Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Mistra Innovation – Utlysning 4. 2016-2019

Mistra Innovation inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Fjärde utlysningen omfattar 20 miljoner kronor.

Mistra Innovation inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Fjärde utlysningen omfattar 20 miljoner kronor.

Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med Mistra Innovation är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Mistra planerar att investera totalt 80 miljoner kronor, under en åttaårsperiod inom detta område. De tre första utlysningarna resulterade i en investering av 57 miljoner kronor i 18 projekt. Totalt 20 miljoner kronor har avsatts till projekt inom denna utlysning. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, antas vara av åtminstone samma omfattning.

Detta är den fjärde av fyra planerade utlysningar. Utlysningstexten finns även på engelska och vid eventuella avvikelser är det den engelska texten som gäller.

Forskningsprogrammets omfattning

Mistra har avsatt totalt 80 miljoner kronor för att stödja forskning och utveckling med fokus på små och medelstora företag (SMF) i samarbete med akademiska forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor och forskningsinstitut. Programmet omfattar åtta år – januari 2012 tom december 2019. Medlen från Mistra Innovation är i första hand avsedda för att finansiera den akademiska forskningsorganisationens deltagande i projektet. SMF förväntas bidra genom sitt eget utvecklingsarbete, kunskaper och utrustning/material för åtminstone 50 % av projektets totala kostnad.

IPR rättigheter och andra projektrelaterade frågor kommer att regleras i ett speciellt Projektavtal som undertecknas av parterna innan projektstart. Programmet har fokus på SMF med produktion och/eller produktutveckling och med verksamhet i Sverige och verksamma inom någon av följande branscher. Energi, tillverkning, livsmedel, teknik och återvinning. Även icke svenska organisationer och företag erbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Forskningen skall fokuseras på områden som anses vara av största betydelse för den industriella konkurrenskraften. Programmet vänder sig till SMF och omfattar såväl företag som sedan länge är etablerade som nystartade företag. Speciellt uppmuntras lite större företag (20-250 anställda) att delta. Projektet leds av en mycket kvalificerad person från ett av de deltagande SMF. Projektledaren är ansvarig såväl för projektets genomförande som för kontakten med Mistra Innovation.

Mistra är en forskningsstiftelse som stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. Forskningen skall ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad samhällsutveckling och Sveriges framtida konkurrenskraft. Ett tidigare forskningsprogram, ProEnviro, samfinansierat av Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, stödde ett stort antal forskningsprojekt där samverkan mellan små och medelstora företag och akademiska organisationer resulterade i nya produkter och tjänster med förbättrade miljöprestanda.

Mistra Innovation har som målsättning att främja samarbete mellan SMF och akademin och säkra forskning av världsklass, industriell relevans och effektiv implementering av forskningsresultaten i företagen. De tre första utlysningarna ledde till att 18 forskningsprojekt finansierades med totalt 57 miljoner kronor.

Denna fjärde utlysning har som målsättning att stödja projekt med ytterligare 20 miljoner kronor. Mer information om Mistra Innovation kan du hitta på www.mistrainnovation.se .

Forskningsprojektets arbetsform

Det finansiella stödet från Mistra Innovation gör det möjligt för SMF att knyta till sig de bästa forskarna för projektet vilket kan resultera i innovativa uppfinningar och tillämpningar. Det är därför viktigt att projektansökan beskriver enkelt och lättfattligt vad som är nytt och hur det ska tillämpas. Projektförslaget skall motsvara flera krav såsom:

 • Potentialen att minska belastningen på naturresurser och miljö skall specificeras.
 • Den minskade miljöbelastning som projektet innebär ska beskrivas och en uppskattning av miljövinsterna ska beräknas.
 • Marknadspotentialen såväl som möjligheten att komma in på marknaden skall beskrivas.
 • Bidraget till den internationella konkurrenskraften för svensk industri i allmänhet skall om möjligt uppskattas.
 • Det föreslagna forskarteamet skall vara av hög internationell vetenskaplig nivå.

Ett forskningsprojekt består av ett eller flera företag som samarbetar med en eller flera högskolor/institut för att nå projektets mål. Projektet definieras i en Projektplan med mål, projektteam, budget, resultat, tidsplan mm. Projektet leds av en mycket kvalificerad person (Projektledaren) från ett av de deltagande SMF som också är den som är ansvarig för ansökan. Projektledaren är ansvarig såväl för projektets genomförande som för kontakten med Mistra Innovation. En av de deltagande högskolorna/instituten i forskningsprojektet utses till värdhögskola (Grant Holder) och att förvalta forskningsmedlen från Mistra Innovation. Mistra Innovation kommer att skriva ett Ramavtal med Grant Holder. Dessutom kommer ett Projektavtal att skrivas mellan alla deltagande parter i projektet.

Projektets arbetsform skall säkra forskning av världsklass, industriell relevans och effektiv implementering av forskningsresultaten i företagen. Projektet skall resultera i ny och konkurrenskraftig kunskap i form av metoder, verktyg och produkter och/eller processer. Projektförslaget skall därför lägga stor vikt vid:

Forskning inom strategiskt viktiga områden med industriell relevans, bekräftad genom aktivt deltagande av svenska SMF som bidrar med egna pengar och/eller andra resurser.

 • Hög nivå på vetenskaplig forskning och utveckling.
 • Seniora forskare skall ta en aktiv roll i forskningen.
 • Stimulera rörlighet av forskare mellan företag och forskningsorganisationer.
 • Forskning med fokus på industriella produkter, processer och tjänster.
 • Förbättrade miljöprestanda och industriell relevans.

Härigenom kommer forskningsresultaten i projektet att resultera i:

 • Förbättrad miljö.
 • Industriell användning.
 • Marknadsintroduktion.
 • Samverkan mellan företag och universitet/högskolor och forskningsinstitut.
 • Vetenskaplig kvalitet genom “verkliga” projekt.

Hur man ansöker

Det finns några formella krav på ansökan. Läs på www.mistra.org eller www.mistrainnovation.se för att hitta information om hur ansökan ska göras samt att ladda ned Ansökningsformuläret. Ansökan ska innehålla det ifyllda Ansökningsformuläret som bla. innehåller;

 • En projektbeskrivning inklusive ”state of the art”, tidplan, förväntade resultat och referenser
 • En projektbudget som visar de totala kostnaderna
 • En finansieringsbudget som visar sökta medel från Mistra Innovation tillsammans med egna medel från deltagande parter i projektet
 • CV för deltagande forskare
 • En lista på relevanta publikationer av deltagande forskare i projektet
 • En avsiktsförklaring från deltagande parter i projektet
 • Ansökan mailas in som en fil (pdf format) enligt ansökningsformuläret.
 • Observera att ansökan inte kommer att accepteras om de formella kraven i ansökningsformuläret inte uppfyllts.

Tidplan

De olika projekten planeras starta under oktober månad 2016 och avslutas senast under december 2019. Tidplanen för utvärderingsprocessen 2016 tom projektstart ser ut som följer: Senast den 8 april mailas Projektansökan till Mistra. Under resten av april och maj sker utvärdering av två externa råd.

Den 1 juni genomförs en hearing på Mistra i Stockholm med inbjudna projekt. I slutet av juni tar Mistra Innovations styrelse beslut om vilka projekt som får finansiering. Under oktober kan projekten normalt starta.

Utvärdering av ansökan

Innan Mistra Innovations styrelse tar beslut i juni 2016 kommer ansökningarna att utvärderas för vetenskaplig kvalitet, användarnyttan för svenska småföretag samt organisationen och ledarskapet av projektet. Mistra reserverar sig för rätten att avstå från finansiering om det kommer in för få ansökningar eller att ansökningarna har för låg nivå i förhållande till kraven.

Programmets förväntade budget:

Mistras finansiella bidrag:

Motfinansiering:

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast:

Time schedule

The projects are expected to commence in October 2016 and end not later than December 2019. The planning schedule for the process up to the launch of the projects is as follows:

12 February 2016 – Call for proposals published

11 February 2016 – Information meeting in Gothenburg (Chalmers)

18 February 2016 – Information meeting in Stockholm at Mistra

8 April 2016 – Project proposals to be submitted to Mistra

May 2016 – Evaluation by an international expert group; report to Mistra

1 June 2016 – Hearing at Mistra, Special invitation only

June 2016 – Decision by Mistra Innovation Board

October 2016 – Commencement of Innovation projects

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling