Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Programavtal

Programavtalet reglerar förhållandet mellan Mistra och programvärden och villkoren för programmet eller centrumbildningens ekonomi och genomförande. Där definieras även vilket mandatet som programvärden, programstyrelsen och programchefen ska ha. I avtalet anges även en rad andra villkoren för satsningen.

En av de viktigaste delarna av ett programavtal är programplanen. Den ska uppdateras årligen och varje nu version ska godkännas av Mistra. Läs mer om programplanen här. Utan en godkänd programplan gäller inte avtalet och programmet kan inte rekvirera medel från Mistra.

Programavtalet ska finnas tillgängligt hos både Mistra och programvärden.

Andra avtal som ofta behövs

Om flera parter deltar i programmet krävs oftast ett så kallat konsortialavtal mellan de olika parterna och programvärden. I avtalet regleras både ekonomiska åtaganden, tid som personal lägger ned och andra insatser. Det kan även reglera rätten till patenterbara uppfinningar, sekretess för att skydda information och så vidare.

Det är viktigt att skriva avtal från början så att alla, när olika typer av situationer uppstår, vet vad som gäller.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling