Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

SWECLIM

Forskningsprogrammet SWECLIM, som avslutades 2003, utvecklade regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa vilket gör att det nu är möjligt att studera klimatförändringar på regional nivå. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering.

Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogram

Bidrog till medvetenhet om klimateffekter i sverige

Under 1990-talet ökade kunskapen hos klimatforskare och samhälle om den pågående globala uppvärmningen och vilka effekter den kunde få på sikt. Hur det skulle kunna påverka klimatet i Sverige, exempelvis temperatur och nederbörd, hade inte studerats närmare ännu.

Forskningsprogrammet SWECLIM tog på sig uppgiften att utveckla regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa och med dessa studera klimatförändringar på regional nivå. Det ökade kunskapen och medvetenheten om klimatförändringens regionala effekter och gav beslutsunderlag för olika användare i samhället.

Vilka resultat har programmet gett?

SWECLIM utvecklade avancerade regionala klimatmodeller, och med dessa togs ett antal regionala klimatscenarier fram för Sverige och norra Europa. Scenarierna spände över hela 2000-talet.

Inom SWECLIM studerades även viktiga klimatprocesser, klimateffekter på vattenresurser och Östersjön. De omfattande hydrologiska modelleringarna användes för att bedöma framtida flöden i flera vattendrag, inklusive Luleälven och Klarälven. Särskilt studerades möjliga effekter för vattenkraftproduktion och dammsäkerhet.

Forskningen inom SWECLIM bidrog till att bygga upp avancerad klimatmodellering som ett helt nytt forskningsområde i Sverige. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering.

Vilka har haft nytta av forskningen?

Programmets resultat bidrog till en ökad medvetenhet i samhället om hur klimatförändringarna kan påverka samhället och miljön på regional och lokal nivå. Forskningen kom till nytta hos experter och beslutsfattare på regionala myndigheter och sektorsmyndigheter, liksom på kommuner och inom näringslivet. I slutändan ökade den även kunskapen hos allmänheten.

Hos exempelvis kraftbolag och kommuner bidrog resultaten till att större hänsyn till klimateffekter började tas i den egna planeringen, särskilt kring dammsäkerhet och viss fysisk planering. De regionala klimatmodellerna från SWECLIM hade också stor betydelse i klimat– och sårbarhetsutredningen som slutfördes 2007.

Arbetet inom SWECLIM har fått internationell spridning. Klimatmodellerna som utvecklades inom programmet exporterades till flera länder, bland annat Irland, Spanien och Argentina. Efter programmets slut har Rossby Centre vidareutvecklat de regionala klimatmodellerna. Modellerna har använts i ett flertal forskningssamarbeten och resultaten kommit samhällets aktörer till godo via analyser, databaser och samarbeten.

Omfattning:

I programmet deltog ett 40-tal forskare deltog från SMHI, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet.

Programtid: 1996-2003

Finansiering: Mistra investerade 66,7 MSEK.

Programvärd: SMHI

Programchef: Markku Rummukainen (2000–2003), Erland Källén (1996–1999)

Programstyrelsens ordf:
Hans Sandebring

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling