Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Effektiva och hållbara produktionssystem för livsmedel

Utlysning av medel till ett forskningsprogram

Det övergripande målet med denna utlysning är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur. Det behövs strategier, ny teknik och styrmedel som kan ge högre avkastning och samtidigt minska miljöpåverkan. I utlysningen ryms såväl vattenbruk som jord- och trädgårdsbruk.

Inriktning

Centrala frågeställningar i utlysningen är hur man kan sluta kretsloppen, minska miljöpåverkan, förbättra djurskyddet och effektivisera processerna inom hela produktionskedjan. Fokus ligger på att utveckla vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk i vår del av världen, men med en global och samhällelig helhetssyn.

Forskningsprojekten bör vara transdisciplinära och genomföras i samverkan med berörda samhällsintressenter och branscher.

Projekten får gärna vara tvärvetenskapliga och ha ett samhällsvetenskapligt inslag. Projekt som har en systemansats innefattande kretslopp och samband mellan olika brukningsformer, inte minst mellan vattenbruk och jordbruk, välkomnas.

Formas, Mistra och Lantmännens forskningsstiftelse har alla ett långsiktigt engagemang inom det tematiska område som denna utlysning omfattar. Mistra är öppet för ett fortsatt engagemang i traditionell Mistraprogramform inom hela eller delar av det tematiska området i ett senare skede, beroende på hur framgångsrik forskningen blir och vilka behov av ytterligare kunskap som efterhand identifieras.

Programmets förväntade budget:

Mistras finansiella bidrag:

Motfinansiering:

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast: 31 oktober 2013

Time schedule

2 September 2013 – Call opens

31 October 2013 – Closing date for applications. Applications registered in Formas Direct.

November 2013–February 2014 – Evaluation of applications

March/April 2014 – Research funders’ decisions

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling