Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Mistra Closing the Loop II

Mistra inbjuder forskare att tillsammans med företag och organisationer ansöka om finansiering av forskningsprojekt inom programmet Mistra Closing the Loop II.

Mistra inbjuder forskare att tillsammans med företag och organisationer ansöka om finansiering av forskningsprojekt inom programmet Mistra Closing the Loop II – värdefulla resurser från industriellt avfall. Målet med programmet är att utveckla ny kunskap och öka samverkan mellan olika aktörer, så att industriavfall kan nyttiggöras genom upparbetning till värdefulla resurser på ett effektivt och hållbart sätt.

Ett nytt synsätt och tvärvetenskaplig forskning behövs för att styra från dagens avfallshantering till hållbar resurshushållning med materialåtervinning i fokus. Vi behöver även få till stånd effektiva fungerande slutna kretslopp med låg miljö- och hälsopåverkan, vilket bland annat kräver att olika aktörer i högre grad samverkar. Mistra avser att investera högst 40 miljoner kronor under fyra år varav 2 miljoner kronor är avsedda för programgemensamma kommunikationsaktiviteter och samarbete mellan enskilda projekt.

Målet är att

 • visa sekundärråvarumarknadens betydelse för bättre hållbarhet.
 • utveckla generiska metoder och principer för resurseffektivisering inom cirkulär ekonomi.
 • öka kunskapen om resursflödena i samhället samt utforska styrmedel och utveckla innovativa tekniska processer för värdehöjande upparbetning av industrins restprodukter och avfall till kemikalier, material och produkter.
 • stärka den svenska industrins konkurrenskraft genom innovativ teknik- och materialutveckling med hög miljöprofil och ökat affärsutbyte.
 • minska miljöpåverkan i Sverige, EU och globalt.

Bakgrund

Mistra är en forskningsstiftelse som årligen investerar ca 200 miljoner kronor i forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. Mistra investerar i starka forskningsmiljöer som i samverkan med användare (t ex företag, myndigheter, organisationer) vill åstadkomma förändring genom att lösa viktiga miljöproblem och bidra till hållbar samhällsutveckling. Forskningen syftar även till att öka Sveriges framtida konkurrenskraft.

År 2012 startade Mistra programmet ”Mistra Closing the Loop, från avfall till resurs” . Programmet består av sju enskilda projekt med spridning över ett brett område med återvinning av resurser från industriella processer som gemensam nämnare. Ett övergripande synergiprojekt knyter samman alla delar.

Programmets nuvarande sju enskilda projekt avslutas under hösten 2015 och nu utlyser vi en andra fas av programmet.Den bakgrundsrapport som togs fram inför den första utlysningen av Mistra Closing the loop är lika aktuell idag och finns att läsa på Mistras hemsida.

Vem kan söka?

Programmet Mistra Closing the Loop II kommer att bestå av fyra till åtta (4-8) projekt. Sökande skall vara forskare från universitet, högskola eller institut tillsammans med samarbetsparter från lämpliga kommersiella aktörer som skall bidra till projekten med finansiella medel eller arbetsinsats motsvarande 30 % av Mistras insats i projektet. Mistra uppmuntrar mindre företag att delta i programmet.

Forskningsprogrammet ska som helhet:

 • vara tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt samt ha ett tydligt systemperspektiv.
 • knyta samman flöden och strategiskt viktiga aktörer.
 • ha potential att skapa stora tekniksprång och vara innovationsdrivet.
 • ha hög miljöprofil.
 • ha ett marknadsperspektiv.
 • innefatta samhälleliga och ekonomiska aspekter t ex styrmedel, affärsmodeller.
 • inriktas på industrins behov i Sverige
 • Varje enskilt projekt måste:
 • ha tvärvetenskapliga och tvärsektoriella komponenter.
 • hålla hög vetenskaplig kvalitet.
 • ha potential att skapa miljöstrategisk förändring i hanteringen av industriella restprodukter.
 • vara nytänkande och innovativt.

Forskningsprogrammet inriktas främst på följande industrisektorer:

 • Skogsindustrin (papper och massa)
 • Kemi-industrin inkl. plastindustrin
 • Metall- och stålindustrin inkl. verkstadsindustrin
 • Återvinningsindustrin
 • Forskning för att förebygga avfall genom bland annat förändrad design, materialval eller konsumtionsbeteenden är inte prioriterat i denna utlysning. Upparbetning av farligt avfall eller hushållsavfall är inte heller prioriterat.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan ska skrivas på engelska (förutom sammanfattning på svenska). Om ansökan överstiger angivet sidantal kommer de överstigande sidorna inte att beaktas i utvärderingen. Projektansökan skall innehålla följande delar:

Försättsblad med följande information:

 • Projekttitel
 • Ansökt belopp
 • Huvudsökande (Namn, adress, e-post, telefon)
 • Medsökande (Namn, institution/företag)
 • Sammanfattning högst 1 sida
 • Sammanfattning (svenska) högst 1 sid
 • Projektbeskrivning, högst 10 sidor
 • Projektorganisation, högst 1 sida
 • Projektbudget, högst 1 sida
 • Tidsplan, högst 1 sid
 • CV sökande och primära forskare, högst 1 sida per perso
 • Relevanta publikationer (egna) högst 10

Observera att det i projektbeskrivningen tydligt ska framgå vilka miljöproblem som ska lösas samt vilka strategiska mål och målgrupper som är relevanta. Beskriv också hur resultaten ska kommuniceras.

Inom programmet förväntas samverkan mellan olika akademiska discipliner och med små och stora företag samt eventuellt, beroende på forskningens inriktning, myndigheter och andra offentliga institutioner. En eller flera akademiska institutioner, företag, organisationer kan anges som samarbetspartners i en projektansökan. Forskare som är verksamma utanför Sverige kan ingå i detta team och därmed i projektansökan dock måste huvudsökande vara ett universitet, högskola eller institut i Sverige.

Projektansökningarna utvärderas med avseende på vetenskaplig kvalitet, nytta, kommunikation och organisation. Vid utvärderingen tas även hänsyn till hur väl varje projekt bidrar till helheten. Mistra förbehåller sig rätten att dra tillbaka utlysningen om inte tillräckligt många ansökningar uppfyller de angivna kraven.

Programmets förväntade budget: Mistra investerar högst 40 miljoner kronor. 2 miljoner kronor är reserverade för särskilda insatser inom kommunikation och samarbete mellan projekten.

Mistras finansiella bidrag: Mistra och Formas

Motfinansiering: Varje projekt skall motfinansieras med ett belopp som motsvarar minst 30% av Mistras investering.

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Fredagen den 16 oktober 2015 kl 16. Ansökan skickas till mail(at)mistra.org som en sammanhållen pdf.

Time schedule

2015 July  – Publication of call

16 October, 4:00 pm  – Deadline for project applications to reach Mistra November

Evaluation of applications

December (preliminary)  – Award decisions taken by Mistra’s Board

2016 January  – Programme start with project leaders’ meeting April (preliminary)

Project start

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling