften hos – och forskningsidéer från – forskarna, till exempel genom nya typer av utlysningar. Vår programmodell med samskapande och tvärvetenskaplig forskning är framgångsrik och ska fortsätta utvecklas för att bli än bättre. För att ytterligare öka kvaliteten i våra forskningssatsningar och dess genomslag i samhället vill vi ha ett ökande deltagande av internationella forskare och partners i våra satsningar.

Samarbeta

Mistra skapar strategiska samarbeten som stärker kvaliteten på forskningen och möjliggör att kunskap och lärande kommer samhället till nytta. Våra investeringar bidrar till att bygga långsiktig kapacitet och kompetens, och även till att stärka svensk konkurrenskraft. När nationella och internationella finansiärer satsar mer på miljöforskning skapas nya möjligheter för Mistra att samarbeta exempelvis kring utlysningar och kommunikation. Vi vill bredda vår omvärldsanalys och bygga vidare på vår långa erfarenhet av att involvera aktörer som inte traditionellt förknippats med miljö- och hållbarhetsagendan. Våra Mistrafinansierade forskare verkar inom akademi, näringsliv och offentlig sektor nu och i framtiden. Vi vill uppmuntra en ökad samverkan mellan våra svenska forskningsprogram och internationell forskning, liksom en ökad rörlighet på individnivå inom akademin och mellan akademin och andra delar av samhället. Detta ökar möjligheterna för dem som deltar i våra satsningar att etablera nätverk och relationer som ger ett bestående värde för Sverige och världen.

Påverka

Mistras forskning kommer till praktisk användning i form av processer, produkter, tjänster och styrmedel. Forskningen levererar också vetenskapliga underlag och expertis till beslutsfattare i både nationella och internationella sammanhang. Vår transdisciplinära forskningsmodell innebär dialog och ömsesidigt lärande mellan samhällets olika aktörer. Det bidrar till att kunskap och resultat når rätt målgrupp och får större genomslag i samhället. Vi vill att vår verksamhet och våra forskningssatsningar stimulerar innovation, nya tankesätt och bidrar till att en hållbar omställning tar fart. Eftersom många beslut på miljö- och klimatområdet fattas inom EU och i internationella sammanhang vill vi öka vårt engagemang på den internationella forsknings- och policyarenan. Vår forskning behövs för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför i Sverige och globalt.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling