Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra TerraClean

Behovet av att mer effektivt kunna rena bort föroreningar som släpps ut i luft, vatten eller mark ökar. Forskningsprogrammet Mistra TerraClean mål är att utveckla material med förmågan att kommunicera med användarna för att på så sätt få till en jämnare och mer effektiv rening. Det handlar om både att utveckla befintlig teknik och att ta fram nya smartare material.

Vad är utmaningen?

Behovet av att mer effektivt kunna rena bort föroreningar som släpps ut i luft, vatten eller mark ökar. Många av dessa utsläpp är ett resultat av mänsklig aktivitet, dit hör bland annat olika typer av industriella processer men även den ökande konsumtionen bidrar till att föroreningarna blir fler.

Oavsett källan måste reningstekniken förbättras. Inte minst eftersom dagens lösningar som ofta bygger på olika typer av filter och membran inte kan fånga in alla typer av föroreningar, framförallt inte ämnen som förekommer i små mängder.

En annan begränsning med dagens lösningar är att de inte har en förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden. Till exempel i industriella processer där PH-värdet och temperatur liksom inflödet av föroreningar snabbt kan förändras. Dagens filter måste dessutom övervakas noga för att de ska behålla sin funktion.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Programmet har som mål att utveckla material med förmågan att kommunicera med användarna för att på så sätt få till en jämnare och mer effektiv rening. Det handlar om både att utveckla befintlig teknik och att ta fram nya smartare material.

Programmet kommer att arbeta med fyra olika material som kan tillverkas inom Sverige. Svenska forskare ligger i forskningsfronten när det gäller dessa material, som bedöms ha god reningspotential samtidigt som de kan produceras på ett hållbart sätt.

Målet är även att utveckla material och teknik som kan anpassa sin funktion när något i inflödet förändras. Visionen är att skapa filter som styrs med olika fysikaliska signaler beroende på utsläpp, och som kan kommunicera hur de kommer att klara av de uppgifter de ställs inför.

Rent praktiskt handlar det om att utveckla materialen från grunden, förse dem med smart funktionalitet samt testa dem under verkliga förhållanden i fallstudier tillsammans med industripartners. Långsiktiga mål är att säkerställa att materialen kan användas och återvinnas utan risker för människa och den omgivande miljö, liksom att programmet ska forma en plattform för ny kompetens och svensk konkurrenskraft kring interaktiv miljöteknik och avancerade material för ett hållbart samhälle.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Alla som driver någon form av industriell eller kommunal verksamhet som orsakar utsläpp av hälso- eller miljöskadliga ämnen. Programmet samarbetar därför med elproducenter, gruvföretag, pappersmasseindustrin och läkemedelsindustrin för att utveckla och testa nya lösningar.

Även kommunala reningsverk, som ofta har problem att rena bort läkemedelsrester, bedöms få nytta av programmens resultat.

Konsortiet Mistra TerraClean består av ett flertal universitet och forskningsinstitut. KTH står som programvärd, övriga parter är Stockholms universitet, Uppsala universitet, Swetox, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM, samt flera företag.

Dessutom ingår flera företag i konsortiet.

Programtid: 2017-2025

Finansiering: Mistra investerar 108 MSEK

Programvärd: KTH

Programchef: Ulrica Edlund

Programstyrelsens ordf:
Katja Pettersson Sjöström

Kontakt hos Mistra: Johan Edman

Programmets webbplats:
mistraterraclean.com

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling