Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Stadgar

Mistra är en stiftelse vars ändamål är att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. Mistras stadgar fastställdes ursprungligen av regeringen 1993. Genom regeringsbeslut ändrades stadgar 1997 och 2010.

Stadgar för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Ändamål

Stiftelsen, vars benämning skall vara Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har till ändamål att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö.

Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen skall ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar skall tagas till vara.

Förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel, som genom regeringens beslut den 2 december 1993 överförts till stiftelsen samt de medel som härefter kan komma att överlämnas till densamma som ytterligare stiftelsekapital.

Verksamhet

Stiftelsens verksamhet skall byggas upp successivt på grundval av stiftelsens egna, självständiga bedömningar och den särskilda karaktär som enligt vad som sägs nedan skall utmärka verksamheten. Forskningsinsatserna kan avse såväl ren grundforskning som tillämpad forskning samt, inte minst, områden däremellan.

Utmärkande för stiftelsen är den särskilda karaktär som enligt vad som sägs nedan skall utmärka verksamheten:

Styrelsen

Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse med tio ledamöter.

Inför det att förslag till styrelseledamöter lämnas ska de förslagsställare som anges i 1-3 samråda med varandra i syfte att uppnå en allsidig sammansättning i styrelsen när det gäller kompetens och kön.

Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år med möjlighet till förlängning en mandatperiod. Avgår en styrelseledamot under mandatperioden utses en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden. En sådan ny ledamot föreslås och utses på samma sätt som den ledamot som han eller hon efterträder har utsetts.

Ledamöter som utses av regeringen entledigas av regeringen. Övriga ledamöter entledigas av styrelsen.

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. När styrelsen fattar beslut enligt 4 § andra stycket om att utse styrelseledamöter för en kommande mandatperiod, ska dock styrelsen samtidigt besluta om att sammankalla den nyvalda styrelsen till ett första sammanträde. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller, vid förfall för honom eller henne, vice ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

Beslutsregler

Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall som anges i 8§. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

För beslut som gäller ansökan om permutation av stiftelseförordnandet eller genomförande av ändring i enlighet med ett permutationsbeslut krävs att minst tre fjärdedelar av samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Förmögenhetsförvaltning mm

Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas.

10§ Stiftelsen får hos kreditinrättning ta upp lån för att tillgodose tillfälligt behov av likviditet.

Behörighet att företräda stiftelsen

11§ Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen utser.

Redovisning och revision

12§ Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen skall fastställa budget för det följande räkenskapsåret.

13§ Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning på grundval av årsbokslutet. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning och balansräkning samt en förvaltningsberättelse, som förutom sedvanliga uppgifter skall innehålla uppgifter om hur stiftelsens ändamål tillgodosetts under räkenskapsåret.

14§ Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer varav minst en ska vara auktoriserad. För revisorerna ska det finnas personliga suppleanter. Av 4 kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220) jämfört med 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. framgår att Riksrevisionen får förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

15§ Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisning för granskning senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

16§ Om de i 14§ första stycket föreskrivna revisorerna så begär skall styrelsen sammankallas.

17§ Stiftelsen skall efter det att revision slutförts överlämna kopia av årsredovisning och revisionsberättelse till Kungl. Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Utvärdering mm

18§ Kungl. Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien skall ha rätt att granska stiftelsens verksamhet.

19§ Stiftelsen skall tillse att den forskning som stiftelsen stödjer utvärderas regelbundet. Stiftelsen skall vidare årligen publicera och ge vid spridning åt en lättillgänglig redogörelse över verksamheten.

Tillsyn

20§ Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

Stadgarna fastställda genom regeringsbeslut 1993-12-02 och ändrade genom regeringsbeslut 1997-01-07 samt 2010-05-12.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling