Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

RESE

Hur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem får avsedd effekt och att det sker till så lägsta möjliga kostnad? Det var ett par av de frågor som forskningsprogrammet RESE, som avslutades 2002, arbetade med under sin åttaåriga programperiod.

Fjärranalys för miljön

Vad är utmaningen?

Hur får man nödvändig och tillförlitlig information om tillståndet i miljön så att man kan angripa de verkliga problemen och deras orsaker? Hur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem verkligen får avsedd effekt? Hur skall miljöarbetet bli så kostnadseffektivt som möjligt? Att ha säker och jämn tillgång till relevanta och korrekta data om miljön, till lägsta möjliga kostnad, är av avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva god miljöforskning och god miljöövervakning. Det är också ett måste för att kunna fatta riktiga och effektiva beslut i miljöfrågor.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Forskarna inom RESE arbetar för att information från satelliter inom kort skall komma till praktisk daglig användning i miljöövervakning och miljöanalyser. Fjärranalys med hjälp av satelliter är ett kostnadseffektivt sätt att samla in miljödata om företeelser som kan variera kraftigt i tid och rum. Man kan få värdefull vägledning om hur miljön påverkas och belastas kraftigt av t.ex. jord- eller skogsbruk, vägbyggen, tätortstillväxt eller försurning, liksom av turism och rekreation. Även i diskussionerna om miljöeffekter av klimatförändringar och växthuseffekt är satellitdata en viktig informationskälla. Mycket av informationen kan göras lättillgänglig för myndigheter, företag, miljöorganisationer och allmänheten. Tillämpningar utvecklas nu i samarbete med företag och myndigheter. Exempel är miljömålsuppföljning och naturvårdsstrategier med länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg. Slitage på fjällhedar tillsammans med länsstyrelsen i Jämtland. Skoglig planering med Holmen Skog AB, kommunal naturvårdsplanering tillsammans med Örebro kommun, presentation av algblomningsstatus i Östersjön tillsammans med Informationscentralen för Östersjön.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Genom riksdagsbeslutet om de nationella miljömålen, med koppling till europeiska mål, ökar nödvändigheten av att objektiva och tillförlitliga data, med tillhörande verktyg, finns tillgängligt för t ex skogsbruket, jordbruket och rennäringen. Detta gäller såväl centrala, regionala och kommunala myndigheter liksom näringsliv. Inom skogsbruket kan RESEs metoder nyttjas för att uppdatera register, planera såväl avverkning som naturvård, inventera skogsskador och skyddsvärda områden. Jordbrukets näringsläckage kan övervakas liksom effekterna på den biologiska mångfalden inom t ex de så viktiga kantzonerna. För rennäringen nyttjas satellitdata för att erhålla objektiva samrådsunderlag till diskussioner mellan skogsbruk – rennäring. Även för uppföljning av internationella konventioner, t.ex. Kyoto, biologisk mångfald, havsmiljö är satellitdata ett lämpligt underlag. På sikt har även satellitdata ett användningsområde inom turistsektorn. Satellitdatas användbarhet ökar mångfaldigt då detta kombineras med andra typer av data och bearbetas i geografiska informationssystem, GIS.

Rese miljömål

Under en treårsperiod, 2003-2005, genomfördes en ”stafettväxlingsfas”, RESE Miljömål, baserat på resultat från RESE. Inom denna fas uppgick användar/-intressentfinansieringen till drygt 60% av den totala finansieringen. Denna finansiering kom bl.a. från Naturvårdsverket, SMHI, Lantmäteriet, Rymdstyrelsen, Sveaskog, Holmen skog AB, Länsstyrelser, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mistra-programmen SUFOR och INCLUDE, Norsk Romsenter och Norsk Institutt for Naturforskning. Utöver RESE Miljömåls 12 användarprojekt genomfördes ett tvådagars fjäranalysseminarium i februari 2005 i samarbete med Rymdstyrelsen och ett programråd bestående av representanter för SMHI, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet. På seminariet deltog 130 personer, varav nära 60% kom från användarledet med klar majoritet från centrala och regionala myndigheter.

Programtid: 1997-2005

Finansiering: Mistra investerade 85 MSEK.

Programvärd: Metria Miljöanalys, Lantmäteriet

Programchef: Ulf von Sydow, Stigbjörn Olovsson

Programstyrelsens ordf:
Erik Normark

Kontakt hos Mistra: Eva Thörnelöf

Programmets webbplats:

Dokument

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling