Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

SUCOZOMA

Människans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Forskningsprogrammet SUCOZOMA, som avslutades 2004, har bidragit till uthållig användning av dessa resurser. Det har man lyckas med genom att utveckla metoder som gör det möjligt att ta hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov.

Bärkraftig förvaltning av kustresurser

Kunskap för bärkraftig förvaltning av kustresurser

Människans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Övergödningen av kustvattnen förändrar den ekologiska balansen i vattnet och förutsättningarna för växt- och djurliv. Det medför kännbara konsekvenser för fiskerinäringen, friluftslivet och turismen. Överfiskning har ytterligare minskat livsbasen för kustbefolkningen. Forskningsprogrammet SUCOZOMA (Sustainable Coastal Zone Management) har bidragit till arbetet med att få till stånd en uthållig användning av kustresurserna, som tar hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov.

Vilka resultat har forskningen gett?

Forskningsprogrammet bedrevs i tjugo olika projekt inom tre huvudsakliga områden: Integration och tvärvetenskap i kustplanering, Näringsbelastning i kustzonen samt Mot ett uthålligt kustfiske. Forskningen har genomförts i nära samarbete mellan olika forskningsdiscipliner, exempelvis biologer, kemister, samhällsvetare och jurister. Programmet har lett fram till en rad praktiska resultat och slutsatser. Några exempel:
Kustfisket kan utvecklas med hjälp av selektiva fiskemetoder och redskap.

Metodisk förvaltning kan återskapa lekområden för fiskarter som tidigare inte betraktats som kommersiellt intressanta.
Övergödningens effekter kan minskas genom musselodling och nya metoder för avloppsrening.

En ökad kunskap om de politiska, sociala och ekonomiska förhållandena i kustområdet kan förnya och demokratisera förvaltningen och planeringen för ett uthålligt bruk av kustresurserna.

Vilka har haft nytta av forskningen?

I första hand har forskningsprogrammets resultat betydelse för de aktörer, både lokala och nationella, som deltar i förvaltning och planering av de svenska kustområdena. Det gäller exempelvis kustkommuner, yrkes- och fritidsfiskare, centrala och regionala myndigheter inom fiske, havsmiljö och skärgårdsförvaltning, men det gäller också forskare och intresserade medborgare som vill delta i kustområdenas uthålliga förvaltning.

Resultat från SUCOZOMA har använts som inspiration och vägledning i de bohuslänska kustkommunernas samverkan kring kustplanering, särskilt det så kallade Kustzonsprojektet, samt i Fiskeriverkets pilotverksamhet kring lokal förvaltning av fiskeresurser.

Omfattning:

Ett 80-tal forskare, inklusive doktorander, deltog i SUCOZOMA. Medverkande högskolor och institut var Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kristinebergs marina forskningsstation samt Fiskeriverkets forskningslaboratorier.

Programtid: 1997-2004

Finansiering: Mistra investerade 80 MSEK.

Programvärd: Göteborgs universitet

Programchef: 1997-2004: Anders Carlberg 2004: Harald Sterner

Programstyrelsens ordf:
Göran Bengtsson

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling