Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Environmental Humanities

Humanistisk miljöforskning är under snabb tillväxt. Forskningsområdet kan bidra med nya perspektiv och lösningar på centrala miljöproblem och en hållbar samhällsutveckling.

Humanistisk miljöforskning är under snabb tillväxt. Forskningsområdet kan bidra med nya perspektiv och lösningar på centrala miljöproblem och en hållbar samhällsutveckling. Det svenska forskarsamhället har stor potential att spela en framträdande roll i denna utveckling, men existerande forsknings- och utbildningsmiljöer behöver samordnas och nya samarbetsstrukturer skapas. Mistra och Forskningsrådet Formas samverkar i denna utlysning för att tillsammans skapa förutsättningar för ett humanistiskt miljöforskningsprogram i Sverige som kan göra internationellt avtryck.

Bakgrund

Mistra har tagit fram en bakgrundsrapport på temat humanistisk miljöforskning. Författarna konstaterar att forskningsfältet ”Environmental Humanities” är under snabb tillväxt och att allt fler världsledande universitet och institut under senare år har investerat i humaniora för att vitalisera miljöforskningen och forskning för hållbar utveckling.

Även Formas har identifierat ett forskningsbehov inom samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning. Flera utlysningsförslag har haft denna inriktning på senare tid. Mistra och Formas har tidigare, i samarbete med flera andra forskningsfinansiärer, publicerat rapporten ”Mobilising Swedish Social Science Research on Sustainability” (2010). Rapporten har relevans för det nu gemensamma initiativet.

Mistras bakgrundsrapport innehåller en kartläggning av forskningsfältet och de ledande forskningsmiljöerna världen över. Den argumenterar också för behovet att investera i ett humanistiskt forskningsprogram. En övergripande slutsats är att det finns många starka forskningsmiljöer i Sverige med stor potential, men att det saknas förutsättningar och incitament för samverkan och utbyte med internationellt ledande institutioner. Med rätt stöd skulle Sverige kunna bli en ”early mover” på det framväxande forskningsfältet.

Inriktning

Mistra och Formas avser att gemensamt etablera och finansiera ett humanistiskt miljöforskningsprogram. Syftet är att göra en kraftfull nationell satsning på miljöinriktad humaniora med ambitionen att satsningen på några års sikt ska uppnå status som internationell referens. Programmet ska vara tvärvetenskapligt med en kärna av humaniora. Det ska vara öppet för alla svenska lärosäten och samtliga vid svenska lärosäten förekommande humanistiska discipliner. I programmet kan discipliner som angränsar humaniora, särskilt samhällsvetenskapliga, ingå.

Mistra och Formas föreskriver inte de exakta formerna för programmet. De forskargrupper som ansöker om programmet förväntas själva i stor utsträckning definiera utformningen med utgångspunkt i de riktlinjer som anges i utlysningen. Följande ska särskilt beaktas:

Programmet ska ha en stark och väldefinierad organisation med en egen styrelse och en synnerligen välmeriterad vetenskaplig och administrativ ledning. Allokeringen för organisation och ledning, inklusive resurser för kommunikation, bedöms utgöra ungefär en femtedel av programmets totala budget.

Programmet ska redan från starten ha en uppsättning starka och välintegrerade forskningsprojekt som anger initiativets profil och inriktning. Projekten knyts samman tematiskt eller med hjälp av gemensamma frågeställningar, men det ska också framgå hur koordination och integration ska gå till. Allokeringen för den initiala projektportföljen förväntas utgöra ungefär hälften av programmets totala budget.

Programmet ska avsätta medel för att fortlöpande kunna stimulera kapacitetsuppbyggnad, forskarrörlighet och utbyten mellan svenska och utländska lärosäten. Tillkommande forskningsprojekt kan också vara aktuella. Dessa ”fria” medel ska alltid utlysas om inte särskilda skäl föreligger. Utlysning och utvärdering av ansökningar sker i samråd med Mistra och Formas, varefter beslut om fördelning fattas av programstyrelsen.

Programmets styrelse tillsätts av programvärden i samråd med Mistra och Formas. Finansiärerna har rätt att utse varsin adjungerad ledamot i styrelsen.

Vem kan ansöka?

Utlysningen vänder sig till forskargrupper verksamma vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. Forskare och organisationer verksamma utomlands är välkomna att delta som partner i ansökan, men huvudsökande och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution. Företag och andra organisationer kan delta som partner.

Särskilda villkor

Motfinansiering omfattande minst 25 % av det sökta beloppet krävs. Motfinansiering kan vara kontant eller ”in kind” och komma från de sökandes lärosäten eller från andra intressenter i projektet.Mistras OH-regler tillämpas i denna utlysning för programmets ledning (se punkt 1 ovan), samt för den ”fria” delen (se punkt 3 ovan). Formas regler gäller för de initiala projekten (se punkt 2 ovan). Programmets budget bör ställas upp så att finansiärernas bidrag blir lika stora enligt denna fördelningsprincip.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan ska skrivas på engelska och får omfatta högst 100 sidor. Ansökan skickas som en sammanhållen PDF-fil per e-post till mail@mistra.org och ska vara Mistra tillhanda senast den 2 december 2013 kl 16.00.

Samtliga ansökningar utvärderas av en expertpanel, som Mistra och Formas tillsätter i samråd. Följande utvärderingskriterier tillämpas:

Programmets utsikter att utvecklas till ett internationellt erkänt initiativ inom humanistisk miljöforskning;

Forskningens vetenskapliga kvalitet och samhällsnytta;

Grad av integration mellan programmets olika delar samt plan för att främja ett tvärvetenskapligt arbetssätt på projekt- och programnivå;

Förutsättningar för framgångsrikt nationellt och internationellt forskarutbyte, inklusive plan för att säkerställa bred kapacitetsuppbyggnad på nationell nivå;

Bedömning av ledning, organisation, kommunikation och budget.

Mistra, liksom Formas, omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla ansökningar som lämnas till Mistra blir offentliga. Mistra kan under vissa omständigheter besluta att delar av en ansökan inte är offentlig.

Endast ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysningstext kommer att beaktas.

Programmets förväntade budget: 10 miljoner kronor per år under fyra år, totalt 40 miljoner kronor (Mistra och Formas bidrar med lika stora andelar).

Mistras finansiella bidrag: Mistra och Formas

Motfinansiering: Motfinansiering omfattande minst 25 % av det sökta beloppet krävs. Motfinansieringen kan vara kontant eller ”in kind” och komma från de sökandes lärosäten eller från andra intressenter i programmet.

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Den 2 december 2013 kl 16.00. Ansökan skickas till mail@mistra.org som en sammanhållen PDF-fil.

Kontaktpersoner

Time schedule

10 September 2013 – Opening date for call

2 December 2013 – Closing date for applications

January 2014 – Evaluation of applications

March 2014 – Funders’ decisions

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling