Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Sport & Outdoors

Målsättningen för Mistra Sport & Outdoors är att skapa en rörelse för mer hållbar idrott och friluftsliv i samhället. Programmet ska etablera ett nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv.

Vad är utmaningen?

De flesta svenskar är i någon form engagerade i idrotts- och friluftsaktiviteter, som utövare, ledare eller åskådare. Det är väldigt positivt för samhället, eftersom idrott och friluftsliv främjar hälsa och välbefinnande. Samtidigt saknas grundläggande kunskap om vilket avtryck idrotten och friluftslivet har på klimat och miljö. Det behövs forskning om sektorns miljöpåverkan, men också hur hållbarheten kan öka genom förändrade beteenden och andra sätt att resa och konsumera mat, kläder och utrustning i samband med idrotts- och friluftsaktivitet.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Mistra Sport & Outdoors involverar ett 20-tal forskare, bland annat inom idrottsvetenskap och turismvetenskap, geografi, historia, pedagogik, ekologi samt transport- och materialvetenskaper. Till programmet knyts även ett stort antal intresseorganisationer och myndigheter med koppling till natur, miljö, idrott och friluftsliv; Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Scandinavian Outdoor Group, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen för att nämna några exempel.

Forskarna och programmets övriga aktörer kommer att samverka, bland annat i gemensamma fallstudier och workshoppar, för att identifiera viktiga utmaningar och hitta lösningar (så kallad co-creation).

Forskningen organiseras i sex temaområden:

  • Transport och mobilitet
  • Mark- och vattenanvändning
  • Material och utrustning
  • Event och åskådare

Dessutom ingår ett tema där dagens idrotts- och friluftsliv studeras ur ett samhälleligt och historiskt perspektiv samt ett tema som rör beteendefrågor och styrmedel.

Vilka kommer ha nytta av resultaten?

Målsättningen för Mistra Sport & Outdoors är att skapa en rörelse för mer hållbar idrott och friluftsliv i samhället. Programmet ska etablera ett nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv.

”För Riksidrottsförbundet är Mistra Sport & Outdoors en otroligt viktig och välkommen satsning. Idrott kan bidra till en positiv samhällsutveckling på många plan, samtidigt som det i dag sker stora samhällsförändringar som påverkar idrottens förutsättningar i grunden. Inom alla programmets temaområden finns utmaningar där idrottsrörelsen med ny kunskap från forskningen kan utveckla sin verksamhet.”

Programmet ska också bidra till att bättre knyta samman forskningsfälten inom idrottsvetenskap och forskning om friluftsliv, och ta fram ny kunskap som ligger i forskningsfronten.  Minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet kan på sikt göra idrotts- och friluftsaktiviteter mer tillgängliga för flera, till exempel genom ökad närhet och sänkta kostnader.

Programtid: 2020-2025

Finansiering: Mistra investerar 61 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 14 MSEK.

Programvärd: Mittuniversitetet

Programchef: Peter Fredman

Programstyrelsens ordf:
Eva Thörnelöf

Kontakt hos Mistra: Johan Edman

Programmets webbplats:
www.mistrasportandoutdoors.se

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling