Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistras bränslecellsprogram

Bränsleceller är ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Mistras bränslecellsprogram , som avslutades 2010, tog flera viktiga steg för att konkurrenskraftiga bränsleceller ska kunna användas i både fordon och i annan elkrävande utrustning.

Fuel Cells in a Sustainable Society

Startskott för en svensk bränslecellsindustri

Bränsleceller fungerar som ett batteri som tankas med vätgas och producerar elenergi med inga eller mycket låga utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar. Därmed är bränsleceller ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Forskningsprogrammet har tagit flera viktiga steg mot att konkurrenskraftiga bränsleceller kan börja användas i fordon, bärbara apparater och annan utrustning. Intresset för bränsleceller ökar kraftigt och tack vare programmet har Sverige idag en bränslecellsindustri som kan vara del i den expansionen. Världsmarknaden beräknas omsätta 8,5 miljarder dollar år 2016.

Vilka resultat har programmet gett?

Inom programmet har nya komponenter till bränsleceller utvecklats, till exempel stabila membran, temperaturtåliga elektrodmaterial med låg platinahalt, bipolära plattor och en bränslecellsstack med prestanda i världsklass. Tio uppfinningar har patenterats och forskningen om processerna i bränslecellen och hur de kan styras har varit bred och sträckt sig från att ta fram nya polymerer till att elektrokemiskt utveckla och testa olika komponenter. En bränslecell i miniformat som tillåter olika mätningar under drift har också tagits fram, och en ny typ av produktionsprocess för membran och elektrodpaket har börjat utvecklas.

”Bränslecellerna med prestanda i världsklass som togs fram inom programmet visade att tekniken fungerar. Det blev starten för både nya företag och satsningar på bränsleceller inom svensk industri.”

Vilka har haft nytta av forskningen?

Tack vare den ökade kunskapen som forskningsprogrammet genererat är ett antal industriföretag inblandade i produktionen av komponenter och material till bränsleceller, såväl mindre företag som Volvo, ABB och Sandvik. Två nya företag, PowerCell och myFC, som utvecklar bränsleceller för bland annat mobiler och bärbara datorer har dessutom startats delvis som en följd av forskningsprogrammet.

Programmet har också resulterat i ett unikt samarbete mellan akademi och näringsliv med tydliga mål och en klar rollfördelning, där företagen bland annat har varit viktiga kravställare för forskningen. Många av de doktorer som har examinerats inom programmet arbetar i näringslivet där de bidrar med ny kompetens.

Omfattning:

I programmet deltog cirka 40 forskare från Chalmers, KTH, Lunds universitet, Uppsala universitet, forskningsinstitutet IVF samt Volvo Technology och ytterligare ett tiotal företag, varav två har bildats under programtiden. Forskningen har resulterat i omkring 300 vetenskapliga artiklar, 25 doktorsexamina och 10 patent.

Programtid: 1997-2010

Finansiering: Mistra investerade 121 MSEK.

Programvärd: KTH

Programchef: Göran Johansson

Programstyrelsens ordf:
Lars Öjefors

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling