Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Sustainable Consumption

I FN:s hållbarhetsmål finns hållbar konsumtion och produktion med som ett av 17 mål, vilket ställer krav på medlemsländerna att hitta konkreta lösningar mot en omställning. Mistra Sustainable Consumption är Mistras svar på den utmaningen, och programmet greppar viktiga delar av vår konsumtion: mat, semestrar och inredning.

Vad är utmaningen?

Vår konsumtion tär på klimatet och miljön på ett sätt som inte är hållbart. Svenskarnas konsumtionsnota består till stora delar av import och notan hamnar utanför landets gränser. I FN:s hållbarhetsmål finns hållbar konsumtion och produktion med som ett av 17 mål, vilket ställer krav på medlemsländerna att hitta konkreta lösningar mot en omställning. Mistra Sustainable Consumption är Mistras svar på den utmaningen, och programmet greppar viktiga delar av vår konsumtion: mat, semestrar och inredning.

Målet om hållbar konsumtion och produktion till år 2030 är ett av de mest utmanande av de globala målen, inte minst för Sverige med hög konsumtion som till stora del består av import. Men vi har en genomtänkt sammansättning av forskare och olika aktörer för att kunna konkretisera möjliga sätt att nå målet. Lösningarna ska bidra till delningsekonomi, resurseffektivitet och användning av återvunnet material – och till hållbara affärsmodeller som öppnar för företagande och entreprenörskap.”

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Det handlar om att öka kunskapen om vad som är hållbar konsumtion och hur vi kan planera för en systematisk övergång till en sådan. Vi måste hitta rätt styrmedel så att den breda allmänheten lättare kan göra mer hållbara val i vardagen. Förändringarna ska inte heller innebära sämre livskvalitet.

Forskningen ska bland annat fånga upp vanor, livsstilar och affärsmodeller som finns i samhället och som bidrar till hållbarhet, testa dem och se om de går att sprida till fler. I dag finns en del av lösningarna som nischpraktiker, som utövas av ett fåtal. Arbetet består bland annat i att skala upp dessa värderingar och aktiviteter i smala grupper, och sprida dem till bredare folklager.

Programmet fokuserar på lösningar mer än på problemet. Det ska utveckla förslag för en omställning mot hållbar konsumtion. Som en följd av detta ska färdplaner formuleras, som berättar hur omställningen kan gå till. Färdplansarbetet sker gemensamt med andra aktörer i samhället, med målet att de ska bli flexibla och kunna förändras efter verkligheten.

Vilka kommer att dra nytta av resultaten?

Forskningens resultat är tänkta att bidra till beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå i Sverige. Även näringsliv och civilsamhälle och i slutändan konsumenter kommer ha nytta av det som kommer fram genom forskningen. De partner som är med i programmet kan dessutom dra direkt kunskap ur resultatet, vilket ökar deras konkurrenskraft.

Filmserie från Mistra Sustainable Consumption: I tre korta filmer undersöker popartisten Marlene hur man kan leva hållbart enligt den senaste forskningen. Hon testar all från att hyra inredning till sin studio till att prova på virtual reality-semester.

The importance of research for a green recovery and sustainable transformation – Interviews with Mistra Programme Directors spring 2020.

Programtid: 2017-2025

Finansiering: Mistra investerar 95 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

Programvärd: KTH

Programchef: Göran Finnveden

Programstyrelsens ordf:
Jan Bertoft

Kontakt hos Mistra: Malin Lindgren

Programmets webbplats:
sustainableconsumption.se

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling