Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Mistra Financial Systems

De finansiella systemen spelar en avgörande roll i omställningen till en mer cirkulär samhällsekonomi. Mistra utlyser därför medel till ett nytt forskningsprogram om de finansiella systemens möjligheter och begränsningar samt vilka förändringar som krävs för att de ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Observera att ansökningstiden har förlängts till den 29 maj kl 16.00!

De finansiella systemen spelar en avgörande roll i omställningen till en mer cirkulär samhällsekonomi. Mistra utlyser därför medel till ett nytt forskningsprogram om de finansiella systemens möjligheter och begränsningar samt vilka förändringar som krävs för att de ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Programmet ska ha en systemkritisk och lösningsinriktad ansats och förutsätter aktiv medverkan från finanssektorns aktörer.

Bakgrund

Mistra har låtit ta fram en bakgrundsrapport som innehåller förslag på det nya programmets utformning. Rapporten bygger delvis på en förstudie som Mistra tidigare finansierat (Alfredsson & Wijkman, 2014).

Utgångspunkten är att de finansiella systemen har en avgörande betydelse för övergången till en cirkulär ekonomi och att denna övergång kommer att vara ytterst betydelsefull för såväl Sveriges ekonomi som landets miljö. Alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt att förstå finansmarknadernas roll som katalysator för omställningen. Därför bör nya instrument och regelverk studeras och införas.

Programmet ska kännetecknas av en systemansats med betoning på tvär- och transdisciplinära angreppssätt och förväntas bygga på ett stort engagemang från finansmarknadens aktörer. Bakgrundsrapporten nämner en lång rad institutioner som på olika sätt berörs av programmet, t ex banker, kapitalförvaltare, myndigheter och parlamentariska kommittéer, men även internationella organisationer som OECD och UNEP.

Inriktning

Mistras forskningsprogram sträcker sig vanligen över många år och syftar till att åstadkomma förändring på sikt. Förväntningarna på Mistra Financial Systems är delvis annorlunda. Programmet förväntas leverera resultat redan på ett tidigt stadium i form av konkreta förslag på institutionella reformer och andra lösningar i nära samarbete med finanssektorns aktörer. Det är således mycket viktigt att programmet tidigt förmår bygga internationella nätverk för forskare och sektorsföreträdare som verkar i gränslandet mellan hållbarhetsfrågor och finansiella frågor för att bidra till policyutvecklingen.

Programmet bör ha ”spets” och ska uttryckligen avgränsas till de finansiella systemens roll och funktion. Det bör dessutom karaktäriseras av en flexibel styrning som skapar förutsättningar för förhållandevis snabba resultat. Därmed utgör programmet, innehållsmässigt och organisatoriskt, delvis en kontrast till den nyinrättade centrumbildningen på Handelshögskolan i Stockholm, Mistra Sustainable Markets (Misum), vars uppdrag är betydligt bredare. Det nya programmet och Misum förväntas således komplettera varandra och vissa synergier mellan de två satsningarna kommer att efterfrågas av Mistra.

I övrigt föreskriver inte Mistra programmets innehåll. Sökandegrupperna förväntas själva i stor utsträckning definiera syfte, mål och leveranser i samverkan med relevanta aktörer och med utgångspunkt i de anvisningar och utvärderingskriterier som anges i utlysningen samt i de riktlinjer som finns på Mistras hemsida: Att driva ett Mistra-program.

Vem kan ansöka?

Utlysningen vänder sig i första hand till forskargrupper vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. Forskare och organisationer verksamma utomlands är välkomna att delta som partners i ansökan, men huvudsökanden och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution. Banker, kapitalförvaltare och andra organisationer deltar som partners.

Finansiering och budget

Mistra anslår SEK 30 miljoner för programmet. Programmets totala budget förväntas dock bli avsevärt större eftersom en aktiv medverkan, inklusive motfinansiering, från deltagande parter ses som en förutsättning för ett framgångsrikt program.

Motfinansieringen kan vara kontant eller ”in kind” och komma från de sökandes lärosäten och/eller andra intressenter i programmet. Mistra ser särskilt positivt på att delar av finansieringen kommer från finanssektorns institutioner utanför akademin.

Mistras OH-regler tillämpas i denna utlysning. Se vidare ”Godkända kostnader i Mistra-projekt”.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan skickas som en sammanhållen PDF-fil per e-post till mail@mistra.org. Den ska vara Mistra tillhanda senast den 20 maj 2015 kl 16.00.

Ansökan ska skrivas på engelska och får omfatta högst 100 sidor, inklusive bilagor. Om ansökan överskrider 100 sidor kommer överskjutande delar inte att beaktas vid utvärderingen.

Ansökan ska innehålla följande delar:

 • Sammanfattning på engelska och svenska
 • Vision och mål
 • Programmets vetenskapliga värde
 • Programmets samhällsnytta
 • Programmets organisation
 • Kompetens och nätverk
 • Beskrivning av ingående projekt
 • Leveranser
 • Kommunikation
 • Budget

Ansökningarna utvärderas av en expertpanel bestående av såväl forskare som praktiker där följande utvärderingskriterier tillämpas:

 1. Programidé och utsikter att åstadkomma förändringar i de finansiella systemen som gynnar omställningen till en cirkulär ekonomi (övergripande kriterium);
 2. Forskningens vetenskapliga kvalitet;
 3. Graden av samarbete med finanssektorns aktörer och förväntad nytta;
 4. Integration mellan programmets olika delar samt plan för att främja ett tvär- och transdisciplinärt arbetssätt;
 5. Ledning, organisation, kommunikation och budget.

All forskning som Mistra finansierar måste ha bäring på stiftelsens stadgar.

Mistra omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla ansökningar som lämnas till Mistra blir offentliga. Mistra kan under vissa omständigheter besluta att delar av en ansökan inte är offentlig.

Endast ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysningstext kommer att beaktas.

Programmets förväntade budget:

Mistras finansiella bidrag: Högst 30 miljoner kronor totalt över fyra år.

Motfinansiering: Motfinansiering från deltagande parter förutsätts, varvid programmets budget förväntas uppgå till minst ett normalstort Mistra-program (ca 40 miljoner kronor). Motfinansieringen kan vara kontant eller ”in kind”.

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Den 29 maj 2015 kl 16.00. Ansökan skickas till mail@mistra.org som en sammanhållen PDF-fil.

Kontaktpersoner

Tidsplan

9 februari 2015 – Utlysningen öppnar

28 maj 2015 – Sista ansökningsdag

Juni-augusti 2015 – Utvärdering av ansökningar

September 2015 (prel.) – Mistras styrelse fattar beslut

1 januari 2016 (prel.) – Programstart

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling