Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

PERSEA

Förbränning av fossila bränslen och hushållsavfall och biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen. Forskningsprogrammet PERSEA, som avslutades 2010, utvecklade metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar utan att nya skadliga ämnen bildas.

Vad är utmaningen?

Förbränning av fossila bränslen och hushållsavfall samt även biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen, särskilt kväveoxider, dioxiner, svaveldioxid och flyktiga kolväten. Det finns ett stort behov av effektivare metoder att rena rökgaser från olika typer av stationära anläggningar och fordon.

Helst vill man ha fram metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar samtidigt utan att nya skadliga ämnen bildas i processen.

Den stora fördelen med denna metod, jämfört med dagens katalysatorer och filter, är att här bildas inga restprodukter.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Syftet med programmet är att utveckla plasmateknik för kostnadseffektiv avgasrening. Främst är programmet inriktat på rening från bl.a. kväveoxider och flyktiga kolväten, och avsikten är att tekniken ska kunna tillämpas för samtidig rening från flera föroreningar. Genom att använda en ihålig katod med speciell geometri skall man, med låg energiförbrukning, kunna åstadkomma mycket snabba reaktioner.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Kraftproducenter och fordonsindustrin.

Programtid: 2003-2010

Finansiering: Mistra investerade 34,7 MSEK.

Programvärd: Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Programchef: Hana Barnkova

Programstyrelsens ordf:
Erik Dahlquist

Kontakt hos Mistra: Britt Marie Bertilsson

Programmets webbplats:

Dokument

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling