Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Plast i ett hållbart samhälle

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om plast i ett hållbart samhälle.

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om plast i ett hållbart samhälle. Syftet med detta initiativ är att titta på den roll och betydelse plast har idag och hur ett framtida samhälle kommer att klara av detta materialbehov på ett mer hållbart sätt. Programmet skall ha ett helhetsperspektiv kopplat till fördjupningar inom specifika områden.

Plastmaterial finns överallt runtomkring oss idag. Plasten är mångsidig, formbar tålig och billig, egenskaper som gör att den används till så mycket. Tyvärr hamnar mycket plast efter användning i miljön till land och till havs där påverkan på ekosystem blir mer och mer påtaglig. Förutom själva plasten finns det även en rad olika tillsatskemikalier som kan ha toxiska effekter på kort och långsikt. Plast är så centralt till dagens samhälle att det inte går att vidareutveckla utan plast, men det finns en stor förbättringspotential gällande hantering av plast, från råvaror till återvinning och avfallshantering. Mistra utlyser därför medel till ett nytt forskningsprogram om plast i ett hållbart samhälle. Programmet ska ha en systemkritisk och lösningsinriktad ansats och förutsätter aktiv medverkan från relevanta industripartners.

Bakgrund

Mistra har låtit ta fram en bakgrundsrapport som innehåller förslag på områden som kan ingå i programmet. Rapporten bygger på experternas egna iakttagelser från forskning och relevanta litteraturstudier samt en workshop där representanter från svenska lärosäten och företag fick möjlighet att presentera synpunkter.

Utgångspunkten är plasten kommer att finnas kvar framöver som material i de flesta tillverkade produkter. Forskningen inom det nya programmet skall bidra till bättre användning av de material som redan finns i systemet genom återanvändning, återvinning och resurshushållning

Inriktning

Mistras forskningsprogram sträcker sig vanligen över många år och syftar till att åstadkomma förändring på sikt. Ett Mistra program om Plast i ett hållbart samhälle förväntas bidra med teoretisk och praktisk kunskap sam kan underlätta en övergång till användningen av förnyelsebara resurser. Vidare förväntas programmet bidra med kunskap om konsumtion, återanvändning och återvinning av plast.

Bakgrundsdokumentet identifierar fyra fokusområden:

 • Biomassa (förnyelsebar) som råvara för plastindustrin
 • Plast i akvatiska ekosystem
 • Plastkonsumtion
 • Avfallshantering

Programmet skall vara inriktad mot lösningen av miljöproblem varför effektstudier av plast i ekosystem utgår.

Vem kan ansöka?

Utlysningen vänder sig i första hand till forskargrupper vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. Forskare och organisationer verksamma utomlands är välkomna att delta som partners i ansökan, men huvudsökanden och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution. Banker, kapitalförvaltare och andra organisationer deltar som partners.

Finansiering och budget

Mistra anslår SEK 45 miljoner för programmet. Programmets totala budget förväntas dock bli avsevärt större eftersom en aktiv medverkan, inklusive motfinansiering, från deltagande parter ses som en förutsättning för ett framgångsrikt program.

Motfinansieringen kan vara kontant eller ”in kind” och komma från de sökandes lärosäten och/eller andra intressenter i programmet.

Mistras regler för direkta och indirekta kostnader tillämpas i denna utlysning. Se vidare ”Godkända kostnader i Mistra-projekt”.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan skickas som en sammanhållen PDF-fil per e-post till mail@mistra.org. Den ska vara Mistra tillhanda senast den 15 september 2015 kl 16.00.

Ansökan ska skrivas på engelska i for av en programplan och får omfatta högst 75 sidor, inklusive bilagor. Om ansökan överskrider 75 sidor kommer överskjutande delar inte att beaktas vid utvärderingen.

Ansökan ska innehålla följande delar (se även dokument på Mistras hemsida):

 • Sammanfattning på engelska och svenska
 • Vision och mål
 • Programmets vetenskapliga värde
 • Programmets samhällsnytta
 • Programmets organisation
 • Kompetens och nätverk
 • Beskrivning av ingående projekt
 • Leveranser
 • Kommunikation
 • Budget

Ansökningarna utvärderas av en expertpanel bestående av såväl forskare som praktiker där följande utvärderingskriterier tillämpas:

 • Programidé och utsikter att åstadkomma förändringar;
 • Forskningens vetenskapliga kvalitet;
 • Graden av samarbete mellan lärosäten och avnämare;
 • Integration mellan programmets olika delar samt plan för att främja ett tvär- och transdisciplinärt arbetssätt;
 • Ledning, organisation, kommunikation och budget.

All forskning som Mistra finansierar måste ha bäring på stiftelsens stadgar i synnerhet ändamåls- och verksamhetsparagraferna.

Mistra omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla ansökningar som lämnas till Mistra blir offentliga. Mistra kan under vissa omständigheter besluta att delar av en ansökan inte är offentlig.

Endast ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysningstext kommer att beaktas.

Programmets förväntade budget:

Mistras finansiella bidrag:

Motfinansiering:

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast:

Tidsplan

April 2015 – Utlysningen öppnar

15 september 2015 – Sista ansökningsdag kl 16

Oktober-november 2015 – Utvärdering av ansökningar

December 2015 (prel.) – Mistras styrelse fattar beslut

1 januari 2016 (prel.) – Programstart

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling