Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Transport Mistra

Programmet Transport Mistra, som avslutades 2008, har ökat förståelsen om beslutsfattande och trafikplanering och utvecklat praktiska verktyg som gör transportsystemet mer hållbart.

Har påverkat beslut om hållbara transportsystem

Transportsystemet påverkar miljön på flera sätt. Även om det finns tillräcklig kunskap om vilka åtgärder som kan öka transportsystemets hållbarhet är problemet att åtgärderna införs endast i liten omfattning och i låg takt.

TransportMistra samlade därför forskare inom bland annat statsvetenskap, miljö- och energisystemanalys, ekonomi och kulturgeografi. Syftet var att dels öka förståelsen om beslutsprocesser på transportområdet, dels utveckla praktiska verktyg för att stödja trafikplanerare och andra beslutsfattare att påverka transportsystemet i hållbar riktning.

Forskningen utfördes huvudsakligen inom tre områden – mobility management, fysisk planering samt bränslen och fordon. Kunskaper inhämtades från ett antal praktikfall, bland annat transportsystemet i Öresundsregionen, EU:s direktiv för biodrivmedel samt Stockholmsförsöket med trängselskatter och utökad kollektivtrafik.

Vilka resultat har programmet gett?

Forskarna utvecklade en modell som underlättar för lokala beslutsfattare att förstå hur de kan medverka i och påverka hela processen för att skapa ett mer hållbart transportsystem, från att sätta mål till att genomföra åtgärder.

Programmet har också bidragit med ökad förståelse om beslutsfattande och trafikplanering, särskilt långtidseffekter av beslut.

TransportMistra har skapat nya nätverk mellan forskare och beslutsfattare. Totalt deltog ett 40-tal forskare i fyra länder i programmet, som tillsammans stod bakom omkring sextio vetenskapliga publikationer och ett antal råd och rekommendationer.

Vilka har haft nytta av forskningen?

Kommuner och trafikplanerare har dragit nytta av såväl kunskaper och nätverk som de praktiska verktyg som tagits fram. Malmö stad har exempelvis använt en modell från TransportMistra som underlättar genomförandet av redan fattade beslut.

Universiteten har gynnats av TransportMistra, som dels har utbildat forskare dels har inneburit nya ämnesöverskridande forskarsamarbeten, exempelvis statsvetenskap och teknikvetenskap vid Lunds universitet.

Omfattning:

Ett fyrtiotal forskare från lärosäten, forskningsinstitut och företag deltog i programmet. Aktörerna från flera länder som medverkade var Lunds universitet, Malmö Högskola, Göteborgs universitet, SLU Uppsala, SLU Skogsmästarskolan, Stockholms universitet, Högskolan i Kalmar, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, KTH, Danmarks Tekniske universitet, Aalborg University (Danmark), Transportøkonomisk institutt (Norge), University of Leeds (Storbritannien), Trivector, WSP samt Tetraplan (Danmark).

Programtid: 2006-2008

Finansiering: Mistra investerade 31 MSEK

Programvärd: Trivector AB

Programchef: Lena Smidfelt Rosqvist

Programstyrelsens ordf:
Lars Nilsson

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling