Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Misum

Marknader får en allt större betydelse i vårt avreglerade och allt mer globaliserade samhälle. Men kunskapen om hur enskilda marknader fungerar är bristfällig. Misum har som mål att bli ett internationellt tvärvetenskapligt kunskapsnav med syfte att främja marknaders bidrag till hållbar utveckling.

Misum — Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centrumet ska även bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter.

Vad är utmaningen?

Debatten huruvida marknadsbaserad ekonomi är hållbar landar ofta i att det krävs en omställning av det ekonomiska systemet. I vårt avreglerade och globaliserade samhälle får marknader en allt större betydelse. Några svenska exempel på hur marknader kan förändras genom riktad styrning är el, sjukvård, telefoni och apotek. Medan den strukturella förändringen för vissa marknader beror på ett förändrat klimat, finns det i andra fall sociala hållbarhetsaspekter bakom förändringarna.

Fortfarande saknas mycket kunskap om hur enskilda marknader fungerar – kunskap som skulle kunna bidra till att påverka marknaderna i hållbar riktning. Marknader styrs med lagar och styrmedel, men formas också i komplexa samband mellan en lång rad aktörer: politiker, myndigheter, företag, intresseorganisationer och enskilda individer – på lokal, nationell och global nivå. För att hitta nya lösningar och verktyg som kan bidra till hållbar utveckling, och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft, måste vi förstå marknaderna bättre än vi gör idag, skapa nya typer av samarbeten och stötta övergången till hållbar utveckling.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Misum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centrumet ska även bidra med kunskap inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. I fas 2, som inleds 2020, höjs ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring.

Misum leds från Handelshögskolan i Stockholm, där centrumet är en viktig katalysator för att knyta samman miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor med hållbarhetutmaningar inom ledning och styrning. Misum knyter an till ett stort antal olika institutioner inom skolan. Centrumet samverkar också med andra akademiska aktörer nationellt så väl som internationellt samt med relevanta samhällsaktörer. För att Misums forskning ska nå ut brett inom och utanför akademin integreras ett nytt team med sina lokala och internationella forskningsmiljöer i fas 2.

Misum organiseras i tre kunskapsplattformar inriktade på hållbara marknader på makro-, meso- och mikronivå:

  • Hållbara affärsmodeller
  • Redovisningsramar
  • Humankapital/ekonomisk utveckling

Varje plattform kommer att stödjas med kompetens inom hållbar finans, genom experter från Sustainable Finance Initiative.

Vilka kommer att ha nytta för resultaten?

Misum kommer att leverera kunskap och praktiska verktyg relevanta för marknadens olika aktörer: forskare, beslutsfattare inom näringslivet, politiker, myndigheter och olika organisationer. Misum strävar också efter att inspirera fakultet och ledning på Handelshögskolan i Stockholm till att förändra traditioner och utbildningsformer för att med hjälp av forskningsresultat utrusta och inspirera studenter och framtidens ledare för hållbara marknader.

Programtid: 2015-2025

Finansiering: Mistra investerar 133 MSEK

Programvärd: Handelshögskolan i Stockholm

Programchef: Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan i Stockholm

Programstyrelsens ordf:
Viveka Hirdman-Ryrberg

Kontakt hos Mistra: Fredrik Gunnarsson

Programmets webbplats:
hhs.se/misum

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling