Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomförd utlysning

Design och resurseffektivitet för en cirkulär ekonomi

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industripartners lämna förslag till ett nytt forsknings- och innovationsprogram om produktdesign för resurseffektivitet.

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med industripartners lämna förslag till ett nytt forsknings- och innovationsprogram om produktdesign för resurseffektivitet. Syftet med detta initiativ är att med kunskap och innovativa idéer bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi, dvs. ett samhälle som bygger på slutna materialflöden. Centrala frågeställningar i forskningsprogrammet bör vara hur man designar nya produkter som håller längre och som går att underhålla, reparera och uppgradera, metoder för återanvändning och återtillverkning samt utveckling av nya affärsmodeller och styrmedel.

Förtydligande 2014-10-21:

Mistra tar enbart emot ansökningar från konsortier som önskar driva och genomföra hela forskningsprogrammet med den inriktning och omfattning som anges nedan. Efter utvärdering kommer ett av konsortierna att tilldelas medel och få uppdraget att genomföra programmet. Det är inte möjligt inom ramen för denna utlysning att söka medel för enstaka projekt.

Bakgrund

Den mer än hundraåriga perioden av industrisamhälle har dominerats av ett i huvudsak linjärt sätt att producera och konsumera varor. Det innebär att råvaror används för att tillverka material och varor som säljs, sedan brukas och förbrukas för att slutligen kastas. Det linjära sättet att producera och konsumera innebär ett stort slöseri av i många fall begränsade resurser. Det finns därför ett stort behov av att förbättra resursutnyttjandet och sluta kretsloppen. Samhället måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Industrin måste ta fram varor som, inte bara under produktionstiden, utan under hela livscykeln är så energibesparande och resurseffektiva som möjligt. Hur länge en produkt kan användas innan den tjänat ut och vilka förutsättningar det finns att underhålla, reparera och uppgradera den är faktorer som påverkar resursanvändningen. Men även hur konsumenterna väljer att använda produkten och olika styrmedels utformning påverkar såväl energiförbrukningen som användningen av andra resurser.

EU-kommissionen lade i början av juli i år fram förslag som ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi (ett kretsloppssamhälle) och öka återvinningen i medlemsländerna. Enligt kommissionen kommer förändringarna att stärka Europas konkurrenskraft och minska efterfrågan på sällsynta och dyra råvaror samt skapa nya jobb och reducera utsläppen av växthusgaser.

Mistras utlysning baseras på en rapport framtagen av en internationell arbetsgrupp (bilaga 1). Rapporten utgör ett komplement till denna utlysningstext.

Inriktning

Ett nytt forsknings- och innovationsprogram bör inriktas mot resurseffektiv design av nya produkter, återtillverkning (remanufacturing) av existerande produkter samt nya affärsmodeller och frågor om regelverk och styrmedel. Det kan vara intressant att se på olika strategier för att ge produkter eller komponenter av produkter ett nytt liv, t.ex. återbruk (re-use), ändrat ändamål (repurpose) och omkonstruktion (redesign). I forskningen bör ingå exempel (fallstudier) som samtidigt som de är specifika kan generaliseras till andra användningsområden och branscher. Valda exempel bör kunna visa på betydande positiva miljöeffekter. Forskningsprogrammet bör innehålla en plan för hur forskningsresultaten ska spridas på ett sätt som ger såväl industrin som den offentliga sektorn möjlighet att tillämpa resultaten.

Forskningen bör ha ett systemperspektiv som inkluderar olika aspekter på samhälls-, företags- och produktnivå. Utveckling av innovativa affärsmodeller som t.ex. kombinerar produkter med tjänster uppmuntras.  Frågor om återvinning liksom utveckling av nya material ligger dock utanför ramen för denna utlysning.

Programmet bör fokuseras på tillverkningsindustrin och bidra till dess utveckling och övergång till produktionsmetoder och produkter som ökar resurseffektiviteten och sluter materialflödena. Utlysningen omfattar inte utvecklingen av lösningar inom jordbruk, skogsbruk, fiske, vatten och avlopp, avfallshantering eller sanering.

Inom programmet förväntas samverkan mellan olika akademiska discipliner och med små och stora företag samt eventuellt, beroende på forskningens inriktning, myndigheter och andra offentliga institutioner. Programmet bör ha ett svenskt fokus men beakta det faktum att svenska företag ofta förlägger tillverkning utomlands och bedriver handel globalt.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till forskargrupper verksamma vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. Forskare och organisationer verksamma utomlands är välkomna att delta som partner i ansökan, men huvudsökande och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution. Företag och andra organisationer kan delta som partner.

Särskilda villkor

Motfinansiering krävs från industrin. Av den totala budgeten förväntas industrin bidra med 30 %. En del av bidraget kan vara ”in kind”, t.ex. personal som deltar i programmet, men en betydande andel kontanta medel kommer att ses som positivt.

Gällande regler för indirekta kostnader – se bilaga 2.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan ska skrivas på engelska (förutom en sammanfattning på svenska) och får omfatta högst 100 sidor inklusive bilagor. Om ansökan överstiger 100 sidor kommer de överstigande sidorna inte att beaktas i utvärderingen.

Ansökan ska innehålla följande delar:

  •  Sammanfattning på engelska och svenska
  • Vision och mål
  • Programmets vetenskapliga värde
  • Programmets samhällsnytta
  • Programmets organisation
  • Kompetens och nätverk
  • Beskrivning av ingående projekt
  • Leveranser
  • Kommunikation
  • Budget

Observera att det av programförslaget tydligt ska framgå: (a) preliminär programtitel, (b) tilltänkt programvärd, (c) tilltänkt programchef, (d) kontaktperson för ansökan med fullständiga kontaktuppgifter. Ansökan ska även innehålla intyg från tilltänkt programvärd och motfinansierande parter.

Ansökan skickas som en sammanhållen pdf per e-post till mail@mistra.org och ska vara Mistra tillhanda senast den 15 december 2014 kl 16.00.

Samtliga ansökningar kommer att utvärderas med avseende på programidé, vetenskaplig kvalitet, nytta, kommunikation och organisation.

Programmets förväntade budget: Total programbudget 60 miljoner kronor, varav Mistra bidrar med upp till 42 miljoner kronor över fyra år.

Mistras finansiella bidrag:

Motfinansiering: Motfinansiering från industrin omfattande 30 % av programmets budget, 18 miljoner kronor.

Ansökans längd:

Ansökningar Mistra tillhanda senast: Måndagen den 15 december 2014 kl 16.00. Ansökan skickas till mail[at]mistra.org som en sammanhållen pdf.

Time schedule

September 2014 – Call opens

15 December 2014 – Call closes

January–February 2015 – Evaluation of applications

March 2015 (prel.) – Award decision taken by Mistra’s Board

1 July 2015 (prel.) – Programme start

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling