Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra STEPS

Forskningsprogrammet STEPS målsättningen är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi.

Vad är utmaningen?

Plast finns överallt i samhället och har blivit en nödvändig del av vår vardag. Den är formbar, tålig och billig. Men nästan hundra års användning har påverkat miljön och klimatet. Jordklotet svämmar över av plast, i både synlig form och nedbruten till mikroskopisk storlek i miljön. Råvaran är dessutom i de flesta fall fossil vilket bidrar till klimatförändringen. Världen behöver plast som varken påverkar miljön eller klimatet negativt.

Hur kan programmet bidra med en lösning?

Målsättningen med STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Det handlar om att utforska processer med låg miljöpåverkan från råvaror som sockerbeta och cellulosa för att ersätta fossila byggstenar, men också om polymerdesign: att  utveckla polymerers egenskaper så att de kan återvinnas på ett smidigt sätt.

Stort fokus ligger på att skapa en sammanhållen kedja – från biobaserade plaster som går lätt att återvinna, till ett välfungerande system för återvinning och cirkulära affärsmodeller – med en tydlig plan för att minska plastanvändningen i samhället.

I fas två, som pågår mellan 2020–2024, kommer Mistra STEPS att arbeta än mer med fallstudier baserade på industriparternas intressen och behov. Målsättningen är att, tillsammans med företagen, utveckla kunskapsöversikter och biobaserade och hållbara demoprodukter som på sikt kan ersätta några av de fossilbaserade produkter som används av företagen idag. Fallstudierna leds gemensamt av industriparter och forskare för att skapa delaktighet och engagemang inom programmet, och för att inspirera andra företag till att arbeta mer strategiskt med att ställa om till en mer hållbar plastanvändning.

En viktig del inom Mistra STEPS handlar om att ta fram forskning som kan påverka regelverk på regional, nationell och internationell nivå och därmed bidra till att skapa ett mer hållbart plastsystem. Dialog och kommunikation är en förutsättning för att nå ut till politiker och andra beslutsfattare, men även till konsumenter.

Vilka kommer att ha nytta av resultatet?

Programmet producerar resultat som är betydelsefulla för beslutsfattare inom näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer. Företagen som deltar får ett kunskapsförsprång inom hållbar plastproduktion och blir därmed långsiktigt mer konkurrenskraftiga.

Nya marknader kan dessutom skapas för restprodukter från jordbrukssektor och skogsindustrin som idag underutnyttjas. Slutligen gynnas samhället i stort av mindre klimatpåverkan från plastproduktion och mindre plast i miljön.

”STEPS har djärva mål. Möjligheterna att lyckas bygger på fruktbara samarbeten mellan många akademiska discipliner och med näringslivet. I programmet deltar två universitet, två forskningsinstitut, 21 företag samt Region Skåne. Det visar på ett fantastiskt intresse för frågeställningarna och möjligheterna, hela värdekedjor är involverade.”

The importance of research for a green recovery and sustainable transformation – Interviews with Mistra Programme Directors spring 2020.

Programtid: 2016-2024

Finansiering: Mistra investerar 95 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 32 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

Programchef: Rajni Hatti-Kaul

Programstyrelsens ordf:
Britt Marie Bertilsson

Kontakt hos Mistra: Johan Edman

Programmets webbplats:
steps-mistra.se

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling