Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Urban Water

Forskningsprogrammet Urban Water, som avslutades 2006, utvecklade utifrån ett systemperspektiv verktyg både för analys och praktiskt användning för va-systemets teknik, organisation och brukare.

Framtidens uthålliga va-system

Underlättade beslut för hållbara VA-system

Hur utformas ett hållbart va-system för dricks- och avloppsvatten? Och hur kan beslutsfattare och planerare få hjälp att göra strategiska val i va-frågor? Det var grundläggande frågeställningar för forskningsprogrammet Urban Water när det startade 1998.

Forskningsprogrammet utgick från ett systemperspektiv där olika aspekter av va-frågor inkluderades, exempelvis reningsteknik, cirkulation av näringsämnen, energi- och resurshushållning, organisation och hushållens krav. Ett femtiotal enskilda forskningsprojekt genomfördes inom teknik, biologi, beteendevetenskap och ekonomi. Resultat från de olika projekten låg sedan till grund för utvecklingen av verktyg för utvärdering och beslutsfattande.

Vilka resultat har programmet gett?

Programmet har tagit fram ett verktyg för systemanalys, där va-systemets teknik, organisation och brukare analyseras utifrån en rad faktorer, bland annat miljö, ekonomi, hälsa och sociokulturella aspekter. Även mer praktiskt användbara verktyg för beslutsstöd har utvecklats inom programmet, där resultaten från systemanalysen sammanställs och visas grafiskt och numeriskt.

Ett annat viktigt resultat är de 15 disputerade forskare som utbildades i programmets egen doktorandskola, och som efter programmet fått jobb vid både kommuner och universitet.

Bolaget Urban Water grundades 2005 av ett antal av de deltagande forskarna. Bolaget använder och vidareutvecklar de systemanalysverktyg som utvecklades inom programmet.

Vilka har haft nytta av forskningen?

Kommuner och kommunala bolag är viktiga användare av resultaten från programmet. liksom även andra delar av va-branschen, exempelvis universitet och högskolor, konsulter samt myndigheter.

Många projekt utfördes i direkt samarbete med kommuner, totalt var ett tiotal kommuner direkt involverade i enskilda projekt. Kunskap och erfarenhet från programmet har bland annat utnyttjats vid planering av va-system i nya stadsdelar som Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och H+ i Helsingborg.

Forskare i programmet fungerade som rådgivare åt branschorganisationen Svenskt Vatten, bland annat i utformningen av ett så kallat hållbarhetsindex och riktlinjer för hantering av dagvatten, vilket i slutändan påverkar kommuner och övriga va-branschen.

Omfattning:

I programmet deltog cirka 50 forskare från åtta lärosäten samt personer från kommuner, myndigheter och företag – sammantaget cirka 100 personer. Deltagande lärosäten var Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan, Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet.

Programtid: 1998-2006

Finansiering: Mistra investerade 65 MSEK. Total omfattning ca 100 MSEK.

Programvärd: Chalmers tekniska högskola

Programchef: Per-Arne Malmqvist

Programstyrelsens ordf:
Lars Gunnarsson

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling