Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Mistra Fellows Programme

Mistra Fellows Programme ska bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer.

Vad är syftet med satsningen?

Mistra Fellows-programmet ska bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras forskningsprogram och organisationer i andra länder.  Dessa organisationer kan vara forskningsbaserade policyinstitut och tankesmedjor runt om i världen eller internationella organisationer, både mellanstatliga och icke-statliga. Programmet möjliggör utbyte av personal i bägge riktningar, dvs. Mistras forskare ges möjlighet att vistas hos en organisation i annat land, och forskare och experter från utländska organisationer ska ges möjlighet att vistas i Sverige och verka inom Mistras forskningsprogram. Vistelserna ska bidra till samverkan och kunskapsutbyte under Fellows-perioden och även därefter.

Hur går det till?

Mistras forskningsprogram kan ansöka om att sända ut eller ta emot en person, en Mistra Fellow. Högst en miljon kronor kan beviljas för varje Fellow, utöver sedan tidigare beviljad budget för att driva forskningsprogrammet. En vistelse kan vara upp till ett år. Mistra tar inte något arbetsgivaransvar men står för kostnader som lön, sociala avgifter samt ersättning för ökade levnadsomkostnader under vistelsen.

Vad kan programmet bidra till?

Avsikten är att utbytet av forskare och experter ska ge forskningsprogrammen en internationell utblick och fördjupad förståelse av europeiska och internationella policyprocesser. Under sin utlandsvistelse ska Mistraforskaren eller den utländska experten arbeta i projekt som är relevanta för både Mistraprogrammet och den andra organisationen. Vistelsen ska även bidra till att etablera kontakter och i förlängningen leda till fördjupad samverkan mellan programmet och den andra organisationen.

Forskare och experter som deltar i Mistra Fellows-programmet kommer att kunna återföra och bidra med erfarenheter från sitt utbyte. Programmet som helhet ska bidra till att bygga upp en ny generation svenska forskare med intresse och förmåga att verka i gränslandet mellan forskning och policy, både nationellt och internationellt. De utländska experter som kommer till Sverige ska bidra till att stärka forskningsprogrammens internationella kopplingar. När experterna återvänder hem kan de fungera som internationella ambassadörer för Mistras forskning.

Programtid: Löpande

Finansiering: Maxbelopp per person är 1 MSEK.

Kontakt på Mistra: Lisa Almesjö

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling