Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Miljökommunikation

Utlysning av medel till ett forskningsprogram

Mistra erbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram som ska vidareutveckla förståelsen för hur kopplingen mellan kunskap och handling ser ut. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom en rad olika discipliner förväntas. Forskningen ska också baseras på samverkan med intressenter av olika slag.

Bakgrund

Mistra har som uppgift att stödja sådan forskning och utveckling inom miljöområdet, som har betydelse för samhällets utveckling och som kan omsättas i beslut och handling. I detta uppdrag finns ett betydande intresse för att skapa ökad förståelse för hur kopplingen mellan kunskap och handling ser ut. Mer kunskap och fakta leder inte per automatik till bättre beslut. Vi behöver mer forskning om denna komplexa process.

Många av de åtgärder som behöver genomföras vad gäller klimat, miljö och hållbarhet förutsätter kommunikation av olika slag. Kommunikation rörande miljöfrågor är i sig en viktig form av åtgärd och ofta en förutsättning för att lösningar får acceptans.

Det finns många faktorer som gör kommunikationen av fakta och kunskap kring miljöfrågor särskilt komplex oavsett om det rör en fråga som belastas av kontroverser eller inte. Informationen som sådan kan vara komplicerad att förstå. Dessutom processar vi svår information på olika sätt. Vilka sociala influenser människor påverkas av spelar också roll. Den som kommunicerar behöver förutom att förmedla vetenskapliga fakta även ta hänsyn till att olika värderingar, normer, attityder och beteenden kommer att vägas in i medborgares och organisationers ställningstaganden.

Forskning om frågor som rör eller tangerar kommunikation om miljöfrågor bedrivs inom många områden som tex psykologi, pedagogik, miljöhistoria, filosofi, sociologi, statsvetenskap, teknik- och vetenskapsstudier, neurovetenskap, retorik, medie- och kommunikationsvetenskap och ekonomi.

Mistra tillsatte under våren 2018 en internationell expertpanel med uppdrag att ta fram en bakgrundsrapport inför ett beslut om utlysning. I expertpanelens uppdrag ingick att föreslå inriktning för ett nytt forskningsprogram om miljökommunikation. Den här utlysningen utgår från panelens slutsatser och förslag i rapporten Re-framing Environmental Communication: engagement, understanding and action (bilaga 1).

Vid eventuella nyansskillnader mellan den svenska och engelska versionen av utlysningen äger den engelska företräde.

Inriktning

Programmet kan beröra de fem forskningsområden som utpekas i bakgrundsrapporten (bilaga 1) men forskning om miljökommunikation bör inte ses som ett begränsat fält utan hållas öppet för en rad olika perspektiv och discipliner.

Programmet ska vara tvärvetenskapligt och bryta ny mark jämfört med vad som har setts som konventionella studier av (miljö)kommunikation. Det ska vara analytiskt nyskapande och inspirera till nya former av kommunikationspraktiker.

Forskningen bör också baseras på samverkan med intressenter av olika slag. Syftet med en sådan samverkan är att främja mer relevanta och robusta insatser och resultat som kan bidra till förståelse för hur kunskap och fakta kan omvandlas till handling eller förändrade beteenden.

Det nya programmet förväntas spela en viktig roll i samhällsdebatten och ha en samordnande roll inom forskning om kommunikation om miljöfrågor och på sikt utvecklas till den ledande kunskapsnoden i ett nätverk av inflytelserika aktörer på området, såväl akademiska som andra.

Relevans och förväntat genomslag med avseende på FNs mål för hållbar utveckling måste behandlas i programförslaget.

Programmet ska planeras för fyra år, men ha ett åttaårigt perspektiv. Det är av stor vikt att aktivt involvera alla samarbetspartners redan på planeringsstadiet och vidare genom hela forskningsprocessen.

Under programgenomförandet förväntas dialog, erfarenhetsutbyte och när så är relevant samverkan med andra Mistraprogram.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till forskargrupper inom alla akademiska discipliner verksamma vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och företag samt avnämare från näringslivet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Forskare och organisationer verksamma utomlands får delta men huvudsökande och tilltänkt programvärd måste vara en svensk organisation.

Värdorganisationen och deltagande organisationer förväntas vara samordnade i ett konsortium som skriver och lämnar in en gemensam ansökan.

Särskilda villkor

 1. Motfinansiering krävs med 10% av programmets sammanlagda budget från t.ex. företag, organisationer och myndigheter. Bidraget kan delvis vara ”in kind”, t.ex. personal som medverkar i programmet. Kravet på motfinansiering grundar sig på erfarenheten att engagemanget och integrationen i programmet ökar när flera organisationer bidrar med resurser. Förväntad motfinansiering ska redovisas i ansökan och bekräftas i intyg från tilltänkt programvärd.
 2. Gällande regler för indirekta kostnader – se bilaga 4.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan ska skrivas på engelska, förutom en sammanfattning på svenska. Ansökan ska bestå av följande delar och bilagor och måste följa angivna sidbegränsningar. Om ansökan överskrider någon av sidbegränsningarna kommer den inte att behandlas. Inga andra bilagor än nedan angivna får bifogas.

Huvuddelen av ansökan (högst 40 sidor) ska innehålla följande delar:

Sammanfattning på engelska och svenska

 1. Vision, mål och förväntade effekter
 2. Programmets vetenskapliga värde, inklusive ’state of the art’
 3. Programmets samhällsnytta
 4. Programmets organisation
 5. Kompetens och nätverk
 6. Beskrivning av ingående projekt
 7. Leveranser
 8. Kommunikation och implementering
 9. Budget (använd budgetmall, bilaga 5)

Följande bilagor ska bifogas:

 1. CV:n på högst 10 nyckelpersoner (max 1 sida per person)
 2. Intyg från tilltänkt programvärd

Observera att det av programförslaget tydligt ska framgå: (a) preliminär programtitel, (b) tilltänkt programvärd, (c) tilltänkt programchef, (d) kontaktperson för ansökan med fullständiga kontaktuppgifter.

Det maximala antalet sidor för huvuddelen av ansökan är 40 sidor, men det är inget mål i sig att nå upp till detta antal. Det är i ditt intresse som sökande att ansökan är koncis och läsbar. Ansökan kommer, om den beviljas, att utgöra grunden till den programplan som styr programmet.

Till ansökan ska fogas ett intyg som bekräftar att den tilltänkta programvärden (tillika huvudsökande) är beredd att ta på sig programvärdskapet och ställa nödvändiga resurser till förfogande, samt accepterar Mistras regler för indirekta kostnader. Den tilltänkta programvärden ska också intyga att löften om motfinansiering har inhämtats och överensstämmer med redovisad intäktsbudget. Intyget ska vara undertecknat av rektor, VD eller motsvarande (eller den rektor/VD/motsvarande utser i sitt ställe).

Notera att det normalt är ett heltidsuppdrag att vara chef för ett Mistraprogram och att alla program förväntas ha en kommunikatör och en genomtänkt och tydligt definierad budget för kommunikation och implementering. Läs gärna avsnittet ”Att driva Mistraprogram” på www.mistra.org (under ”Om Mistra”).

Mistra avser att bevilja forskningsmedel till ett (1) av de inlämnade programförslagen. Det är inte möjligt inom ramen för denna utlysning att söka medel för enstaka projekt.

Lägg märke till att Mistra omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla inkomna handlingar till Mistra, inklusive ansökningar, är offentliga. Under vissa förutsättningar kan uppgifter sekretessbeläggas. Personuppgifter som inkommer hanteras i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. För mer information se Mistras integritetspolicy (www.mistra.org/integritetspolicy/).

Ansökan skickas som en sammanhållen pdf (inklusive bilagor) per e-post till mail@mistra.org och ska vara Mistra tillhanda senast 6 mars 2019.

Utvärderingskriterier

Samtliga ansökningar kommer att utvärderas enligt följande kriterier där potential för lösandet av miljöproblem samt bidrag till hållbar utveckling är av central betydelse:

 1. Ansats, dvs i vilken mån programmet har en bärande och sammanhängande idé och innovativ inriktning, hur välformulerade målen är samt hur väl de förväntade effekterna redovisas (inklusive indikatorer).
 2. Vetenskaplig kvalitet, dvs hur väl programmet svarar mot kraven på hög vetenskaplig kompetens, teoretisk höjd och metodologisk kvalitet.
 3. Nytta, dvs hur välutvecklad samverkan med användare av forskningsresultaten är (och förväntas vara) och vilka stödjande kommunikativa processer och metoder som används för att uppnå en effektiv implementering.
 4. Ledning och organisation, dvs på vilket sätt programmet kommer att integreras i värdorganisationen, hur det kommer att styras och organiseras och med vilken grad av effektivt nyttjande av resurser.

Programmets förväntade budget: Sammanlagt 60 miljoner kronor under fyra år.

Mistras finansiella bidrag: Högst 90 % av programmets sammanlagda budget, maximalt 54 miljoner kronor.

Motfinansiering: Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

Ansökans längd: Högst 40 sidor + bilagor (CV och intyg från programvärd).

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Onsdagen den 6 mars 2019 kl 16.00. Ansökan skickas till mail@mistra.org som en sammanhållen pdf.

Kontaktpersoner

Tidsplan

2018

22 oktober – utlysningen öppnar

2019

6 mars – utlysningen stänger

mars-maj – utvärdering av ansökningar

juni – beslut om tilldelning fattas av Mistras styrelse

augusti – programstart (preliminärt)

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling