Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Vårt kapital

Mistras kapital ska ge god avkastning till en begränsad risk och samtidigt bidra till hållbar samhällsutveckling. Hållbarhet i investeringsstrategin står inte i motsats till god avkastning, utan är i ett långsiktigt perspektiv snarare en förutsättning.

Strategisk kapitalförvaltning ger mer miljöforskning

När Mistra bildades 1994 fick stiftelsen ett kapital på 2,5 miljarder kronor. Uppdraget var att utveckla den miljöstrategiska forskningen och därmed bidra till att lösa viktiga miljöproblem samtidigt som svensk konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling skulle främjas. Tanken var att pengarna skulle räcka för att åstadkomma ett tydligt samhällsnyttigt avtryck på miljöstrategiska områden under 10 till 15 år.

Så blev det också. Och mer därtill.

Mistra har idag, över 20 år efter starten, cirka 3 miljarder kronor för att fortsatt stödja och utveckla forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt har stiftelsen sedan starten investerat över 4 miljarder kronor i en lång rad olika forskningssatsningar vars samhällseffekter ofta kunnat påvisas.

Förklaringen till att Mistra både har kunnat ”äta kakan och ha den kvar” är dels den allmänna börsuppgången, dels de strategiska val av kapitalförvaltare som genom åren har gjort kloka placeringar med god avkastning. Därmed är det också möjligt att finansiera mer miljöforskning än vad som var tanken eller förhoppningen från början. Mistra investerar omkring 200 miljoner kronor per år i olika forskningsprogram, och egna scenarioanalyser av Mistras tillgängliga kapital över tid talar för att det kan fortsätta så under många år framöver.

God avkastning, begränsad risk och hållbar utveckling

Kapitalmarknaden och dess aktörer spelar en viktig roll för att en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås. Som kapitalägare är Mistra en del av marknaden. Mistra visade tidigt, i ord och handling, en stark tro på hållbara investeringar. Som första institutionella investerare hos Generation Investment Management, grundat 2004 av Al Gore och David Blood, bidrog Mistra konkret till att sprida budskapet att god avkastning kan gå hand i hand med långsiktiga perspektiv och ett hållbart samhällsbyggande. Mistra har även vågat gå före och fungerat som seed-investor, det vill säga varit första investerare, i andra sammanhang, till exempel i fonder hos M&G, Öhman Gröna obligationer och First State/Stewart Investors.
Sedan 2007 är hela Mistras kapital placerat enligt hållbarhetskriterier och med ett långsiktigt perspektiv. Regler för hur stiftelsens kapital ska förvaltas definieras i placeringspolicyn. Den anger bland annat mål för placeringsverksamheten och hur kapitalet får placeras.
”Mistras kapital ska förvaltas med god avkastning och begränsad risk så att det kan göra nytta både genom finansiering av satsningar inom miljöforskningsområdet och genom att investeras i företag vilkas verksamhet bidrar till en global utveckling som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden.” (ur Mistras Placeringspolicy 2017-12-12)

Aktiv hållbarhetsdialog

Tillit och transparens är ledord för Mistras ägarstyrning. En kontinuerlig dialog med förvaltare säkerställer en gemensam värdegrund, intern kompetens och samverkan. Genom öppenhet och intresse för dialog vill Mistra också kunna inspirera andra att bidra till en hållbar utveckling.
Mistra uppmuntrar också till möten mellan forskare i Mistra-finansierade program och kapitalförvaltare, för diskussioner och ömsesidigt lärande som på sikt kan bidra till en kapitalförvaltning för hållbar utveckling.

Kapitalförvaltningskommitté

Mistras kapitalförvaltningskommitté utses av Mistras styrelse. De personer som sitter i kommittén ska ha goda kunskaper och erfarenheter om kapitalförvaltning. Men de måste även förstå och acceptera Mistras grundläggande vilja att investera i företag som strävar efter global utveckling och som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden.

I kapitalförvaltningkommittén sitter:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling