Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

SIRP

Den tvärvetenskapliga forskningen inom SIRP, som avslutades 2013, har fokuserat på finansiering, redovisning, rättsvetenskap, nationalekonomi, företagsledning och psykologi. En huvudfråga var vilken risk/avkastning det innebär att integrera hållbarhetsaspekter vid kapitalförvaltning.

Har underlättat hållbara investeringar på finansmarknaden

Sustainable Investment Research Platform (SIRP) har gett mer kunskap och medvetenhet om hållbara investeringar. Särskilt fokus ägnades i programmet åt hur förvaltningen av pensionsfonder kan omformuleras, från ett kortsiktigt finansiellt perspektiv till att även inkludera långsiktiga ansvarsfrågor.

När programmet startades fanns ett ökande intresse på den finansiella marknaden för att integrera miljö, sociala aspekter och ägarstyrningsfrågor i sina investeringsprocesser och beslut. Men mycket kunskap saknades. Programmet utvärderade hållbara portföljer och deras restriktioner för förvaltaren – i det arbetet har man inkluderat obligationer, riskkapital och fastigheter som hållbara placeringsobjekt. Parallellt studerades hur företagens lönsamhet och utfallet för institutionella investerare påverkas om de i sina placeringar tar hänsyn till hållbar utveckling.

Vilka resultat har programmet gett?

Den tvärvetenskapliga forskningen inom SIRP har skett inom finansiering, redovisning, rättsvetenskap, nationalekonomi, företagsledning och psykologi. Programmet leddes från Umeå universitet men utfördes i brett internationellt samarbete med en rad andra universitet i Sverige, Finland, Italien, Holland, England och Frankrike.

Programmet har bland annat undersökt hur investerare använder hållbarhetsinformation och analyserar företag utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga prestanda. En huvudfråga var vilken risk/avkastning det innebär att integrera hållbarhetsaspekter vid kapitalförvaltning. Forskning inom programmet visar bland annat att såväl socialt medvetna investeringar, liksom mer kontroversiella investeringar, kan generera en högre riskjusterad avkastning.

Programmet studerade även lönsamheten för företag som arbetar med hållbarhetsfrågor (fastighetsbolag som jobbade med energieffektivisering och miljömärkning). Programmet har även studerat hur exempelvis bonussystem och krav på kortsiktig avkastning påverkar förvaltarnas möjligheter att investera hållbart. Forskarna föreslog olika organisatoriska förändringar som underlättar för att hållbara investeringar implementeras i övriga förvaltningsstrategier.

Vilka har nytta av resultaten?

Den kunskap som genererades inom programmet har varit till nytta för aktörer inom finansbranschen, exempelvis institutionella investerare, analytiker och de som övervakar verksamheten, såväl som för företag som arbetar med hållbar utveckling.

Programmet har bland tagit fram riktlinjer och rekommendationer för hållbara investeringar så att dessa kan bli en del av förvaltaransvaret. Man har också pekat på att det kan ge positiv avkastning vid olika tillfällen av att integerera den här typen av information. Programmet har också tagit fram förslag till riktlinjer för att öka transparensen vid redovisning och förvaltning för enskilda företag, fondbolag och pensionsfonder bland institutionella investerare.

Sammantaget har kunskap och resultat från programmet dessutom bidragit till fortsatt forskning på området, samt en mera utvecklad och sammanhållen teoribildning för hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning.

”SIRP has fostered the development and publication of research which, I believe, is not only of assistance to other foundations wishing to pursue the same journey but which also has significant relevance to the broader investment community. The need for a long-term perspective in the capital markets is greater than ever.”

Programtid: 2006-2012

Finansiering: Mistra investerade 96 MSEK.

Programvärd: Handelshögskolan vid Umeå universitet

Programchef: Lars G. Hassel

Programstyrelsens ordf:
Ingrid Jansson

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling