Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-09-25

Mistra Safechem ska förändra synen på kemi och kemisten

Mistras största programsatsning hittills, Mistra Safechem, smög igång under sensommaren. Programledningen har sammanträtt och man har haft möten med de företag som medverkar.

– Det finns väldigt mycket engagemang i gruppen och det märks inte minst bland företagen som är med. De har inte bara ett snävt intresse för de delar som angår dem själva, de är även intresserade av helheten. Det tycker jag är speciellt, säger programchefen John Munthe, som är knuten till IVL Svenska Miljöinstiutet som medverkar i konsortiet och är programvärd.

Foto: Jonas Tobin

Därutöver medverkar universitet och institut i Sverige och Danmark. Svensk kemi- och läkemedelsindustri ingår i Mistra Safechem, bland annat genom  Astra Zeneca, Perstorp och Nouryon.

Forskningen inom Mistra Safechem ska ta ett helhetsgrepp om kemikalierna i vår miljö. I olika arbetspaket ska forskare och företag arbeta längs hela kedjan, från själva designstadiet där kemikalier utvecklas till livscykelanalyser där även frågor om cirkularitet ingår.

– Det övergripande målet är att människor, djur och natur måste utsättas mindre för farliga kemikalier, säger John Munthe.

Ett av arbetspaketen ska utveckla nya metoder och processer för att bättre bedöma kemikaliers olika risker. Hur de enskilt och i grupp påverkar miljön och människor ur ett livscykelperspektiv. Hur olika tröskelvärden ser ut och hur de slår i olika miljöer. De ska också föreslå hur riskabla kemikalier och riskabla processer kan bytas ut.

Ian Cotgreave från RISE ska leda den gruppen, som bestå av forskare från fem olika andra delar av RISE, IVL, ChemSec och Stockholms universitet. Han kommer själv från läkemedelsindustrin. Där, menar han, finns det särskilt bra kompetens att göra dylika bedömningar.

– Kraven på de som sysslat med läkemedelsutveckling är och har varit hård. Där eftersträvas potenta kemikalier som påverkar människor men vars oönskade effekter är begränsade och under kontroll. Det har varit motorn inom toxikologin, säger Ian Cotgreave.

Experter från nedlagda institutet Swetox sögs upp av RISE och ställer sig nu till Mistra Safechems förfogande. Det är personer med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin.

– Det uppstod en kärna av ytterst erfarna och skickliga riskbedömare under Astra Zenecas tid i Södertälje. Den kärnan har bestått och finns kvar, säger Ian Cotgreave.

Grön kemi är ett annat tema i Mistra Safechem som koordineras av Lennart Bergström, professor i materialkemi vid Stockholms universitet. Grön kemi är ett annorlunda sätt att se på kemikalier. Det strävar mot att utveckla principer för att minska miljöpåverkan och hur kemikalier kan tillverkas med effektiva processer som generar så lite restprodukter som möjligt.

– Kemisk framställning används för att producera allt ifrån läkemedel till avancerade material. Där har det varit framgångsrikt, men det är också förknippat med miljöproblem, säger Lennart Bergström.

Arbetet inom det fjärde arbetspaketet kommer att med stöd och uppbackning från industrin bland annat utveckla nya avfallsfria framställningsprocesser av baskemikalier, metoder att kartlägga och avlägsna små partiklar från motoroljor, samt utveckla cirkulära lösningar för återvinning av textilier.

– Det är tydligt att kemiindustrin vill ha detta, säger Lennart Bergström.

Han kommer att fokusera på den strategiska samordningen. Dels vill han stärka kopplingarna mellan organisk kemi och toxikologi. Dels vill han förändra själva grundsynen på vad kemi är hos de som utbildar sig till kemister. Mistra Safechem ska ha en systemförändrande effekt på kemiutbildningen.

– Jag tror att vi behöver utbilda en annorlunda sorts kemister i framtiden. De kommer att ha en bättre och djupare förståelse för hållbar kemi och toxikologi. De kommer att ha en annan kompetensprofil som är mer adekvat för dagens utmaningar. Jag hoppas också att det ska leda till att fler vill bli kemister, säger Lennart Bergström

De första fyra åren av programmet ska fokusera på forskning och samarbete med de företag som ingår. John Munthe förklarar:

– Här i första fasen har vi inte fokuserat så mycket på policyfrågor men det kommer vi att göra i en eventuell nästa fas. Många av de frågor som vi behandlar kräver policyförändringar för att de ska kunna genomföras och vi kommer att bjuda in relevanta myndigheter som Kemikalieinspektionen att delta i arbetet.

En viktig del i arbetet är att bygga en stabil organisation för programmet. Det innefattar såväl vetenskaplig och administrativ ledning av programmet som programstyrelse. Både de forskningsutförande organisationerna och deltagande företag måste vara representerade i ledning och styrning av programmet.

– Vi som var mest engagerade i skrivandet av ansökan utgör en interimistisk programledning där jag är programchef, eftersom vi måste ta ansvaret för att dra i gång detta. Under detta arbete kommer vi även att utvärdera hur en långsiktigt stabil programledning ska se ut, och sannolikt rekrytera en ny programchef, säger John Munthe.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling