Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

NewS

För tusentals av de kemiska föreningar som används idag är hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. Genom att sammanföra forskare inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering lyckades programmet NewS, som avslutades 2009, påverka den slutliga utformningen av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

KTHNy strategi för riskhantering av kemikalier

Stärkte kemikalielagstiftningen inom EU

Tiotusentals kemiska föreningar används idag i industrier och olika varor, och nya ämnen tillkommer dagligen. För många av de här kemikalierna är dock hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. När EU tog fram en ny kemikalielagstiftning som skulle börja fylla de kunskapsluckorna visade forskningsprogrammet NewS på vägar för en mer effektiv strategi för riskvärdering och riskhantering av kemikalier. Det inkluderade bland annat bättre sätt att använda ofullständig information och effektivare sätt att prioritera. Programmet bidrog inom flera områden till den slutliga utformningen av lagstiftningen REACH, som började träda i kraft 2007.

Vilka resultat har programmet gett?

Forskningen har bidragit till att förtydliga hur försiktighetsprincipen kan tillämpas i praktiken när det finns vetenskapligt grundade misstankar om möjliga negativa effekter av kemikalier. Framför allt har detta studerats för reproduktionsstörande effekter och ämnesgrupperna myskämnen och bromerade flamskyddsmedel. Inom NewS har även nya testmetoder tagits fram för bland annat ämnens persistens, det vill säga att de bryts ned långsamt i miljön. Forskningen har också visat på att billigare och bättre tester kan användas och kombineras på ett effektivare sätt i riskhanteringen.

En styrka var att programmet inkluderade forskare som var inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering. Den bredden var värdefull för att göra resultaten användbara och att forskarna kunde bidra till arbetet med den nya kemikalielagstiftningen.

Vilka har haft nytta av forskningen?

Programmet har genom en nära dialog mellan forskare och beslutsfattare lett till att det idag tas fram bättre beslutsunderlag inom kemikalielagstiftningen, liksom visat på nya former för att fatta beslut i riskhanteringen av kemikalier. Resultat och rekommendationer har aktivt förts ut till beslutsfattare och andra berörda parter genom seminarier och andra aktiviteter. Programmet har därmed varit en värdefull mötesplats för diskussioner om viktiga frågor kring utveckling av internationell kemikaliepolitik.

Konkreta bidrag till arbetet på EU-nivå är att det redan i de lägsta testkraven inom REACH nu ingår ett så kallat korttidstest där man prövar kemikaliens akuta giftighet. I EU-lagstiftningen finns också inskrivet att en indikation på att ett ämne är farligt räcker för att det ska vara möjligt att driva testkraven vidare.

Förutom att bidra till EU:s kemikaliearbete har forskningen även fokuserat på internationellt arbete med riskhantering av kemikalier. Bland annat har programmets förslag till nya tester grundligt diskuterats inom OECD:s arbete med att få fram nya kemikalietester. Programmet har dessutom stärkt arbetet med kemikaliefrågor vid Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, liksom inom näringslivet via kontakter med bland annat olika branschorganisationer.

Omfattning:

Tolv partners deltog i NewS och omkring 50 forskare har arbetat inom programmet. NewS resulterade bland annat i 199 vetenskapliga artiklar och elva avhandlingar. Forskningen inom programmet har dessutom lett till två patent och ett nytt företag inom läkemedelsutveckling.

Programtid: 1999-2009

Finansiering: Mistra investerade 76,1 MSEK.

Programvärd: KTH

Programchef: Sven Ove Hansson

Programstyrelsens ordf:
Judith Melin

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling