Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Mineral Governance

Mistra Mineral Governance identifierar risker och möjligheter avseende tillgången till metaller och mineraler som anses kritiska för en hållbar omställning av samhället. Forskningsprogrammet tittar både på geopolitiska aspekter, beslutsstöd för att hantera målkonflikter och hur minerallagstiftning kan förenas med demokratiska värden och en effektiv styrning.

Vad är utmaningen?

I den hållbara samhällsomställningen ligger stort fokus på elektrifiering och digitalisering, vilket förutsätter tillgång på metaller och mineraler. Dessa behöver framställas på något sätt – genom en kombination av ökad återvinning från befintliga produkter och material samt utökad utvinning av jungfruligt material i Europa, Sverige och andra länder. Nyetablerad och utökad exploatering kan dock leda till lokala och geoekonomiska utmaningar, etiska dilemman samt innebära mål- och intressekonflikter på bland annat miljöområdet. 

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Mistra Mineral Governances långsiktiga ambition är att underlätta en rättvis energiomställning genom att säkerställa en rättvis och säker tillgång till kritiska råvaror samtidigt som den europeiska och svenska konkurrenskraften stärks.

Programmet kommer att ta fram fördjupad kunskap om vilka mineral som är kritiska för omställningen till ett fossilfritt samhälle. I arbetet ingår också att studera och identifiera vem som definierar vad som är kritiskt och hur beslutsfattare kan förena minerallagstiftning med demokratiska värden och en effektiv styrning. Det är av betydelse då det både finns brist på kunskap och beslutsstöd för att hantera målkonflikterna som ett fossilfritt samhälles ökade användning av mineral kan skapa. 

”Den gröna omställningen förutsätter en säker tillgång på de material som används i olika förnybara energitekniker. Vissa av dessa material är kritiska för dagens tekniker men den ökade efterfrågan skapar målkonflikter med andra intressen, så som utvinningens miljöpåverkan och ökat importberoende. I Mistra Mineral Governance kommer vi arbeta tvärvetenskapligt tillsammans med aktörer från olika delar av värdekedjan och samhället, utveckla metoder för att bättre förstå målkonflikter och hur de kan hanteras på ett rättvist sätt.”

André Månberger, programchef Mistra Mineral Governance

Vilka kommer att ha nytta av programmet?

Programmet kommer att ta fram metoder för att förstå och utvärdera försörjningskedjor för innovationskritiska mineraler samt undersöka den geopolitiska dimensionen och dess konsekvenser för Sverige och Europa. Ett viktigt arbete är också att identifiera och värdera målkonflikter samt utveckla lösningar som förbättrar hur målkonflikterna hanteras.

Programvärd är Lunds universitet och i konsortiet ingår Stockholm Environment Institute, Stockholms universitet, Utrikespolitiska institutet och Norsk Utrikespolitiskt Institut. Programmet involverar även aktörer inom leverantörskedjan, civilsamhälle, myndigheter och internationella organisationer.

 

Programtid: 2024-2027

Finansiering: Mistra investerar 20 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

Programchef: André Månberger

Programstyrelsens ordf:

Kontakt hos Mistra: Christopher Folkeson Welch

Programmets webbplats:
https://www.mistramineralgovernance.se/

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling