Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra InfraMaint

Svensk infrastruktur står inför stora utmaningar. Många vatten- och avloppsanläggningar, vägar och järnvägar är ålderstigna, och på många håll finns ett omfattande underhållsbehov. En infrastruktur i dåligt skick har betydande negativa konsekvenser för både samhällsekonomi och miljö.

Vad är utmaningen?

Svensk infrastruktur står inför stora utmaningar. Många vatten- och avloppsanläggningar, vägar och järnvägar är ålderstigna, och på många håll finns ett omfattande underhållsbehov. En infrastruktur i dåligt skick har betydande negativa konsekvenser för både samhällsekonomi och miljö.

Kommuner och VA-verksamheter saknar idag stöd för strategiska prioriteringar och beslut. Med bristande ekonomiska och personella resurser växer dessutom listan på nödvändiga underhållsprojekt. Samtidigt har kommuner svårt att rekrytera kvalificerad personal.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Visionen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint är att, utifrån FN:s hållbarhetsmål, bidra till en hållbar infrastruktur. Det ska åstadkommas genom att stödja aktörer i stat och kommun, bland annat med bättre tillståndsbedömningar av fysiska konstruktioner och bättre prognoser för framtida underhållsbehov. Inom programmet finns även projekt inriktade på organisationsutveckling, utveckling av nya affärs- och finansieringsmodeller samt kompetensförsörjning.

Den tvärvetenskapliga forskningen inom Mistra InfraMaint – som bland annat omfattar material- och miljöforskning, innovationsekonomi och policyfrågor – är organiserad i tre tematiska områden:

  • Hållbart beslutsstöd
  • Hållbara affärsmodeller och organisationer
  • Hållbar kompetensutveckling

Vilka kommer ha nytta av resultaten?

Forskarna inom Mistra InfraMaint jobbar nära behovsägarna. De doktorander som knyts till programmet kommer till stor del att arbeta inom de kommunala organisationerna. Det innebär dels att forskningen utgår från verkliga behov, dels att det blir möjligt för kommunerna att omsätta ny forskning till praktik.

Skellefteå kommun vill aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Vårt deltagande i Mistra InfraMaint, med smart underhåll av infrastruktur, är till hjälp för att klara klimatmålet. Det bidrar helt enkelt till att vårda det vi har på ett ännu bättre sätt!

Kompetensbehoven är stora och Mistra InfraMaint har som uttalat mål att halvera kompetensbristen. Kunskapsförmedling är därför en viktig del av programverksamheten. Genom bland annat seminarier och webbaserade utbildningar, ska kunskap om tillgångsförvaltning (Asset Management) göras mer lättillgängligt. Dessutom kommer användningen av smart teknik att bidra till att göra området mer attraktivt, både att jobba och utbilda sig inom.

Medverkande organisationer

Mistra InfraMaint engagerar forskare från fem lärosäten, tre forskningsinstitut och en forskande organisation: Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Research Institutes of Sweden (RISE), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), SINTEF (Norge) samt Sweden Water Research.

Dessutom ingår ett stort antal samarbetspartners, såväl statliga som kommunala organisationer samt företag och branschorganisationer.

The importance of research for a green recovery and sustainable transformation – Interviews with Mistra Programme Directors spring 2020.

Programtid: 2018-2028

Finansiering: Mistra investerar 103 MSEK. Deltagande parter bidrar med minst 30 % av programmets totala budget.

Programvärd: RISE, Research Institutes of Sweden AB

Programchef: Lars Marklund

Programstyrelsens ordf:
Annika Malm

Kontakt hos Mistra: Malin Lindgren

Programmets webbplats:
mistrainframaint.se

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling