Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Att driva Mistraprogram

Här har vi samlat viktig information att ta del av när ett nytt Mistraprogram ska startas. Läs mer om styrning och ledning, ekonomi och administration samt kommunikation och nyttiggörande.

Mistras uppdrag

Mistra är en oberoende stiftelse och forskningsfinansiär som sedan 1994 investerar i forskning av strategisk betydelse för miljö och hållbar utveckling. Stadgarna utgör ramen för Mistras verksamhet.

Mistras forskningssatsningar kännetecknas av tre dimensioner:

Läs mer om Mistras forskningsinitiering och utlysningsprocess här.

Styrning, ledning och organisation

Programplan

Programplanen beskriver forskningsprogrammets syfte, mål och organisation. Den består av två delar: del A speglar ansökan och hålls oftast intakt genom hela programperioden, medan del B är en detaljerad plan för själva genomförandet med till exempel budget för olika arbetspaketet, aktiviteter och planerade leveranser. Programchefen ansvarar för att B-delen uppdateras varje år och att den efter programstyrelsens fastställande lämnas in till Mistras kansli för att godkännas formellt.

Programvärd

Mistra sluter avtal med en organisation – en programvärd – som får ansvaret för programmets genomförande, förvaltningen av beviljade medel (inklusive fördelningen till andra partners) samt ekonomisk rapportering till Mistras kansli. En programvärd kan vara ett svenskt lärosäte, ett forskningsinstitut, eller en annan typ av organisation som har kapacitet att ansvara för ett forskningsprogram i alla dess delar.

Programstyrelse

Varje forskningsprogram har en styrelse, som utses av programvärden i samråd med Mistras kansli. Styrelsen ansvarar för att programmet följer sin plan, men kan också besluta om förändringar. Ledamöterna tillför programmet nya perspektiv, erfarenheter och nätverk samt bidrar till att sprida programmets resultat. Styrelseordföranden ska ha en fristående ställning i förhållande till programmet. Verksamma i programmet bör inte ingå i programstyrelsen.

Programledning

En programchef leder programmet tillsammans med en ledningsgrupp. Programchefen rapporterar till programstyrelsen och i vissa fall direkt till Mistras kansli. Det är vanligtvis ett heltidsuppdrag att vara programchef. Chefsuppdraget kan under vissa förutsättningar delas av flera personer.

Konsortium

Mistras program bygger på samverkan mellan flera parter i ett konsortium, under ledning av ett lärosäte, forskningsinstitut eller annan organisation. Utöver dessa ingår ofta ytterligare akademiska parter samt behovsägare, till exempel företrädare från industrin (stora eller mindre företag), offentlig sektor eller civilsamhället. Internationellt deltagande i konsortierna välkomnas av Mistra.

Programansvarig

Varje program får en dedikerad programansvarig från Mistras kansli som stödjer värd, styrelse och ledning i genomförandet av programmet. Mistras vd och programansvarig träffar programledningen för informella samtal med jämna mellanrum.

Ekonomi och administration

Programavtal

Ett programavtal sluts mellan Mistra och programvärden. Avtalet reglerar förhållandet mellan Mistra och programvärden och innefattar bland annat parternas ansvar och roller, motfinansieringsmodell, ledningsorganisation och ekonomiska villkor. Inom programmen upprättas ibland även ett avtal med deltagande aktörer, ett så kallat konsortialavtal.

Motfinansiering

Mistras villkor för finansiering innebär oftast att deltagande parter förväntas bidra ekonomiskt eller med insatser i form av tid. Syftet är att få till stånd större och mer långsiktiga forskningssatsningar och att öka engagemanget hos deltagande parter.

Strategisk reserv

Varje program ska avsätta en överenskommen andel av Mistras medel i budgeten i en strategisk reserv. Programstyrelsen ansvarar för allokeringen av den strategiska reserven, som är tänkt att möjliggöra satsningar på nya forskningsideér, nyttiggörande och kommunikation under programmets gång.

Rapportering

Programstyrelsen godkänner programplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Därefter sker rapportering till Mistra, en gång per år. Rapporten ska innehålla en uppdaterad programplan, inklusive statusrapport, samt budget. Programmen ska också presentera en årsrapport som beskriver verksamheten, uppnådda resultat och nyttiggörande. Årsrapporten ska lämnas till Mistra senast 31 mars (om inte annat framgår av programavtalet) året efter det verksamhetsår rapporten redovisar.

Programmets faser

Ett program finansieras i en eller flera faser. I slutet av programmets första fas sker alltid en utvärdering av forskningens vetenskapliga kvalitet och samhällsnytta. Programmets budget kan variera mellan faserna och beror exempelvis på i vilken utsträckning programvärden har en tydlig plan för hur programmet ska fortleva när Mistras finansiering upphör.

Avslutning av program

Programmet ska vid avslut för varje fas inkomma med en slutrapport och en ekonomisk slutredovisning. Slutrapporten ska innehålla en tydlig redogörelse för uppnådda vetenskapliga resultat, forskningsresultatens användning och den kompetensuppbyggnad som programmet har bidragit till. Slutrapporten och den ekonomiska slutredovisningen ska godkännas av Mistras kansli. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Mistra, om inte annat är överenskommit.

Mistra Fellows Programme

Genom Mistra Fellows-programmet ges forskare möjlighet att vistas hos en organisation i annat land, och forskare och experter från utländska organisationer ska ges möjlighet att vistas i Sverige och verka inom Mistras forskningsprogram. Syftet är att bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras forskningsprogram och organisationer i andra länder.

Läs mer om Mistra Fellows Programme

Kommunikation och nyttiggörande

Forskningsprogrammen ansvarar själva för upplägg och genomförande av sin kommunikation. Varje program ska ha en kommunikationsansvarig och en särskild budget för kommunikationsarbetet. En kommunikationsstrategi och operativ kommunikationsplan ska ingå i den övergripande programplanen. Mistras kansli erbjuder kontinuerligt stöd gällande kommunikation och nyttiggörande.

Utvärdering

All forskning som finansieras av Mistra granskas och utvärderas. Syftet är att garantera kvalitet och att stödja programmens utveckling och lärande. Utvärderingar sker i ansökningsskedet, i slutet av programmets första fas och ibland efter programavslut. Mistra använder sig huvudsakligen av internationella bedömare och såväl forskare som praktiker anlitas.

 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling