Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-09-30

Mikrolärande för effektivt kompetensbyggande

För att forskning ska få effekt måste det finnas mottagarkompetens. Så har Mistra InfraMaint resonerat och därför utvecklat metoder för att dela ny kunskap på lättillgängliga sätt. Bland annat satsar de på mikrolärande.

Forskningsprogrammet Mistra InfraMaint bygger och förmedlar kunskap om hur underhåll av kommunal infrastruktur kan göras mer hållbart och effektivt. En viktig del i arbetet är kompetensbyggande, både för alla aktörer inom programmet och brett för hela målgruppen – ägare och förvaltare av infrastrukturer under kommunalt ansvar. Redan i programstarten intervjuades behovsägare för att fånga upp vilka grupper som var i behov av kompetenslyft. En minikartläggning av olika lärandemetoder togs fram.

Gunn-Mari Löfdahl, tillförordnad programchef för Mistra InfraMaint och projektledare för lärandesatsningen, berättar att arbetet mynnade ut i tre metoder – mikrolärande, samverkansprojekt och ett diskussionsstöd.

– Mikrolärande är en metod där man genom att vika några minuter i veckan på regelbunden basis får ny input och inspiration till sitt arbete.

Korta videos visar goda exempel

Mistra InfraMaint har valt att utforma mikrolärandet som korta videos med olika teman. Innehållet skiljer sig åt och täcker allt från AI och jämnhetsmätning av vägar till prognosstyrd vinterväghållning och nyckeltal inom VA.

Nu under hösten accelererar arbetet genom att kommuner uppmanas att lämna egna bidrag om sitt arbete, med syfte att sprida goda exempel. Därav finns också filmsnuttar med tips för mobilfilmning och intervjuteknik. Mistra InfraMaint tar emot materialet, kvalitetssäkrar och redigerar för att arbetet för aktörerna inte ska bli för stort.

– Det blir ett sätt är att visa upp allt det goda arbete som pågår och möjliggöra spridning till kollegor och andra kommuner som står inför samma utmaningar. På så sätt skapas nytta och inspiration både inom och utanför den egna organisationen, ja för hela branschen, säger Gunn-Mari Löfdahl.

Inspirerats av Portugal

Den andra metodiken Mistra InfraMaint har valt för lärande är samverkansprojekt. Medarbetare från deltagande organisationer ingår i ett nätverk och får utbildning och stöd av programmet under en tvåårsperiod. Projektet kommer på grund av coronapandemin inte att dra igång i full kraft förrän nästa år, men Gunn-Mari Löfdahl poängterar att arbetssättet visat sig framgångsrikt inom VA-området i Portugal.

– Inriktningen är praktisk tillämpning och nytta för den egna verksamheten, att dela inspiration och kunskap med varandra. Men forskningsresultaten finns som grund och doktorander har även möjlighet att vara med och dela sin kunskap och ta del av deltagarnas erfarenheter, så det blir en win-win för alla inblandade.

Ytterligare material för kunskapsbyggande som Mistra InfraMaint tagit fram är ett diskussionsstöd för självskattning inom tillgångsförvaltning. Den testades nyligen med enhetschefer och strateger från Kungsbacka kommun. Tanken är att den ska vara till hjälp för att skapa en gemensam bild över kommunens hälsoläge gällande infrastrukturen och som ett stöd för fortsatt priortitering.

Och oavsett process genomsyrar lärande hela forskningsprogrammet, berättar Gunn-Marie Löfdahl.

– För alla resultat som ska publiceras diskuterar vi hur vi når ut med kunskapen, vilken kanal som är bäst och vilka som kunskapen gör nytta för. Det blir mer än en vetenskaplig publikation och det tror jag inte är så vanligt inom forskarsamhället.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling