Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Samhällstransformation med fokus på klimat

Utlysning av medel till ett forskningsprogram

Mistra erbjuder forskargrupper att, tillsammans med organisationer i civilsamhället, offentlig sektor och andra samhällsaktörer, lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Programmet ska underlätta och påskynda en samhällsomställning i linje med Parisavtalet. Fokus ska ligga på Sverige, med en europeisk och internationell utblick. Bakgrunden till utlysningen är de eskalerande klimatförändringarna och behovet av omfattande och långtgående åtgärder för anpassning som samtidigt främjar ett mer jämlikt samhälle. I linje med Mistras stadgar ska det nya forskningsprogrammet adressera miljöstrategiska frågor och ha ett systemperspektiv. Utlysningen betonar särskilt civilsamhällets roll.

Enligt FN bör 2020 vara startpunkten för ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder för att uppnå de mål som världens länder enats om i Parisavtalet och Agenda 2030, ett så kallat ‘Decade of Action’. Inom EU har såväl parlamentet som kommissionen höjt ambitionerna på klimatområdet och beslutat att omställningen till ett fossilfritt Europa ska vara en central del av den gröna given som lanserades under 2019.

Den aktuella utlysningen fokuserar på tre delar av klimatomställningen, som beskrivs närmare i bakgrundsrapporten. För det första ska civilsamhällets roll för att uppnå de globala hållbarhetsmålen undersökas och samarbeten mellan forskarsamhället och civilsamhällets organisationer utforskas. Den andra delen handlar om en rättvis omställning, där sårbara regioners, gruppers och individers perspektiv blir utgångspunkten för omställningen. Till sist fokuserar utlysningen på att kritiskt granska digitaliseringens roll som möjliggörare, alternativt riskfaktor, för klimatomställningen. I programmet bör interaktioner och konflikter mellan olika miljömässiga och sociala mål inkluderas.

Utlysningstexten finns i sin helhet och publiceras enbart på engelska.

Uppdatering 25 november 2020 i dokumentet ”Societal Transformations for Climate Action – call Sep 2020 Final”

Informationsmöte om utlysningen

Den 29 september höll Mistra ett informationsmöte om den nya utlysningen Societal Transformations for Climate Action. På mötet hölls en kort presentation om utlysningen och frågor från deltagarna besvarades. Här kan du se mötet i efterhand. Presentationen finner du under ”Dokument”.

Ideell Arenas Facebookgrupp ”Samverkan mellan forskning och praktik i ideell sektor” kan man söka kontakt och diskutera möjligheter att samverka kring utlysningen.

Programmets förväntade budget: Sammanlagt 40 miljoner kronor över fyra år.

Mistras finansiella bidrag: Maximalt 40 miljoner kronor.

Motfinansiering:

Ansökans längd: Högst 40 sidor + bilagor (effektlogik, CV och intyg från programvärd).

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Fredagen den 29 januari 2021 kl 16.00. Ansökan skickas till mail@mistra.org som en sammanhållen pdf.

Time schedule

2020

3 September Call opens

2021

29 January Call closes

January – March Proposals are evaluated

March Funding decision by Mistra’s Board

June Programme start (preliminary)

Information meeting

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling