Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Smart mobilitet och tillgänglighet

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om mobilitet och tillgänglighet.

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om mobilitet och tillgänglighet. Syftet med Mistras initiativ är att bidra till att mobilitet och tillgänglighet utvecklas i en riktning som driver på en hållbar samhällsutveckling. Programmet ska vara interdisciplinärt, ha ett helhetsperspektiv och utgå från behovet av beteendeförändringar, med fördjupningar inom specifika områden.

Bakgrund

Förflyttningar av människor och gods orsakar en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser från mänsklig aktivitet. Dessutom påverkas miljön på ett negativt sätt genom partikelutsläpp, andra typer av föroreningar, buller samt en ineffektiv resursanvändning.

Dagens res- och transportmönster styrs av existerande infrastruktur och en samhällsplanering som under lång tid utgått från att prioritera framkomlighet för bilburna transporter. Detta är inte förenligt med en hållbar samhällsutveckling. Olika typer av fasta fysiska strukturer i samhället har också förknippats med specifika funktioner och dithörande aktiviteter, exempelvis arbetsplatsen, hemmet och den sociala mötesplatsen. Denna uppdelning är inte längre lika tydlig och efterfrågad. Den ökande bristen på effektivitet i systemet är en belastning för både människa och miljö.

Mistra har tidigare publicerat en rapport framtagen av en internationell arbetsgrupp som behandlade transporters miljöpåverkan. Genom rapporten kunde Mistra konstatera att det pågår omfattande forskningssatsningar för att utveckla dagens transportteknik, där miljöintressen sammanfaller med ekonomiska intressen. Existerande satsningar fokuserar dock i hög grad på enskilda förbättringar eller avgränsas till ett enda transportslag och saknar därmed en helhetssyn.

Behovet av mobilitet och tillgänglighet kommer inte att minska, utan snarare öka. Tillgänglighet kommer dock i ökande grad att kunna uppnås också på andra sätt än genom fysiska förflyttningar, men behovet av de senare kommer fortsatt att vara betydande. Nya tillgänglighets- och mobilitetslösningar som bättre följer krav från användare och miljö måste till. Digitala plattformar, nya affärsmodeller, innovativa finansiella teknologier samt adekvata och samverkande styrmedel kan bidra till beteende- och attitydförändringar som ger effektivare och miljövänligare mobilitet och tillgänglighet.  För att stödja denna utveckling utlyser Mistra ett program med temat “Smart Mobilitet och Tillgänglighet”.

Inriktning

Ett nytt forskningsprogram ska dels ta fram kunskap om mobilitet och tillgänglighet, dels använda denna kunskap för att tillsammans med andra aktörer utveckla hållbara mobilitets- och tillgänglighetslösningar som kan få genomslag i samhället.

Programmet ska beröra mobilitetstjänster, attityder, beteende och övergången från dagens ineffektiva transportsystem till ett nytt mer hållbart system där tillgänglighet står i centrum och där effektiv mobilitet är en del av lösningen. Programmet kan inkludera forskning kring:

 • Mobilitet och tillgänglighet i en mer hållbar samhällsplanering.
 • Förändringar i attityder och beteenden kopplade till mobilitet och tillgänglighet.
 • Mobila aktivitetsbaserade arbetsplatser.
 • Mobilitet och tillgänglighet kopplad till regional utveckling.
 • Internet och det digitala samhällets roll i utvecklingen mot mer hållbar tillgänglighet och mobilitet.
 • Intermodalitet som en del av mobilitetstjänster.
 • Hur disruptiva innovationer, teknologier och tjänster kan riktas mot hållbar mobilitet och tillgänglighet.
 • Hur nya affärsmodeller och styrmedel kan främja mer hållbar mobilitet och tillgänglighet.

Programmet ska fokusera på mobilitetstjänster, intermodalitet samt beteende och attityder, varför forskning kring drivmedel, motorkonstruktion och bränsleförbrukning inte ingår.

Förutom specifika tekniska forskningsinsatser ska programmet även ha en övergripande systemsyn och inkludera studier av samverkan mellan olika aktörer både inom transportsektorn och mellan transportsektorn och t.ex. tjänstesektorn (inkl. finansiella tjänster) och IT.

Inom programmet förväntas samverkan mellan olika akademiska discipliner och samarbete med företag, myndigheter och andra organisationer. Programmet ska bygga på tvärvetenskapliga samarbeten med starka internationella inslag.

Programförslaget ska ta specifik hänsyn till Mistras stadgar vid beskrivning av mål, se särskilt ändamåls- och verksamhetsparagrafen.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till forskargrupper verksamma vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. Forskare och organisationer verksamma utomlands är välkomna att delta som partners i ansökan, men huvudsökande och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution. Företag och andra organisationer kan delta som partner.

Särskilda villkor

Motfinansiering krävs. Deltagande parter förväntas bidra med minst 20 % av den totala budgeten, antingen i form av kontanta medel eller ”in kind”.

Gällande regler för indirekta kostnader – se ”Godkända kostnader i Mistras projekt ”.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan ska skrivas på engelska (förutom en sammanfattning på svenska) i form av en programplan (se https://mistraorg.mistrareports.org/om-mistra/att-driva-mistraprogram/programplan.html ) och får omfatta högst 75 sidor inklusive bilagor. Om ansökan överstiger 75 sidor kommer de överstigande sidorna inte att beaktas i utvärderingen.

Ansökan ska innehålla följande delar:

 • Sammanfattning på engelska och svenska
 • Vision och mål
 • Programmets vetenskapliga värde
 • Programmets samhällsnytta
 • Programmets organisation
 • Kompetens och nätverk
 • Beskrivning av ingående projekt
 • Leveranser
 • Kommunikation
 • Budget

Observera att det av programförslaget tydligt ska framgå: (a) preliminär programtitel, (b) tilltänkt programvärd, (c) tilltänkt programchef, (d) kontaktperson för ansökan med fullständiga kontaktuppgifter. Ansökan ska även innehålla intyg från tilltänkt programvärd och motfinansierande parter.

Ansökan skickas som en sammanhållen pdf per e-post till:mail@mistra.org och ska vara Mistra tillhanda senast den 18 december 2015 kl. 14.00.

Samtliga ansökningar kommer att utvärderas med avseende på programidé, vetenskaplig kvalitet, nytta, kommunikation och organisation.

Programmets förväntade budget: Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra år.

Mistras finansiella bidrag: 80 % av programmets budget, maximalt 40 miljoner kronor

Motfinansiering: 20 % av programmets budget, minst 10 miljoner kronor

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Måndagen den 18 december 2015 kl 14.00. Ansökan skickas till mail[at]mistra.org som en sammanhållen pdf.

Time Schedule

6 October 2015 – Opening of call

18 December 2015 – Close of call

January 2016 – Evaluation of applications

March 2016 – Award decisions to be taken by Mistra’s Board

Second quarter of 2016 (preliminary) – Programme start (incl. signing of agreements)

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling