Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Mistra Innovation – Utlysning 3. 2015-2019

Mistra Innovation inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt.

Mistra Innovation inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med Mistra Innovation är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer.

Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Mistra planerar att investera totalt 80 miljoner kronor, under en åttaårs period inom detta område. De två första utlysningarna resulterade i en investering av 37 miljoner kronor i elva projekt.

Totalt 20 miljoner kronor har avsatts till projekt inom denna utlysning. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, antas vara av åtminstone samma omfattning.

Detta är den tredje av fyra planerade utlysningar. Utlysningstexten finns även på engelska och vid eventuella avvikelser är det den engelska texten som gäller.

Programmets förväntade budget:

Mistras finansiella bidrag:

Motfinansiering:

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling