Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra-SWECIA

Mistra-SWECIA, som avslutades 2015, skapade ny kunskap och utvecklade forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. Programmet hade ett särskilt fokus på skogen och på hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Mistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation

Bättre underlag om klimatanpassning

Mistra-SWECIA var ett tvärvetenskapligt program som skapade ny kunskap och utvecklade forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. Programmet hade ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Klimatförändringar är en realitet och det är angeläget att analysera vilka effekter de får på miljön och på samhället, och hur vi måste anpassa verksamheter och beteenden till dessa förändrade förutsättningar. Klimatanpassning ersätter inte behoven av att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, men ju större utsläppsminskningar som sker desto mindre blir behovet av anpassning. Båda åtgärderna är dock aktuella, eftersom vissa effekter av klimatförändringarna inte längre kan hindras. Vid programstarten 2008 var klimatanpassningen fortfarande i marginellt fokus i Sverige.

Vilka resultat har programmet gett?

De forskare som medverkat i programmet studerade hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Verksamheten byggde på att kombinera expertis inom flera forskningsområden såsom klimatologi, ekosystemvetenskap, ekonomi, sociologi och statsvetenskap samt på ett nära samarbete med beslutsfattare och andra som är del av klimatanpassningsprocessen.

Mistra-SWECIA ökade kunskapen om hur det regionala klimatet förändras beroende på olika utsläppsscenarier, hur detta kan påverka skog och andra ekosystem och möjligheter att anpassa skogsskötseln för att möta förändringarna. Studierna beaktade klimateffekter på såväl produktion som på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och möjligheter till rekreation. Förutom regionala klimatförändringar och effekter, studerades även den globala markanvändningen i framtiden och utformningen av klimatlösningar som en global koldioxidskatt.

Genom Mistra-SWECIA vet vi idag mer om hur privata skogsägare och skogliga rådgivare ser på klimatförändringar och risker, olika sätt att sköta skogen och vilken kunskap som behövs för att anpassa skogsbruket till ett klimat som förändras.

Vilka har haft nytta av forskningen?

Generellt är resultaten till nytta för hela samhället antingen direkt eller indirekt. Specifika användare är de aktörer som direkt eller indirekt ansvarar för klimatanpassning: relevanta myndigheter, nationella, sektoriella och privata beslutsfattare, branschorganisationer, företag etc. Viktiga aktörer för att anpassa skogen till klimatförändringar är de över 300 000 svenska privata skogsägarna, staten och andra storskaliga skogsägare.

De nya modeller, scenarier och analyser som togs fram inom programmet ger även verktyg och utgångspunkter för den svenska och internationella forskningen inom området. Programmets resultat bidrar dessutom till internationella och nationella processer inom klimatforskning och politik.

Mer information om programmet

  • Årsrapporterna (2008–2015) innehåller artiklar om programmets forskning, samverkan med olika aktörer och övriga aktiviteter. Större delen av de publikationer och presentationer som producerats inom Mistra-SWECIA listas i rapporterna.
  • Syntesrapporten (publicerad 2015) beskriver den samlade kunskap och forskning som producerades inom Mistra-SWECIA. Rapporten ger en sammanhållen bild av hur den svenska skogssektorn kan påverkas av successiva klimatförändringar samt vilka behov och utmaningar som finns vad gäller beslut, strategier och åtgärder i ett klimat som förändras.
  • Impact report (2015) ger en överblick av programmets forskning och bidrag till samhället.

Programtid: 2008-2015

Finansiering: Mistra investerade 87 MSEK.

Programvärd: SMHI

Programchef: Markku Rummukainen

Programstyrelsens ordf:
Bengt Holgersson

Kontakt hos Mistra: Thomas Nilsson

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling