Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra REES

Industrisamhället har sedan starten för över tvåhundra år sedan dominerats av ett linjärt sätt att producera och konsumera varor. Råvaror utvinns, brukas, förbrukas och kastas slutligen. Det innebär ett slöseri med begränsade resurser.

Vad är utmaningen?

Industrisamhället har sedan starten för över tvåhundra år sedan dominerats av ett linjärt sätt att producera och konsumera varor. Råvaror utvinns, brukas, förbrukas och kastas slutligen. Det innebär ett slöseri med begränsade resurser. Det ökar också riskerna för instabila råvarupriser och osäker råvarutillgång, vilket påverkar inte bara resursintensiva sektorer utan hela samhället.

Vi behöver därför gå från ett linjärt till ett cirkulärt samhällssystem, med en ekonomi som bygger på fler slutna kretslopp. Industrin behöver öka graden av återanvändning, reparation och återtillverkning av produkter och komponenter. Vidare behöver återvinningen av material från produkter och komponenter öka markant. Kunskapsluckorna kring hur resurseffektiva och cirkulära lösningar kan utvecklas är dock stora.

Hur kan programmet bidra med lösningar?

Mistra REES (-Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi) uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi.

I fas 1 (2015–2019) medverkade tolv företag samt två kommuner och ideella organisationer i programmet som bestod av sju sammanhängande projekt. Det första skapade en kunskapsbas för resten av programmet genom att utforska under vilka förutsättningar cirkulära produkter och tjänster är mer resurseffektiva. Dessutom studerades affärsmässiga och policymässiga drivkrafter och hinder. Tre projekt handlade om att utveckla metoder och verktyg för framtagning av produkter och tjänster, affärsmodeller och policys. Därefter följde ett projekt som syntetiserade kunskapen i de föregående projekten och utforskade möjligheterna för en effektiv samverkan mellan olika delar av en cirkulär ekonomi. De två sista projekten i programmet fokuserade på att sprida resultaten till specifika målgrupper.

I fas 2 som löper 2020–2023 kommer forskningsprogrammet att utvärdera och bygga vidare på de designmetoder och det designstöd för svenska tillverkningsföretag som utvecklades i fas 1. Att utveckla och hitta nya tillvägagångssätt för att utvärdera policys, lagar och politikområden som påverkar utvecklingen är också en viktig del.

Mistra REES ska dessutom titta på vilka miljömässiga och ekonomiska konsekvenser skiftet mot ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle får. Detta för att stödja företag och beslutsfattare gällande förändringar i design, policy och affärsledning. I fas 2 kommer även finansiell analys och företagsekonomiska aspekter att utvärderas.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

De deltagande företagen, kommunerna och organisationerna får ett kunskapsförsprång, ökad synlighet mot allmänhet och kunder samt tillgång till ett nätverk med liknande aktörer. Resultaten ska dock spridas till hela den svenska industrin i syfte att långsiktigt stärka konkurrenskraften. Dessutom kommer beslutsfattare från andra samhällssektorer att erbjudas konkreta verktyg genom workshops, läroböcker, populärvetenskapliga artiklar, sammanfattningar för beslutsfattare.

Mistra REES avser att flytta fram forskningsfronten inom cirkulär ekonomi och forma en ny generation svenska interdisciplinära forskare och praktiker, genom bland annat de doktorander och mastersstudenter som deltar i programmet.

”I vår resursbegränsade värld är behovet större än någonsin av att gå från linjära materialflöden till fler cirkulära. Mistra REES tar ett helhetsgrepp kring dessa frågor och vi hoppas kunna bidra till att snabbt styra om samhället i en mer hållbar riktning, vilket gynnar såväl industrin som konsumenterna.”

Programtid: 2015-2023

Finansiering: Mistra investerar 89 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med ytterligare 39 MSEK.

Programvärd: Linköpings universitet

Programchef: Mattias Lindahl

Programstyrelsens ordf:
Ola Alterå

Kontakt hos Mistra: Fredrik Gunnarsson

Programmets webbplats:
mistrarees.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling