Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

21

oktober

Agenda 2030 på lokal nivå – så gör andra städer

Sessionen Agenda 2030 på lokal nivå – så gör andra städer anordnas av Mistra och Sida tillsammans med Mistra Urban Futures, som en del av Mål 11-veckan.

Mistra Urban Futures ledde under 2014–2019 flera jämförande studier kring hur sju städer i olika delar av världen arbetar med de globala målen. Fem faktorer visade vara av särskild vikt; ledning och politisk styrning, relevanta aktörer, avgränsning av det urbana området, avvägningar mellan delmål och mått av framgång. Under denna session ges förståelse för hur de globala målen kan anpassas lokalt och hur erfarenheter från andra städer kan användas i det egna arbetet. Men också betydelsen av att kunskapen samskapas med andra aktörer för ett mer relevant och effektivt arbete. Sandra Valencia, forskare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Barry Ness, professor vid Lunds universitet och Sara Pettersson, planeringsledare klimat och miljö på Göteborgs stad, håller i sessionen.

Mål 11-veckan arrangeras av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer med totalt 18 organisationer.

Detaljer:

Datum: 21 oktober

Tid:

Plats:

Föreläsare:

Arrangör:

Webbplats: Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling