Data

{{ sunburst.data }}
Avsnitt 4Mistras forskningssatsningarLäs mer om Mistras forskningsprogram från 1996 fram till idag. Blåmarkerade program är pågående och grönmarkerade program är genomförda. Under varje program finns faktaruta samt länk till mer information om forskningen. Mistra Co-Creating Better Blue 74.jpgForskningsprogrammet Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) har en vision om en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer. https://www.mistra.org/program/mistra-co-creating-better-blue/2023-202750 MSEKGUForskningsprogrammet Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) har en vision om en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer. Mistra BIOPATH 73.jpgForskningsprogrammet Mistra BIOPATH (Pathways for an efficient alignment of the Financial System with the needs of Biodiversity) har som vision att integrera biologisk mångfald som en naturlig del i alla beslut inom det finansiella systemet och i näringslivet. https://www.mistra.org/program/mistra-biopath/2022-202650 MSEKLUForskningsprogrammet Mistra BIOPATH (Pathways for an efficient alignment of the Financial System with the needs of Biodiversity) har som vision att integrera biologisk mångfald som en naturlig del i alla beslut inom det finansiella systemet och i näringslivet. Mistra Biodiversity Finance Programme 72.jpgMistra FinBio (Mistra Biodiversity Finance Programme) vill öka finanssektorns förmåga att bidra till en ”naturpositiv” ekonomi. För att lyckas ska programmet utveckla metoder och mätvärden för att identifiera affärsmodeller som skyddar den befintliga biologiska mångfalden och affärsmetoder som förbättrar den. https://www.mistra.org/program/mistra-biodiversity-finance-programme/2022-202650 MSEKSUMistra FinBio (Mistra Biodiversity Finance Programme) vill öka finanssektorns förmåga att bidra till en ”naturpositiv” ekonomi. För att lyckas ska programmet utveckla metoder och mätvärden för att identifiera affärsmodeller som skyddar den befintliga biologiska mångfalden och affärsmetoder som förbättrar den. Fairtrans 71.jpgForskningsprogrammet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. https://www.mistra.org/program/fairtrans/2021-202540 MSEKSU· Uppstart av programmet 1 april, ett digitalt möte som fungerade bra.· Med anledning av coronapandemins utbrott beslutade styrelsen att bevilja medel till tre projekt för att öka kunskapen om pandemins effekter på idrotten och friluftslivet. Syftet är att skapa kunskapsunderlag som den planerade forskningen kan dra nytta av, dels i processen med att identifiera utmaningar, dels i de lärandegrupper som startar sitt arbete under 2021.· Programmet drog igång gedigen samverkansprocess mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag. Mistra Electrification 70.jpgMistra Electrifications vision är att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem. https://www.mistra.org/program/mistra-electrification/2021-202550 MSEKEnergiforsk· Uppstart av programmet 1 april, ett digitalt möte som fungerade bra.· Med anledning av coronapandemins utbrott beslutade styrelsen att bevilja medel till tre projekt för att öka kunskapen om pandemins effekter på idrotten och friluftslivet. Syftet är att skapa kunskapsunderlag som den planerade forskningen kan dra nytta av, dels i processen med att identifiera utmaningar, dels i de lärandegrupper som startar sitt arbete under 2021.· Programmet drog igång gedigen samverkansprocess mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag. Mistra Food Futures 69.jpgMistra Food Futures kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt resilient. Målen och åtgärderna kommer att analyseras i ett globalt sammanhang för att säkerställa att nationella lösningar bidrar till de globala utvecklingsmålen. https://www.mistra.org/program/mistra-food-futures/2020-202464 MSEKSLU· Programmet startade under hösten med en kick-off som följdes av en digital serie workshops med fokus på deltagarnas förväntningar, samarbete och kommunikation. · De inledande delarna av programmets arbetspaket påbörjades och en virtuell arbetsplats, som underlättar samordning och samarbete mellan programmets samtliga partners, sjösattes. · En webbplats för extern kommunikation lanserades: www.mistrafoodfutures.se Mistra SafeChem 68.jpgForskningsprogrammets vision är att minska exponeringen av farliga ämnen genom att främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Programmet består av sex arbetspaket där forskargrupper med deltagare från olika discipliner och med varierande inriktningar kommer att arbeta tätt samman. Det största arbetspaketet handlar om att utveckla gröna kemiprocesser.https://www.mistra.org/program/mistra-safechem/2020–202470 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Programmet startade med en sex månaders försening, främst orsakad av pandemins första fas under våren 2020. Programmets löptid har därför förlängts med motsvarande tid. Ny sluttid för programmet är juni 2024.· Under hösten rullade programmet i gång med rekrytering av doktorander och etablering av programstyrelse, kommunikationsplan, hemsida och intern organisation för kommunikation och samverkan. Stort fokus har lagts på integration av programmets olika delar.· Forskningen inom programmet kom igång med bland annat publicering av de första vetenskapliga artiklarna. Mistra Sport & Outdoors 67.jpgMålsättningen för Mistra Sport & Outdoors är att skapa en rörelse för mer hållbar idrott och friluftsliv i samhället. Programmet ska etablera ett nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv.https://www.mistra.org/program/mistra-outdoors-sport/2020-202456 MSEKMittuniversitetet· Uppstart av programmet 1 april, ett digitalt möte som fungerade bra.· Med anledning av coronapandemins utbrott beslutade styrelsen att bevilja medel till tre projekt för att öka kunskapen om pandemins effekter på idrotten och friluftslivet. Syftet är att skapa kunskapsunderlag som den planerade forskningen kan dra nytta av, dels i processen med att identifiera utmaningar, dels i de lärandegrupper som startar sitt arbete under 2021.· Programmet drog igång gedigen samverkansprocess mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag. Mistra Innovation 23 66.jpgSyftet med Mistra Innovation 23 är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersiella och miljöanpassade produkter, processer och tjänster. Mistra Innovation 23 är en fortsättning på den tidigare satsningen Mistra Innovation som avslutades 2019.https://www.mistra.org/program/mistra-innovation-23/2020–202346 MSEKMistra· De fem första projekten som finansierades i den första utlysningen startades upp. Dessa är SmartSol, ProECOnLub, BattVolt, FSMT och PolyFree. · I september besökte styrelsen för Mistra Innovation 23 företaget SEM och projektet BattVolt i Åmål. Mistra Environmental Communication 65.jpgForskningsprogrammet syftar till att såväl forskning som policy och praktik ska genomsyras av förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Programmet har en tvärvetenskaplig ansats och involverar en rad vetenskapliga discipliner och centrala samhällsaktörer. Målet är att bygga vidare på befintliga tänkesätt, utveckla nya insikter och ansatser samt översätta denna kunskap till nya kommunikationspraktiker.https://www.mistra.org/program/mistra-environmental-communication/2019–202354 MSEK. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet· Programdagar med kick-off för programmet hölls i januari. Runt 80 personer och 30 partnerorganisationer deltog på plats för att diskutera forskning, praktik och programadministration. Programdagarna gav goda möjligheter även till social samvaro, med bland annat skotsk traditionell Ceilidh-dans i långa formationer.· Under året har programmet tillsammans med bland annat Färgfabriken arbetat med utställningen ’Lyssna!’. Samarbetet, som omfattade konstnärer, ungdomar och forskare, fokuserade på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. Mistra Environmental Communication bidrog framför allt med perspektiv kring hur naturen tystas respektive kan få en röst.· I november hölls Miljökommunikationsdagarna 2020 som kommer att anordnas årligen. Närmare 400 personer registrerade sig till dessa dagar, som bjöd på panelsamtal, diskussioner och deltagande tematiska workshops med fokus på kommunikation för hållbar utveckling i praktiken. Mistra InfraMaint 64.jpgVisionen är att bidra med kunskaper som möjliggör en hållbar infrastruktur. Det ska ske genom stöd till aktörer i stat och kommun, bland annat med bättre tillståndsbedömningar av fysiska konstruktioner och bättre prognoser för framtida underhållsbehov. Inom programmet finns även projekt kring organisationsutveckling, nya affärs- och finansieringsmodeller samt kompetensförsörjning.https://www.mistra.org/program/mistra-inframaint/2018–202349 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Lars Marklund blev ny programchef i november. · Ett stort antal kommundoktorander kom igång med spännande projekt.· Mistra InfraMaint lanserade och diskuterade en arbetsbok som ger diskussionsstöd för VA-verksamheter som vill utveckla Asset Management inom sin sektor. Mistra Digital Forest 63.jpgSverige behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi för att möta klimatutmaningen och det faktum att jordens resurser är ändliga. I den omställningen är skogen en nyckel. Fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen.https://www.mistra.org/program/mistra-digital-forest/2018–202261 MSEKSkogsindustrierna· Data från laserskanning av Sverige har använts för att modellera ståndortsindex, vilket visar produktionsförmåga. Produkten från modelleringen används redan av flera skogsbolag i deras skogliga planering.· Det digitala ekosystemet är visualiserat i en bild som även beskriver potentialen för de kommande fem åren baserat på skogsbolagens bild av sin egen utveckling.· Digitaliserad naturvårdsuppföljning implementerad av skogsbolag, vilket ger ett mer hållbart skogsbruk med högre precision genom ett bättre beslutsstöd för skogsmaskinförare. · Flera hundra deltagare vid programkonferenser under 2020 på temat Framtidens digitala skogsbruk. Diskussioner om hållbarhetsutvärderingar och teknikutveckling inom svenskt skogsbruk. Mistra Sustainable Consumption 62.jpgHållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva.https://www.mistra.org/program/mistra-sustainable-consumption/2017–202595 MSEK KTH· Mistra Sustainable Consumption samarrangerade, tillsammans med Northeastern University i Boston, 2020 års vetenskapliga konferens SCORAI om hållbar konsumtion som samlade hundratals forskare från hela världen. Den genomfördes helt digitalt på grund av den rådande Covid-19 situationen. · En rapport som publicerades inom programmet visade på att personliga växthusgasutsläpp kan minskas med 40 procent med befintliga åtgärder. Rapporten fick stort genomslag i medier och diskuterades flitigt.· Forskare i programmet samarbetade med SLU för att skriva en rapport om hur styrmedel kan göra matkonsumtionen mer hållbar. Rapporten föreslår konkreta styrmedel som kan komma till direkt nytta i politiken. Mistra TerraClean 61.jpgBehovet av att mer effektivt kunna rena bort föroreningar som släpps ut i luft, vatten eller mark ökar. Forskningsprogrammet Mistra TerraClean mål är att utveckla material med förmågan att kommunicera med användarna för att på så sätt få till en jämnare och mer effektiv rening. Det handlar om både att utveckla befintlig teknik och att ta fram nya smartare material.https://www.mistra.org/program/mistra-terraclean/2017–2025108 MSEKKTH· Mistra TerraClean är på IVA:s 100-lista. Listan samlar ”aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.” · Utveckling av en teknik som ger mycket lovande resultat på infångning av PFAS-ämnen från vatten. Under 2020 har programmet testat utrustningen, som utvecklats på KTH, med olika PFAS-substanser som analyserats på IVL. Med fördjupad kunskap om effektivitet, styrparametrar och vad som bildas vid infångning har programmet lärt sig så mycket att de har börjat bygga en större pilotutrustning som tas i bruk på Hammarby Sjöstadsverk i februari 2021. Mistra Carbon Exit 60.jpgProgrammet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål.https://www.mistra.org/program/mistra-carbon-exit/2017–2025122 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Tre färdplaner som visar att det går att nå nettonollutsläpp till år 2045 med känd teknik har tagit fram.· EU:s utsläppshandel behöver skärpas. Andra styrmedel kommer att behövas för klimatomställningen.· Vi måste få upphandlare, arkitekter och entreprenörer längs värdekedjorna (för bostäder och transportinfrastruktur) att välja klimatsmart. Mistra Geopolitics 59.jpgForskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen.https://www.mistra.org/program/mistra-geopolitics/2017–2024108 MSEKStockholm Environment Institute· The geopolitics of Covid-19 and climate change är ett av Mistra Geopolitics största webbinarium någonsin. Seminariet samlade över 600 deltagare från hela världen för att diskutera disruptiva händelsers betydelse för en hållbar utveckling. · Ett omfattande scenarioarbete om pandemins geopolitiska konsekvenser med enkäter och workshops involverade över 300 svenska aktörer. Ett flertal event på temat hölls under hösten; Climate, Security and Geopolitics – How do we navigate in corona times; Global climate implications of the US elections. · Studien Humanitarian need drives multilateral disaster aid, som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), är den första beräkningen som gjorts av FN:s klimatrelaterade katastrofbistånd på global nivå. Studien skrevs under 2020 inom fas 1, och publicerades av PNAS i januari 2021. Mistra SAMS 58.jpgMistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet.https://www.mistra.org/program/mistra-sams/2016–202485 MSEKKTH· Mistra SAMS fick fortsatt finansiering och tilldelades forskningsmedel för en andra fas 2021-2024. · Finansmarknads- och bostadsministern Per Bolund besökte Mistra SAMS living lab med jobbhubb i Tullinge, tillsammans med partikollegor från Botkyrka kommun. · Mistra SAMS uppmärksammades på IVA:s 100-lista. Mistra STEPS 57.jpgMålsättningen med STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Jordbruksprodukter, alger och skog är tänkbara råvarukällor. Plasterna ska ha önskade egenskaper men vara återvinningsbara. https://www.mistra.org/program/steps/2016–202495 MSEKLunds universitet· Den 1 september startade Mistra STEPS fas 2.· Utomhusutställning Materiality & Aggregation, som är ett samarbete mellan forskning och design, visades på Form/Design Center i Malmö mellan 9-27 september. Den fokuserade på det drömska och på att skapa nyfikenhet och därigenom sprida kunskap om plast.· En hållbar och resurseffektiv process för produktion av en sockerbaserad plastbyggsten har utvecklats. Den har vidare använts för att tillverka polyuretanfibrer. Möjligheten att spinna och att kemiskt återvinna fibrerna har påvisats. Mistra Financial Systems 56.jpgProgrammet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn.https://www.mistra.org/program/mistra-financial-systems/2016–202028 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Efter fem intensiva år av forskning om de finansiella marknadernas roll för omställningen mot ett mer hållbart samhälle avslutades Mistra Financial Systems, MFS, i slutet av 2020. Arbetet på Handelshögskolan i Stockholm, Lochlann Quinn School of Business vid University College Dublin, KTH, Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute, har lett till 105 akademiska publikationer och working papers, mer än 100 konferensdeltagare samt bidrag till utbildningsarrangemang och mer än 300 andra utåtriktade evenemang.· Forskare citerades i publikationer som New York Times, Dagens Nyheter and BBC News.· MFS arrangerade en serie webbinarier i tre delar för att förmedla forskningshöjdpunkter: Decarbonization and sustainable investments, Systems thinking, tipping points and the future of sustainable finance och Shades of green: sustainable investments, financial literacy, and innovation. Misum 55.jpgMisum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centret ska även bidra med kunskap inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. I fas 2 höjs ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring.https://www.mistra.org/program/misum/2015–2025133 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Uppstart av fas 1, nya plattformar, Martina Björkman Nyqvist blev ny centrumchef, Viveka Hirdman-Ryrberg ny centrumstyrelseordförande och Maya Rebermark ny Stakeholder Engagement Director.· Misum Annual Forum 2020 med tema ”Are inequalities rising and green investments declining due to Covid-19?” anordnades.· Misums Emma Sjöström deltog i ett möte med nationella Innovationsrådet där hon bland annat diskuterade hur politiken kan bidra till en långsiktigt hållbar finansmarknad. Mistra REES 54.jpgMistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi.https://www.mistra.org/program/mistra-rees/2015–202389 MkrLinköpings universitet· Trots den rådande Covid-19-pandemin är företagens och samhällets intresse för det område som Mistra REES vekar inom större än någonsin och under året har vi via vårt konsortieavtal för fas 2 knutit samarbete med flera av Sveriges ledande företag.· Mistra REES har aktivt bidragit med kunskap till exempelvis Sveriges och EU:s handlingsplaner, samt internationella standarder för cirkulär ekonomi.· Mistra REES hamnade på IVA:s 100-lista över aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta. The Seed Box 53.jpgI en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. För att hantera dessa utmaningar behövs forskning som kan omfatta allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. Men även skapa relationer och politiska identitetsprocesser. Forskningsprogrammet The Seed Box möter utmaningarna genom att samla tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning.https://www.mistra.org/program/the-seed-box/2015–202231 MSEKLinköpings universitet· I november hölls ”Experimental Zone 1”, den första i en serie evenemang som anordnas av en grupp forskare och konstnärer vid Linköpings universitet under den beteckningen Bureau for Alternative Methodologies (BAM). Evenemanget sändes i digital form och anordnades med stöd från The Seed Box och LiU Humanities.· Flera av deltagarna från The Seed Box deltog på Konstdygnet, ett digitalt event där konstnärer, forskare och filosofer gjorde en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Konstdygnet arrangerades av Sörmlands Museum och tog avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord .· I september deltog The Seed Box i seminariet Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Seminariet anordnades av Vetenskapsrådet tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet. Bland paneldeltagarna fanns The Seed Box programdirektör Victoria Wibeck och Jesper Olsson, tidigare programdirektör och en av forskningsledarna. Mistra Environmental Nanosafety 52.jpgNanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik.https://www.mistra.org/program/mistra-environmental-nanosafety/2014–202387 MSEKLunds universitet· I maj hölls en konferens med tema ”impact”. Den leddes av Chalmers och genomfördes i samarbete med organisationen SIO Grafen, en sammanslutning av nanoföretag. · Under höstens programmöte låg fokus på juniora forskare/studenter. Alla doktorander och postdocs gav en presentation och delade med sig av vilka metoder och analyser de använder. Syftet var att lyfta den breda kompetensen som programmet besitter och öka samverkan mellan arbetspaketen. Detta följdes upp med virtuella fikan _– en sorts speeddejting. · Medverkade i en nationell avfallskonferens om forskning och kunskap kring slutförvaring, återvinning och destruktion av nanomaterial. Flera avfallsbolag som snart kommer få i uppdrag att ta hand om nanopartiklar i rökgaser och lakvatten deltog. Mistra Arctic Sustainable Development 51.jpgKlimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling.https://www.mistra.org/program/mistra-arctic-sustainable-development/2014–201828 MSEKUmeå universitet· Avslutad AquaAgri 50.jpgTematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.https://www.mistra.org/program/aquaagri/2014–201730 MSEKVreta Kluster· Avslutad Mistra Innovation 49.jpgMindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft.https://www.mistra.org/program/mistra-innovation/2012–201989 MSEKMistra· Avslutad Mistra Closing the Loop 48.jpgAtt ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin.https://www.mistra.org/program/mistra-closing-the-loop/2012–201984 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· I mars höll Mistra Closing the Loop sitt slutseminarium. Budskapet var tydligt: Nu är det dags, tajmingen är perfekt för att ta nästa steg mot en ökad användning av återvunna material. Ett 70-tal representanter deltog, både aktörer från programmet samt representanter från industri och myndigheter.· I november publicerades Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments vars syfte är att med utgångspunkt i forskning öka investerarkollektivets kunskap för hållbara investeringar gällande återvunnen råvara. Mistra Biotech 47.jpgFramtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik.https://www.mistra.org/program/mistra-biotech/2012–201995 MkrSLU· Programmet avslutades under året och resultat och aktiviteter sammanfattas i slutrapporten Biotechnology for Sustainability Final Report from Mistra Biotech 2012-2020. Mistra EVIEM 46.jpgGenom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna.https://www.mistra.org/program/eviem/2012–201766 MSEKStockholm Environment Institute· Avslutad Mistra Indigo 45.jpgForskning ska kombineras med policyaktiviteter i programmet, för att stödja klimatpolitiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, samspel mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken. https://www.mistra.org/program/mistra-indigo/2012–201525 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad Mistra Future Fashion 44.jpgKläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg för att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning.https://www.mistra.org/program/mistra-future-fashion/2011–201980 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Avslutad Mistra Arctic Futures 43.jpgDen globala uppvärmningen gör att Arktis och dess befolkning står inför stora förändringar. Det innebär både faror och möjligheter för djur och naturliv, utvinning av naturresurser, sjöfart och turism. Programmet ska ge en samhällsvetenskaplig kunskapsgrund samt utveckla verktyg för en dialog mellan alla olika parter inför den arktiska regionens nya villkor. https://www.mistra.org/program/mistra-arctic-futures/2011–201338 MSEKPolarforskningssekretariatet· Avslutad Mistra Urban Futures 42.jpgAllt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.https://www.mistra.org/program/mistra-urban-futures/2010–2019171 MSEKChalmers· Avslutad Mistra Future Forests 41.jpgKlimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv.https://www.mistra.org/program/future-forests/2009–2016110 MSEKSLU· Avslutad Mistra-SWECIA 40.jpgMistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation.Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosystem, som används i scenarier för att visa på anpassningsbehov och valmöjligheter.https://www.mistra.org/program/mistra-swecia/2008–201585 MSEKSMHI· Avslutad Mistra Pharma 39.jpgProgrammet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter.https://www.mistra.org/program/mistrapharma/2008–201594 MSEKStockholms universitet· Avslutad Stockholm Resilience Centre 38.jpgMänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå.https://www.mistra.org/program/stockholm-resilience-centre/2007–2018192 MSEKStockholms universitet· Avslutad ENTWINED 37.jpgDet internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital och kunskap gör att världens länder blir allt mer beroende av varandra. Forskningen fokuserar på hur globaliseringen och tongivande aktörer påverkar samhället på olika nivåer. Målet är bland annat att ta fram verktyg för att integrera miljöaspekter i internationella handelsavtal. https://www.mistra.org/program/entwined/2007–201353 MSEK IVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad E4 Mistra 36.jpgMålet med programmet är att utveckla nya energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska ge effektivare motorer som förutom lägre utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullständigt förbrända kolväten sänker bränsleåtgången och kostnaderna. https://www.mistra.org/program/e4-mistra/2006–201443 MSEK Volvo Technology· Avslutad SIRP 35.jpgSustainable Investment Research Platform Genom sina investeringar kan olika aktörer på finansmarknaden påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar utveckling. Programmet bidrar med forskning kring företagens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbarhetskriterier. https://www.mistra.org/program/sirp/2006–201296 MSEK Umeå universitet· Avslutad PlantComMistra 34.jpgVid växtodlingar används ofta bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Forskningen ska hitta sätt att stärka växternas motståndskraft genom att kombinera insektsekologi och växtfysiologi på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet är bland annat att utveckla odlingsmetoder och studera kommunikation med flyktiga ämnen som lockar till sig naturliga fiender till bladlöss. https://www.mistra.org/program/plantcommistra/2006–201269 MSEK Stockholms universitet· Avslutad Transport Mistra 33.jpgProgrammet Transport Mistra, som avslutades 2008, har ökat förståelsen om beslutsfattande och trafikplanering och utvecklat praktiska verktyg som gör transportsystemet mer hållbart.https://www.mistra.org/program/transport-mistra/2006–200831 MSEKTrivector AB· Avslutad Stålkretsloppet 32.jpgStålindustrin måste förändra sin tillverkning för att utnyttja metaller effektivare och använda mindre resurser. Forskningen ska ge bättre produktionsprocesser och effektivare användning av nya stålsorter, liksom metoder för att miljövärdera processer och produkter från stålverk, skrothandel och verkstadsindustri. https://www.mistra.org/program/stalkretsloppet/2004–201297 MSEKJernkontoret· Avslutad Clipore 31.jpgHotet om klimatförändringar är en av de viktigaste och mest komplicerade utmaningar som världen står inför. Clipore stödjer forskning och stimulerar till dialog, som kan föra de internationella klimatförhandlingarna framåt. Användare: Syftet är att huvuddelen av resultaten ska ha ett direkt värde för inhemska politiska beslutsfattare och deras kollegor i andra länder. Industrin spelar också viktig roll i programmet, både för att ge underlag till forskningen och som användare av resultaten. https://www.mistra.org/program/clipore/2004–2011106 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad MASE 30.jpg– Mikrobiell aktivitet för en sund miljöStora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark. Forskningsprogrammet MASE, som avslutades 2010, har utvecklat mikroorganismer som på motsvarande sätt kan ge näring eller skydd.https://www.mistra.org/program/mase/2004-201058 MSEK.MASE Laboratorier AB· Avslutad Svartlutsförgasning 29.jpgOm den svartlut som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas. Forskningsprogrammet Svartlutsförgasning, som avslutades 2010, lyckade både utveckla tekniska lösningar och testa att drivmedlet fungerar.https://www.mistra.org/program/svartlutsforgasning/2004–201043 MSEKBLG-programmet AB· Avslutad DOM 28.jpg– Domesticering av mikroorganismerMikroorganismer har visats sig ha potential att ersätta och bryta ner kemiska bekämpningsmedel. Samtidigt kan de minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Forskningsprogrammet DOM, som avslutades 2011, fördjupade kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning.https://www.mistra.org/program/dom/2003–201161 MSEKSLU· Avslutad Greenchem 27.jpg– Specialkemikalier från förnyelsebara råvarorDet moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror för att skapa plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter. Dagens råvara är både ändlig och miljöskadlig och därför behövs alternativ. Forskningsprogrammet Greenchem, som avslutades 2010, påbörjade ett paradigmskifte inom den kemiska industrin för att basen för deras verksamhet ska gå från fossila- till förnyelsebara råvaror. https://www.mistra.org/program/greenchem/2003-201070 MSEKLunds universitet· Avslutad Marine Paint 26.jpg– Åtgärder mot påväxt på båtarIdag används ofta metallföreningar och organiska biocider för att minska påväxten men med den bieffekten att andra marina organismer skadas. Forskningsprogrammet Marine Paint, som avslutades 2010, utvecklade under programperioden ett ekologiskt alternativ som effektivt förhindrar organismer att börja växa på fartyg och båtar.https://www.mistra.org/program/marine-paint/2003-201083 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad PERSEA 25.jpg– Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamålFörbränning av fossila bränslen och hushållsavfall och biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen. Forskningsprogrammet PERSEA, som avslutades 2010, utvecklade metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar utan att nya skadliga ämnen bildas.https://www.mistra.org/program/persea/2003-201035 MSEKÅngströmlaboratoriet, Uppsala universitet· Avslutad Heureka 24.jpg– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruketSkogen ska både ge oss virke och biodrivmedel samtidigt som den ska kunna utnyttjas för rekreation, som kolsänka samtidigt ska den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en komplex väv där olika intressen har olika visioner om framtidens skogar.https://www.mistra.org/program/heureka/2002-200921 MSEKSLU· Avslutad HagmarksMISTRA 23.jpgNaturbetesmarker tillhör de artrikaste naturtyperna vilket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden. I Sverige och övriga EU har dessa marker krympt sedan 1980-talet och därmed har även artrikedomen minskat. Forskningsprogrammet HagmarksMISTRA, som avslutades 2008, har med naturvetenskaplig, ekonomisk och sociologisk forskning analyserat reglerna, föreslagit förändringar, undersökt böndernas livsbetingelser och gjort storskaliga fältförsök för att förbättra den biologiska mångfalden.https://www.mistra.org/program/hagmarksmistra/2001–200845 MSEKSLU· Avslutad Ljudlandskap för bättre hälsa 22.jpgLjud, även vid låga decibeltal, orsakar hörselskador, ökar risken för sömnrubbningar samt tidigt död i samma omfattning som olyckor i trafiken. Forskningsprogrammet ”Ljudlandskapet för bättre hälsa”, som avslutades 2007, utarbetade ett ”ljudlandskapstänkande” och ”ljudlandskapskoncept” som kan användas när nya bostadsområden uppförs och för att förbättra ljudbilden i befintliga boendemiljöer.https://www.mistra.org/program/ljudlandskap-for-battre-halsa/2000-200740 MSEKChalmers· Avslutad NewS 21.jpg– Ny strategi för riskhantering av kemikalierFör tusentals av de kemiska föreningar som används idag är hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. Genom att sammanföra forskare inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering lyckades programmet NewS, som avslutades 2009, påverka den slutliga utformningen av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.https://www.mistra.org/program/news/1999–200976 MSEKKTH· Avslutad ASTA 20.jpg– Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningarForskning inom forskningsprogrammet ASTA, som avslutades 2007, var inriktad mot att stödja nationellt och internationellt luftvårdsarbete. Programmets fokus var på försurning, kvävets påverkan på skogsekosystem, effekter av marknära ozon på vegetation, samt långväga transport av partiklar. ASTA gav under programperioden viktiga bidrag till utvecklingen av internationellt luftvårdsarbete, exempelvis till EU:s luftvårdsstrategi.https://www.mistra.org/program/asta/1999-200760 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad LUSTRA 19.jpg– Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaserEn viktig stötesten i de internationella förhandlingarna är om och hur mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser. Forskningsprogrammet LUSTRA, som avslutades 2007, utvärderade markens roll samt föreslog strategier för hur nettotillförseln av växthusgaser från skogsmarker ska minska.https://www.mistra.org/program/lustra-markanvandningsstrategier-for-minskade-nettoutslapp-av-vaxthusgaser/1999-200760 MSEKSLU· Avslutad MARE 18.jpg– Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystemÖvergödning är ett av de största miljöproblemen i Östersjön, framförallt är det kväve och fosfor från olika källor som påverkar ekosystemen i havet. Forskningsprogrammet MARE, som avslutades 2006, har kopplat samman olika typer av information om hur havet fungerar, hur kväve och fosfor sprids och används och samtidigt som de har beräknat kostnaden för att på olika sätt minska denna tillförsel.https://www.mistra.org/program/mare/1999–200664 MSEKStockholm universitet· Avslutad Fjäll-Mistra 17.jpgFjällvärlden har låg biologisk mångfald och är känslig för överutnyttjande. Trots det används fjällen för en lång rad olika verksamheter, allt från renskötsel till gruvdrift. Forskningsprogrammet Fjäll-MISTRA, som avslutades 2006, arbetade för att skapa en kunskapsbas för en gemensam syn på resurshushållning, och för hur olika intressen ska kunna samordnas för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av fjällvärlden.https://www.mistra.org/program/fjall-mistra/1998–200685 MSEKStatens lantbruksuniversitet (Umeå)· Avslutad Urban Water 16.jpg– Framtidens uthålliga va-systemForskningsprogrammet Urban Water, som avslutades 2006, utvecklade utifrån ett systemperspektiv verktyg både för analys och praktiskt användning för va-systemets teknik, organisation och brukare.https://www.mistra.org/program/urban-water/1998–200665 MSEK.Chalmers tekniska högskola· Avslutad Mistras bränslecellsprogram 15.jpg– Fuel Cells in a Sustainable SocietyBränsleceller är ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Mistras bränslecellsprogram , som avslutades 2010, tog flera viktiga steg för att konkurrenskraftiga bränsleceller ska kunna användas i både fordon och i annan elkrävande utrustning.https://www.mistra.org/program/mistras-branslecellsprogram/1997–2010120 MSEKKTH· Avslutad MAT 21 14.jpg– Uthållig livsmedelsproduktionForskningsprogrammet MAT 21, som avslutades 2008, hade som mål att visa på vägar och valmöjligheter för det svenska jordbruket. Här kombinerades högt ställda krav på miljöhänsyn, djuromsorg med produktkvalitet och god lönsamhet för lantbrukare och livsmedelsindustri.https://www.mistra.org/program/mat-21/1997–2008123 MSEKSLU· Avslutad RESE 13.jpg– Fjärranalys för miljönHur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem får avsedd effekt och att det sker till så lägsta möjliga kostnad? Det var ett par av de frågor som forskningsprogrammet RESE, som avslutades 2002, arbetade med under sin åttaåriga programperiod.

RESE Fjärranalys för miljön: 1997-2002
RESE Miljömål: 2003-2005
https://www.mistra.org/program/rese/1997-200585 MSEKMetria Miljöanalys, Lantmäteriet· Avslutad MiMi 12.jpg– Mitigating the Environmental Impact of Mining WasteSvenska gruvor har dumpat hundra miljoner ton med bergmassor som läcker olika tungmetaller till mark och vatten. Programmet MiMi, som avslutades 2004, har bidragit till att det nu går att bedöma vad som händer med en deponi över tid på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.https://www.mistra.org/program/mimi/1997–200476 MSEKLuleå tekniska universitet· Avslutad SUCOZOMA 11.jpg– Bärkraftig förvaltning av kustresurserMänniskans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Forskningsprogrammet SUCOZOMA, som avslutades 2004, har bidragit till uthållig användning av dessa resurser. Det har man lyckas med genom att utveckla metoder som gör det möjligt att ta hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov.https://www.mistra.org/program/sucozoma/1997-200480 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad COLDREM 10.jpg– Marksanering i ett kallt klimatDet vetenskapliga underlaget i samband med marksanering var länge bristfälligt i Sverige. Forskningsprogrammet COLDREM, som avslutades 2003, utvecklade nya metoder och byggde upp kunskaper vid två förorenade områden. På så sätt har kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten, förbättrats betydligt.https://www.mistra.org/program/coldrem/1997–200344 MSEKUmeå universitet· Avslutad Biosignal 09.jpgInsekter orsakar enbart i Sverige skador på skördar för flera miljarder kronor om året men de kemiska metoder som finns för att bekämpa skadeinsekterna har ofta allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Flera av forskningsresultaten från forskningsprogrammet Biosignal, som avslutades 2005, har resulterat i hållbara, effektiva och ekonomiskt rationella bekämpningsmetoder mot skadeinsekter.https://www.mistra.org/program/biosignal/1996–200568 MSEKSLU· Avslutad VASTRA 08.jpg– Vattenstrategiska forskningsprogrammetGrundvatten är en gemensam resurs som många vill och måste dela på. Forskningsprogrammet VASTRA, som avslutades 2005 har utvecklat nya strategier för en hållbar vattenförvaltning.https://www.mistra.org/program/vastra/1996–200568 MSEK.Göteborgs universitet (2002–2005)· Avslutad SUFOR 07.jpg– Uthålligt skogsbruk i södra SverigeEtt långsiktigt hållbart skogsbruk måste både vara ekonomiskt lönsamt och värna den biologiska mångfalden. Forskningsprogrammet SUFOR, som avslutades 2004, har gjort det lättare att hitta en balans mellan de olika kraven genom att ta fram modeller för att bedöma konsekvenserna av olika skötselalternativ.https://www.mistra.org/program/sufor/1996–2004108 MSEK.SLU 2002–2004· Avslutad ÅSC 06.jpg– Ångström SolenergicentrumDagens energianvändning är mer eller mindre miljöstörande genom resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som orsakar miljö- och hälsoproblem. Solenergi är ett mer miljövänligt alternativ. Forskningprogrammet ÅSC, som avslutades 2004, hade därför som mål att skapa en så stabil kunskapsbas att svenska företag kan delta på bred front i den industriella exploateringen av solenergitekniken.https://www.mistra.org/program/asc/1996-200475 MSEK. Energimyndigheten har finansierat 75 MSEK.Uppsala universitet· Avslutad MAaF 05.jpg– Mikrobiell antagonism mot svamparSvampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Forskningsprogrammet MAaF, som avslutades 2003, utvecklade bekämpningsmetoder som bygger på skadesvamparnas naturliga fiender.https://www.mistra.org/program/maaf-mikrobiell-antagonism-mot-svampar/1996-200365 MSEKSLU· Avslutad SWECLIM 04.jpg Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogramForskningsprogrammet SWECLIM, som avslutades 2003, utvecklade regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa vilket gör att det nu är möjligt att studera klimatförändringar på regional nivå. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering.https://www.mistra.org/program/sweclim/1996–200367 MSEK.SMHI· Avslutad KAM 03.jpg– Kretsloppsanpassad massafabrikForskningsprogrammet KAM, som avslutades 2004, hade som övergripande målet att utveckla lösningar som minimerar användningen av icke-förnybara resurser och ett mer effektivt utnyttjade av biomassors energipotential. Flera av de lösningar som togs fram inom programmet används idag i stor skala av industrin i både Sverige och i andra länder.https://www.mistra.org/program/kam-kretsloppsanpassad-massafabrik/1996–200390 MSEKSkogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI· Avslutad ByggMISTRA 02.jpg– Kretsloppsanpassat byggandeHus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. Forskningsprogrammet ByggMISTRA, som avslutades 2002, bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande.https://www.mistra.org/program/byggmistra/1996–200239 MSEKChalmers· Avslutad UTVÄGAR 01.jpg– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturerProgrammet UTVÄGAR, som avslutades 2001, lyckades få fler forskare inom den humanvetenskap att ägna sig åt miljöforskning. Deras medverkan har bland annat ökat förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas.https://www.mistra.org/program/utvagar/1996–200122 MSEKLunds universitet· Avslutad
Avsnitt 6Mistra i siffrorI cirkeldiagrammet nedan finns information om Mistras programportfölj sorterad efter programvärd, pågående och genomförda program samt tematisk indelning.