Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

28

juni

2023

Mistra i Almedalen 28 juni 2023 – Framtidens hållbara samhälle

Varmt välkommen till Mistras träffpunkt i Almedalen 2023! Vi diskuterar näringslivets gröna omställning, hållbara livsmedelssystem längs hela värdekedjan och framtidens klimatsmarta samhälle – allt utifrån den senaste miljö- och klimatforskningen. Kom och ta del av seminarier, panelsamtal och träffa Mistras forskare och programchefer den 28 juni, Sal B22, B-huset Uppsala universitet, Cramérgatan 3, i Visby.

 • Datum: 28 juni 2023
 • Tid: 12.00 – 17.00
 • Plats: Sal B22, B-huset, Uppsala universitet. Huvudentré Cramérgatan 3, Visby Gotland

Preliminärt program

Vi reserverar oss för ändringar i programmet

Sessionerna spelas in och finns att tillgå i efterhand.

12.05–12.15 Varmt välkomna!

Mistras vd hälsar välkommen. Hugg en lunchwrap och ta del av Mistras forskningsprogram.

12.15–13.00 Grön omställning längs industrins värdekedjor

Omställningen av industrin och samhällets värdekedjor pågår och kommer innebära stora samhällsförändringar. Hur kan vi säkerställa att nya energisystem, produktionsprocesser och produkter kan genomföras med önskat resultat och hur undviker vi att skapa nya miljö- och hållbarhetsproblem?

Det pågår en snabb och omfattande omställning av industrin och de värdekedjor som industrins produktion ger upphov till. Möjligheterna och utmaningarna är många och brådskan är stor för att vi ska kunna begränsa klimatutsläppen. Fossila råvaror måste ersättas och investeringar i ny teknik och nya produktionsprocesser beslutas. Dessutom behöver nya material och produkter tas fram och lanseras och tillstånd för etableringar sökas. Allt detta i snabb takt under kommande år. Samtidigt ska vi upprätthålla och utveckla svensk industris konkurrenskraft, skapa nya arbetstillfällen och undvika att en snabb omställning skapar nya miljö- och hållbarhetsproblem. I detta seminarium diskuterar vi frågor som hur vi skapar klimatneutrala värdekedjor, hur skogen med hjälp av digitalisering kan bidra med hållbara råvaror och produkter, hur vi undviker kemikalierisker i nya värdekedjor samt hur framsteg på klimatområdet ska mätas och registreras.

Medverkande:

 • John Munthe, forskare, Mistra SafeChem
 • Anna Kadefors, forskare, Mistra Carbon Exit
 • Filip Johnsson, forskare Mistra Carbon Exit och programchef, Mistra Electrification
 • Sverker Danielsson, programchef, Mistra Digital Forest

Moderator:

Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

13.10–14.00 Mat, konsumtion och material – Så uppnår vi hållbara och hälsosamma livsmedelssystem

Livsmedelssystemet står för cirka 30 procent av de globala växthusgasutsläppen och bidrar till störda ekosystem, minskad biodiversitet, utarmade jordar och övergödda hav. För att klara klimatförändringar och uppnå miljö-och hälsomål måste vi radikalt ställa om hur vi producerar och konsumerar mat.

Med utgångspunkt i fyra framtidsscenarier för livsmedelssystemet i Sverige 2045, diskuterar forskare och experter matproduktion, förpackningar, konsumtionsmönster och avfallshantering. I fokus är frågor som: var kommer maten vi äter i framtiden att komma ifrån? Och i vilken utsträckning produceras den på land, i hav eller i fabriker? Vilka krav kommer tekniska innovationer, nya politiska prioriteringar och förändrade konsumentbeteenden att ställa på plastförpackningar, materialåtervinning och avfallshantering? Och vilka styrmedel och bredare samhälleliga förändringar kan göra livsmedelssystemet mer hållbart? Välkommen till ett panelsamtal med forskare och experter från forskningsprogrammen Mistra Food Futures, Mistra Sustainable Consumption, Mistra Sustainable Plastics and Transition Pathways och Mistra Environmental Nanosafety.

Medverkande:

 • Rajni Hatti-Kaul, programchef, Mistra STEPS
 • Leif Nilsson, expert och styrelseledamot, Mistra STEPS
 • Christina Isaxson, forskare, Mistra Environmental Nanosafety
 • Markus Larsson, ekonomie doktor, Mistra Sustainable Consumption
 • Helena Hansson, programchef, Mistra Food Futures
 • Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

Moderator:

Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

14.10–15.00 Klimatomställningens glömda möjligheter

Den senaste IPCC-rapporten visar att klimatkrisen redan är här. Klimatomställningen kräver en ny livsstil och smarta lösningar globalt och lokalt. Vilka beslut behövs av politikerna? Vad krävs av oss som medborgare?

Utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030, vilket kräver handlingskraft hos lokala, nationella och globala beslutsfattare. Takten i omställningen behöver öka för att mildra klimatförändringen effekter, speciellt för små önationer som hotas akut. Samhällsviktiga funktioner måste fungera även vid extrema väderhändelser. Vi har nu en unik möjlighet att skapa framtidens samhälle för kommande generationer. För att lyckas behövs kunskap om globala perspektiv, ny teknik, samhällsplanering och människors beteenden. Klimatomställningens glömda möjligheter omfattar smartare resande inom arbete, idrott och friluftsliv och tuffa politiska beslut. I denna session ger fyra av Mistras forskningsprogram förslag på lösningar.

Medverkande:

 • Björn-Ola Linnér, programchef, Mistra Geopolitics
 • Karolina Isaksson, biträdande programchef, Mistra SAMS
 • Peter Fredman, programchef, Mistra Sport & Outdoors
 • Lars Thell Marklund, programchef, Mistra InfraMaint

Moderator:

Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

15.00 Fika och mingel

15.30–16.20 Vägen till en hållbar framtid – möjligheter, utmaningar och myter

Hur ser det hållbara samhället ut år 2045? Och hur når vi dit? Genom att peka på möjligheter, bemöta utmaningar och krossa myter ger forskare en samlad bild av den omställning som krävs på olika nivåer i samhället.

Uppfattningen om vad en hållbar omställning innebär på individ- och samhällsnivå går isär. Samtidigt finns en bred uppslutning runt nationella och internationella miljö- och klimatmål och en rad beslut och styrmedel införs för att uppfylla de olika målen. Men hur ska omställningen ta fart på olika nivåer i samhället? Vilka beslut leder oss i rätt riktning? Och hur ska omställningen ske så den uppfattas som rättvis, effektiv och motiverande? Här kan ett narrativ om hur det hållbara samhället kan se ut, inspirera och snabba på utvecklingen. Baserat på kunskap i bland annat Mistras forskningsprogram om elektrifiering, klimatomställning, cirkulär ekonomi och miljökommunikation belyser forskare olika perspektiv av vägen fram till det hållbara samhället 2045. Möjligheter och utmaningar med olika initiativ och beslut samt myter och desinformation som florerar i debatten, belyses, bemöts och diskuteras.

Medverkande:

 • Filip Johnsson, programchef, Mistra Electrification
 • Amelia Mutter, forskare, Mistra Environmental Communication
 • Mattias Lindahl, programchef, Mistra REES
 • Mikael Karlsson, forskare Fairtrans

Moderator:

Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

16.30–17.00 Nästa steg för framtidens hållbara samhälle

Vad tar vi med oss från dagens sessioner och hur tar vi nästa steg till framtidens hållbara samhälle? Hur kan forskning möta samhällets behov och hur omvandlar vi kunskap till handling?

Medverkande:

 • Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen
 • Tobias Krantz, tidigare högskole- och forskningsminister, Senior Advisor, Diplomat Communications
 • Marcus Lundstedt, kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre

Moderator:

Anna Jöborn, vd, Mistra

 

 

 

Detaljer

Datum: 28 juni

Tid: 12:00 – 17:00

Plats: Sal B22, B-huset Uppsala universitet, Cramérgatan 3, Visby, Gotland

Föreläsare:

Arrangör:

Webbplats:
Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling