Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Styrelse

Mistras styrelse består av tio ledamöter och leds idag av ordförande Anna Jakobsson med Anders Tunlid som vice ordförande. Vanligtvis möts styrelsen fyra gånger per år.

Styrelsen består av:

Mistras styrelse

Styrelsen består av tio ledamöter. Två av dessa utses av regeringen varav minst en ska ha en relevant ekonomisk kompetens.

Av de övriga ledamöterna utses två efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem. Två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor.

Tre ledamöter utses efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien medan den sista ledamoten utses av Mistras styrelse.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling