Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

UTVÄGAR

Forskningsprogrammet avslutades 2001. UTVÄGAR lyckades få fler forskare inom den humanvetenskap att ägna sig åt miljöforskning. Deras medverkan har bland annat ökat förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas.

Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturer

Tidig satsning på samhällsvetenskaplig miljöforskning

För att ta samhället i riktning mot hållbar utveckling räcker det inte med forskning inom naturvetenskap och teknik. Det behövs även humanvetenskaper som kan öka förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas, och hur samhällets organisation och strukturer påverkar utvecklingen.

I mitten av 1990-talet fanns få forskare inom humanvetenskaperna som sysslade med miljöforskning. Syftet med forskningsprogrammet Utvägar, som inleddes 1996, var därför att stärka och bredda den humanistiska och samhällsvetenskapliga miljöforskningen i Sverige.

Vilka resultat har programmet gett?

Utvägar var organiserat i åtta delprogram, inom ämnena psykologi, sociologi, filosofi, företagsekonomi, statsvetenskap och teknikhistoria. Vart och ett av delprogrammen leddes av en senior forskare, som fick resurser för att knyta minst en doktorand till sig.

Ett övergripande resultat av programmet är att miljöforskningen blivit mer etablerad inom respektive ämne. Dels har forskarna givits förutsättningar att arbeta på lång sikt, dels har programmet utbildat en ny ung generation miljöforskare.

Vilka har haft nytta av resultaten?

Svenska universitet och den svenska miljöforskningen i stort har gynnats av programmet. Många av programmets forskare har även deltagit i utåtriktade verksamheter, såsom konferenser, seminarier och utredningar. Bland annat medverkade forskare när Naturvårdsverket på regeringens uppdrag under tidigt 2000-tal sammanställde samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning för att stödja arbetet att utveckla hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Programtid: 1996-2001

Finansiering: Mistra investerade 22 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

Programchef: Bengt Hansson

Programstyrelsens ordf:

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling