Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Geopolitik och hållbar utveckling

Utlysning av medel till ett forskningsprogram

Utlysning av medel till ett forskningsprogram

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om förutsättningarna för hållbar utveckling i ett förändrat geopolitiskt landskap, delvis framdrivet av globala klimatförändringar i samspel med nya demografiska förhållanden och migrationsmönster. Programmet ska inte begränsas till de risker, hot och utmaningar som utvecklingen för med sig, utan snarare utforska möjligheter och lösningar som Sverige och Europa kan tillgodogöra sig i internationell konkurrens.

Bakgrund

Utvinning och användning av fossila naturresurser såsom olja, gas och kol bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser och förorening av mark, luft och vatten. Utvecklingen tar sig skiftande former som i vissa fall svår torka, i andra fall översvämning. Avsmältning, havsnivåförändringar och extrema väderförhållanden bidrar till att skapa nya geopolitiska förutsättningar. Utvecklingen späds på av en växande befolkning globalt. Urbaniseringen, tillgången på vatten och kampen om resurser är viktiga orsaker till förändrade migrationsmönster. Landområden som hittills inte har varit attraktiva som boplatser kan bli det, och tvärtom. Samtidigt kan enskilda fenomen, till exempel kraftiga fluktuationer i mat- och råvarupriser, snabbt förändra den geopolitiska spelplanen.

Den nya situationen ger direkta och indirekta implikationer för Sverige, inte bara som suverän stat utan också som välfärdsnation. Sociala och ekonomiska faktorer, såsom demografiska mönster och förändrade arbetsmarknadsförutsättningar, påverkar landets konkurrenskraft och långsiktiga utveckling. Flera offentliga utredningar redovisar och analyserar dessa förhållanden, till exempel Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) och Långstidsutredningen 2015.

Relationerna mellan geopolitik, demografi, migration och hållbar utveckling är komplexa. Många inlägg i debatten betonar hotbilder och ökad sårbarhet. Det här forskningsprogrammet förväntas utmana existerande uppfattningar och utveckla motbilder i form av möjligheter och lösningar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Den här utlysningen ingår i en tematisk satsning av Mistra på flera forskningsprogram, både befintliga och nya, med klimatinriktning. Mellan dessa forskningsprogram förväntas dialog, erfarenhetsutbyte och när så är relevant samverkan.

Inriktning

Mistra fastställer inte programmets exakta inriktning, utan överlåter till förslagsställaren att identifiera forskningsbehovet utifrån den övergripande tematiska inriktningen. Det är dock viktigt är att den svenska dimensionen ges stort utrymme i programmet.

Mistra har valt ut tre rapporter som anger de yttre ramarna för forskningsprogrammet:Den första, The Global Risks Report 2016 från World Economic Forum, analyserar globala risker inom fem kategorier: ekonomiska, miljömässiga, geopolitiska, sociala och teknologiska risker. Rapporten identifierar också ett antal trender, bland dem en åldrande befolkning, som anses samvariera med riskerna. Slutligen, utifrån tre olika scenarier utpekas ett antal “new ways of building resilience to security threats through public-private collaboration.”Den andra rapporten, A New Climate for Peace, är utgiven av G7-gruppen (2015). Den ringar in sju ”compound climate-fragility risks” som allvarligt riskerar underblåsa konflikter, varav migration är en. Författarna föreslår också åtgärder som kan motverka globala spänningar och en negativ geopolitisk utveckling. Den tredje är den nyligen genomförda utvärderingen av Mistras klimatforskningsprogram, Final Report from the International Expert Panel to Review Mistra’s Research on Climate Change (2016) . Utvärderingen pekar ut “climate change-related food and water crises, resource conflicts, security issues and migration: risks, impacts and responses” som viktiga forskningsområden.

Flera av FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) har relevans för utlysningen och även International Organization for Migration (IOM) har publicerat flera rapporter om relationen mellan migration och hållbar utveckling.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till forskargrupper verksamma vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och företag samt till avnämare från näringslivet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Forskare och organisationer verksamma utomlands får delta, men huvudsökanden och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution. Värdorganisationen och deltagande organisationer förväntas vara samordnade i ett konsortium som inger en gemensam ansökan.

Särskilda villkor

 1. Motfinansiering krävs med 15 % av programmets sammanlagda budget. Bidraget kan delvis vara ”in kind”, t.ex. personal som medverkar i programmet. Kravet på motfinansiering grundar sig på erfarenheten att engagemanget och integrationen i programmet ökar när flera organisationer bidrar med resurser.  Förväntad motfinansiering ska redovisas i ansökan och styrkas med intyg.
 2. Gällande regler för indirekta kostnader – se bilaga 4.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan ska skrivas på engelska (förutom en sammanfattning på svenska) och får omfatta högst 75 sidor, inklusive bilagor. Ansökan ska även innehålla intyg från tilltänkt programvärd och motfinansierande organisationer. CV:n på nyckelpersoner får uppgå till max en sida per person. Om ansökan är längre än 75 sidor kommer de överstigande sidorna inte att beaktas i utvärderingen.Ansökan ska innehålla följande delar:Sammanfattning på engelska och svenska

 1. Vision, mål och förväntade effekter
 2. Programmets vetenskapliga värde
 3. Programmets samhällsnytta
 4. Programmets organisation
 5. Kompetens och nätverk
 6. Beskrivning av ingående projekt
 7. Leveranser
 8. Kommunikation
 9. Budget

Observera att det av programförslaget tydligt ska framgå: (a) preliminär programtitel, (b) tilltänkt programvärd, (c) tilltänkt programchef, (d) kontaktperson för ansökan med fullständiga kontaktuppgifter.Notera att det normalt är ett heltidsuppdrag att vara chef för ett Mistraprogram och att alla program förväntas ha en kommunikatör. Läs gärna avsnittet ”Att driva Mistraprogram” på www.mistra.org (under ”Om Mistra”). Ansökan lämnas in som en sammanhållen pdf per e-post till mail@mistra.org och ska vara Mistra tillhanda senast måndagen den 5 september 2016 kl 16.00.Mistra avser att bevilja forskningsmedel till ett (1) av de inlämnade programförslagen. Det är inte möjligt inom ramen för denna utlysning att söka medel för enstaka projekt.

Utvärderingskriterier

Samtliga ansökningar kommer att utvärderas enligt följande kriterier där potential för lösandet av miljöproblem samt bidrag till hållbar utveckling är av central betydelse:

 1. Ansats, dvs i vilken mån programmet har en bärande och sammanhängande idé och innovativ inriktning, hur välformulerade målen är samt hur väl de förväntade effekterna redovisas (inklusive indikatorer).
 2. Vetenskaplig kvalitet, dvs hur väl programmet svarar mot kraven på hög vetenskaplig kompetens, teoretisk höjd och metodologisk kvalitet.
 3. Nytta, dvs hur välutvecklad samverkan med användare av forskningsresultaten är (och förväntas vara) och vilka stödjande kommunikativa processer och metoder som används för att uppnå en effektiv implementering.
 4. Ledning och organisation, dvs på vilket sätt programmet kommer att integreras i värdorganisationen, hur det kommer att styras och organiseras och med vilken grad av effektivt nyttjande av resurser.
 5. Konkurrenskraft, dvs på vilka sätt programmet har potential att bidra till stärkt svensk konkurrenskraft och välstånd i vid mening.

Programmets förväntade budget: Sammanlagt 56 miljoner kronor under fyra år

Mistras finansiella bidrag: Högst 85 % av programmets totala budget, maximalt 48 miljoner kronor.

Motfinansiering: Minst 15 % av programmets totala budget.

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Måndagen den 5 september 2016 kl 16.00. Ansökan skickas till mail@mistra.org som en sammanhållen pdf.

Kontaktpersoner

Tidsplan

4 april 2016 – Utlysningen öppnar

5 september 2016 – Utlysningen stänger

Oktober-november – Utvärdering av ansökningar

8 december 2016 – Beslut om tilldelning fattas av Mistras styrelse

1 januari 2017 (prel.) – Programstart

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling