Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Svartlutsförgasning

Om den svartlut som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas. Forskningsprogrammet Svartlutsförgasning, som avslutades 2010, lyckade både utveckla tekniska lösningar och testa att drivmedlet fungerar.

Kunskaper för att utveckla nytt biodrivmedel

Svartlut är en energirik flytande biprodukt som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa. Den används idag internt inom massafabrikerna. Programmet Svartlutsförgasning har visat på möjligheterna att istället förgasa svartlut och producera ett biodrivmedel. Potentialen att minska klimatpåverkan är stor. Om all svartlut på landets samtliga massabruk skulle förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas.

Vilka resultat har programmet gett?

En storskalig förgasningsanläggning har byggts och togs i drift 2006. Tidigare skedde förgasningen av svartlut endast i laboratorium i betydligt mindre omfattning. Den storskaliga anläggningen har körts under cirka 15 000 timmar. Forskarna har exempelvis bättre lärt sig förstå de kemiska reaktionerna och hur man ska hantera driftstörningar – som uppstår i alla industriella processer. Uppskalningen har gett viktig kunskap inför nästa steg: att bygga en anläggning som ska producera biodrivmedel på industriell nivå.

Dessutom har ett biodrivmedel börjat testas i kommersiell trafik av ett antal åkerier. Sedan 2010 rullar tio lastbilar som tankar Bio-DME gjort på svartlut. Fyra tankstationer har byggts i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Piteå.

Vilka har haft nytta av forskningen?

Pappersindustrin, en mycket viktig exportindustri för Sverige, har stärkt sin konkurrenskraft. Även maskin– och fordonstillverkare har fått viktig kunskap, både om hur biodrivmedel kan produceras, men också om hur biodrivmedel fungerar vid körning.

Forskningsprogrammet har inneburit att Sverige, framförallt i nätverket kring Energitekniskt centrum och Chemrec, har byggt upp världsunik kompetens. Tack vare erfarenheterna från programmet bildades Svenskt Förgasningscentrum under 2012.

”Att få vara med och utveckla nya processer för den tunga processindustrin – i det här fallet skogsindustrin – hör inte till vanligheterna. Än mindre vanligt är det att sådana satsningar lyckas.”

Omfattning:

Ett 20-tal forskare deltog i programmet. Dessutom genomfördes pilotförsöken med hjälp av teknisk personal. Deltagande institut och högskolor var Luleå tekniska universitet, Energitekniskt centrum, Umeå universitet, Innventia, Chalmers tekniska högskola samt Chemrec.

Programtid: 2004-2010

Finansiering: Mistra investerade 43 MSEK.

Programvärd: BLG-programmet AB

Programchef: Rikard Gebart

Programstyrelsens ordf:
Måns Collin

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling