Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Kapitalförvaltning

Kloka placeringar och god avkastning har lett till att Mistras kapital växt och är idag större än vid starten – samtidigt som flera miljarder kronor har investerats i olika forskningssatsningar.

Mer miljöforskning med strategisk kapitalförvaltning

När Mistra bildades 1994 fick stiftelsen ett kapital på 2,5 miljarder kronor. Kloka placeringar och god avkastning har lett till att Mistras kapital växt och är idag större än vid starten – samtidigt som flera miljarder kronor har investerats i olika forskningssatsningar.

Sedan 2007 är hela Mistras kapital placerat enligt hållbarhetskriterier och med ett långsiktigt perspektiv. Regler för hur kapitalet ska förvaltas definieras i placeringspolicyn.

Att kunskap och resultat från Mistras forskningssatsningar sprids och används inom finanssektorn är viktigt för att bidra till en mer hållbar kapitalförvaltning. Dels har Mistra initierat ett antal rapporter, så kallade Investor Briefs, där syftet är att med utgångspunkt i forskning öka investerares kunskap för att driva bolag i hållbar riktning.

Mistra har under åren startat flera forskningsprogram som berört hållbar kapitalförvaltning. 2015 etablerade Mistra det aktiva internationella forskningscentret Misum – Mistra Center for Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm. Syftet med satsningen är att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader och fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter.

2022 startar Mistra två nya forskningsprogram med fokus på biologisk mångfald och det finansiella systemet – Mistra BIOPATH vid Lunds universitet och Mistra Biodiversity Finance Programme (FinBio) vid Stockholms universitet.

Mistra bjuder även in till samtal och diskussion mellan forskare och aktörer inom finanssektorn.

Information om Mistras portfölj och avkastning hittar du i Mistras årsredovisningar.

Kapitalförvaltningskommitté

Mistras kapitalförvaltningskommitté utses av Mistras styrelse. De personer som sitter i kommittén ska ha goda kunskaper och erfarenheter om kapitalförvaltning. De måste även förstå och acceptera Mistras grundläggande vilja att investera i företag som strävar efter global utveckling och som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden.

I kapitalförvaltningkommittén sitter:

Kontaktperson

Fredrik Gunnarsson

Ekonomichef Mistra

fredrik.gunnarsson@mistra.org

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling