Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Mistras verktygslåda

Hållbarhetsanalysen av Mistras investeringar bygger till stor del på dialog med våra förvaltare. För att upprätthålla den interna kompetensen och för att ta fram underlag för dialogen använder Mistra flera olika analysverktyg.

Mistras verktygslåda består för närvarande av:

Dialog och förvaltarkännedom

Mistra har en kontinuerlig dialog med förvaltare och bygger relationer på en ömsesidig tillit. Årligen besvarar förvaltarna ett antal frågor kopplade till hållbarhet och därefter genomförs ett dialogmöte där diskussion förs bland annat utifrån svaren på frågorna och resultat från analyser som Mistra genomfört. Dialogen syftar till en god förvaltarkännedom, där vi säkerställer att vårt kapital förvaltas utifrån Mistras värdegrund. Det innebär att Mistra företrädesvis använder förvaltare som investerar långsiktigt i bolag vars verksamhet bidrar till hållbar utveckling idag och i framtiden eller arbetar för att successivt anpassa sina produkter och tjänster i den riktningen.

Genom dialogen kan också nya idéer genereras och tankar vidareutvecklas. Drivkraften för kapitalförvaltning för hållbar utveckling kan stärkas genom ett gemensamt åtagande.

SDG-analys, en första ansats

De globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDGs) är en målbild som Mistras verksamhet ska bidra till att uppnå. Även om Mistras verksamhet har en tyngdpunkt i de miljöstrategiska aspekterna så bör samtliga 17 mål omfattas i en hållbarhetsanalys av både forskningsprogram och kapitalförvaltning.

Under 2017 startade Mistra en process, i dialog med samtliga förvaltare, för att utveckla ett sätt att analysera Mistras portfölj i förhållande till de globala hållbarhetsmålen. Denna första ansats testas nu och vidareutvecklas. Positiva så väl som negativa effekter omfattas, och ambitionen är att analysen fokuserar på spets, så att det som lyfts är investeringar med betydande effekt. Detta för att undvika en generell mappning av alla bolag som blir svår att tolka. Analysen är huvudsakligen kvalitativ och bygger på skattning från respektive förvaltare.

Mistra ser att detta är en process som kommer att pågå över tid. Metoden utvecklas och förfinas utifrån de uppgifter som kommer in och utifrån andras parallella utveckling av liknande verktyg. Analysen är främst ett underlag för dialog med förvaltare.

Koldioxidavtryck

Mistra tar med hjälp av externa konsulter årligen fram ett koldioxidavtryck för hela aktieportföljen.

Mistra har skrivit under det internationella initiativet Montreal Pledge för att stödja utveckling och implementering av uppföljning av växthusgasutsläpp kopplade till investeringar av kapital. Genom att efterfråga uppgifter om utsläpp kan dessutom en ökad tillgång till data främjas. Samtidigt är Mistra väl medveten om de begränsningar ett koldioxidavtryck har.

I dialoger med förvaltare kommer information från analysen användas som underlag, främst med fokus på företag som inte rapporterar växthusgasutsläpp och hur dessa kan uppmuntras att göra det, och på företag som i analysen definieras som ”laggards” (eftersläntrare) när det gäller riskhantering knuten till utsläpp av växthusgaser.

Norm- och sektorbaserad screening

Genom screening säkerställs att Mistra inte har företag i portföljen som bryter mot internationella konventioner och principer inom miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller anti-korruption, eller som anklagas för att inte minimera sitt bidrag till klimatförändringen eller motverkar arbetet mot klimatförändringen. Även företag som är involverade i personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen identifieras i granskningen. En sektor-baserad screening görs dessutom där företag vars omsättning till 5 procent eller mer kan härledas från alkohol, spel, militärmateriel, pornografi eller tobak, eller till 50 procent eller mer kan härledas till fossila bränslen identifieras.

Ständig utveckling

Verktygen behöver utvecklas och datatillgången förbättras. Pågående forskning finansierad av Mistra tar fram ny kunskap om indikatorer och ranking-system, så att verktygslådan kan utvecklas över tid. Mistra stöder också rekommendationerna från Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som bidrar till att företags klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter kan beskrivas på ett mer relevant och framåtblickande sätt än det nuvarande koldioxidavtrycket möjliggör. Vi stöder även aktivt CDP i deras arbete med att sammanställa uppgifter från företag och andra organisationer kopplade till klimat, vatten och skog. Olika verktyg för SDG-analys är under utveckling, Mistra följer arbetet och deltar i t ex utvecklingen av Agenda 2030-barometern (https://www.ohman.se/nyheter/2018/almedalen-3/). Genom att stödja initiativ som dessa kan Mistra bidra till ökad tillgång på information och data, och i förlängningen till en mer relevant hållbarhetsbedömning och ökad möjlighet att styra mot en hållbar finansmarknad.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling