Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Energitransitioner – ett systemperspektiv

Utlysning av medel till ett forskningsprogram

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer beskriva sina visioner för ett nytt forskningsprogram. Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus ligger i omvandlingen av dagens energisystem där utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser elimineras genom en genomgripande förändring av såväl energimix som beteenden och infrastruktur.

Utlysningstexten finns i sin helhet och publiceras enbart på engelska.

Programmets förväntade budget: Sammanlagt 57,5 miljoner kronor under fyra år.

Mistras finansiella bidrag: Maximalt 50 miljoner kronor.

Motfinansiering: Minst 15 % av programmets sammanlagda budget.

Ansökans längd: Ansökan i steg ett får vara på högst fem sidor. Därtill kan läggas högst fem separata CVn.

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Ansökan i steg ett ska vara Mistra tillhanda senast onsdagen den 8 april 2020 kl 16.00. Ansökan skickas till mail@mistra.org som en sammanhållen pdf.

Time schedule

2020

10 February Call for stage 1 proposals opens

8 April Call for stage 1 proposals closes

April-May Evaluation of stage one proposals by an international panel

June Decision by Mistra’s Board on issue of invitations to submit Stage 2 proposals

15 October Stage 2 proposals must be submitted

November Evaluation of Stage 2 proposals by an international panel

December Award decision to be taken by Mistra’s Board

2021

March Programme start (preliminary)

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling