Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-06-09

57 MSEK till Mistra TerraClean för att eliminera föroreningar

Forskningsprogrammet Mistra TerraClean tilldelas medel för en andra fas med upp till 57 MSEK över en kommande fyraårsperiod, har Mistras styrelse beslutat. Programmet ska bland annat bygga vidare på sitt arbete med att rena vatten från PFAS.

Mistra TerraClean, med KTH som programvärd, arbetar med att utveckla smarta och säkra material och tekniker som eliminerar föroreningar i luft, vatten och mark. Programmet tilldelades forskningsmedel från Mistra och startades 2017. Programmets arbetssätt bygger på att materialutveckling och livscykelanalys går hand i hand så att negativa miljö- och hälsoeffekter på kort och på lång sikt upptäcks i tidigt skede.

Efter en utvärdering av en internationell expertpanel har Mistras styrelse beslutat att tilldela programmet forskningsmedel för en andra fas. Mistra TerraClean får upp till 57 MSEK över en fyraårsperiod (2021–2025). Utvärderingspanelen framhåller programmets förmåga att integrera intressenter utanför akademin och ser potential för att programmet i en andra fas kommer att generera ny kunskap av stort värde. Panelen rekommenderar att Mistra TerraClean utforskar möjligheter att ytterligare förbättra de smarta- och anpassningsbara förmågorna hos materialen och teknikerna samt att bygga vidare och ta vara på det framgångsrika nätverket och de partners som är knutna till programmet.

– Programmet klarade utvärderingen i halvtid galant och det finns goda förutsättningar för en framgångsrik andra fas. En styrka är att man lyckats knyta viktiga industripartners till sig, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra.

Mistra TerraClean tilldelades tidigare i år VA-priset och uppmärksammades stort för utvecklingen av teknik som i laboratorieförsök renat vatten från PFAS (PFAS, Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier) med över 90 procent. Till och med september i år testas tekniken i större skala i en pilotanläggning i Hammarby Sjöstadsverk för att se om den fungerar för större vattenvolymer och under en längre tid. Även kemisk komposition, halter och toxicitet hos de föroreningar som skapas vid infångningen ska utredas i pilotanläggningen. PFAS kommer att vara en viktig del av programmets fortsatta arbete och resultaten och lärdomar från den första fasen ses som en möjlighet för att bana väg och påskynda vidareutveckling för andra material och tekniker.

– Vi i Mistra TerraClean är så hedrade av det förtroende som Mistra ger oss och ser fram emot att bredda, fördjupa och accelerera vårt arbete med att skapa hållbara, smarta och konkurrenskraftiga material för ren luft och vatten. Vi ser även fram emot att välkomna nya medlemmar till vårt starka konsortium av parter från universitet, forskningsinstitut, och industri och de nya utmaningar vi planerar att ta oss an tillsammans, säger Ulrica Edlund, programchef Mistra TerraClean.

I Mistra TerraCleans konsortium ingår förutom KTH, även Stockholms universitet, Uppsala universitet, Swetox, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM, samt flera företag.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling